Hoppa till innehåll
Startsidan / Partner-, Rese- och Hållbarhetspolicy

Partner-, Rese- och Hållbarhetspolicy

Partnerskapspolicy / medlemsnytta (2023)

stadbranshcen-sverige-cleans-floor-group-of-workers-clean-modern-office

Städbranschen Sverige är den självklara samlingsplatsen för hela branschen, med huvuduppgift att synliggöra och stödja den professionella delen av branschen. Detta sker genom att aktivt delta och driva aktiviteter, seminarier, debattera branschaktuella frågor, skapa mötesplatser och utveckla branschen som helhet.

Städbranschen Sverige vill i sitt arbete underlätta medlemmarnas vardag genom att erbjuda olika nyttor för medlemmar. Beroende på typ av nytta skall dessa ha som regel att utveckla våra medlemmar och branschen.

Städbranschen Sveriges medlemmar utgörs av alla aktörer som har intresse av städ och underhåll. Medlemmar är tex. städbolag, kommuner, landsting, fastighetsbolag, tillverkare, grossister och enskilda medlemmar. Städbranschen Sverige ger således möjligheten att bli partner och därigenom erbjuda varor samt tjänster till våra befintliga och blivande medlemmar.

Kriterier för vara/tjänst

1

Produkten/tjänsten skall vara av allmänt intresse för medlemmarna och hålla en hög kvalitet. Medlemmar i Städbranschen Sverige är såväl företagsmedlemmar som privata enskilda medlemmar, varpå erbjudandet skall om så är möjligt anpassas till dem båda.

2

Städbranschen Sverige prioriterar alltid partnerförfrågningar från egna medlemmarna i första hand och ser det som naturligt att alla partners är medlemmar.

3

Varan/produkten skall kunna levereras geografiskt till hela landet. Undantag kan förekomma om kända lokala behov förekommer. Styrelsen för Städbranschen Sverige har ensidigt beslutande i frågan. Syftet är att alla medlemmar oavsett geografisk placering skall ges möjlighet till erbjudandet.

4

Varan/tjänstens pris plus eventuella mervärden måste vara mer fördelaktigt än vad man som enskild aktör själv kan handla på den öppna marknaden.

5

Städbranschen Sverige är restriktiva med antalet partners inom samma varu- och/ eller tjänstesegment, men garanterar inte exklusivitet.

6

Partnern erbjuds möjlighet att marknadsföra sig gentemot Städbranschen Sveriges medlemmar. Detta via exempelvis veckovisa nyhetsbrev, direktutskick, mässor eller medlemstidning. Kostnader för marknadsaktiviteter kan tillkomma. Vi följer noga riktlinjer för GDPR.

7

Avtalsförhållandet regleras i särskilt avtal mellan parterna. Avtal skall utöver individuella delar alltid baseras på löptid per kalenderår med 6 månaders uppsägning i förväg, såvida inte annat avtalats.

8

Antagen partner till Städbranschen Sverige ska verka i enlighet med Städbranschen Sveriges Hållbarhetspolicy

Bli partner?

Intresserade av ett partnerskap med Städbranschen Sverige?

Kontakta vårt kansli – telefon: 08-410 969 72, e-post: info@stadbranschensverige.se

Välkommen!

Resepolicy 2023

Rese / Städbranschen Sverige

Foto av Erik HansmanUnsplash

Styrelsemedlemmar och suppleanter Städbranschen Sverige och Städbranschen Sverige Auktorisation

Vid resor skall följande alltid beaktas. Vi skall alltid i första hand göra hållbara val avseende resor. Tåg eller samåkning bil är att föredra. Flyg kan väljas om det är enda lösningen, tydlig brådska eller nödvändig tidsvinst. Vid övernattning skall i första hand standardhotell med tydlig miljöprofil väljas.

Resor

Tåg

Flyg

Taxi

 • Vid behov av Taxi för transport till/från flyg och tåg, boka Flyg/Tåg taxi.
 • Vid övriga taxiresor anlita etablerade taxibolag och endast vid tydligt behov.
 • Ett bra alternativ till taxi är lokaltrafiken på orten.

Buss

Bil

 • Redovisa antal kilometer (start/stopp) och parkeringsbiljetter på särskild utläggsblankett
 • Redovisa tydligt när/var/hur/vem på särskild utläggsblankett.
 • Utläggsblankett lämnas till ekonomiansvarig:  astor.pettersson@stadbranschensverige.se

Ersättning

 • Ersättning enligt skattemyndighetens rekommendationer
 • Inga företagsfakturor från medlemmar godkänns om inte särskild överenskommelse finns

Övriga resor

Boende

 • Boka i god tid genom kansliet: info@stadbranschensverige.se
 • Boka i första hand på standardhotell (typ Scandic) eller annan logi som enkelrum.

Övrig representation

 • Representation av typen lunch, kaffe eller middag skall vara sanktionerad i förväg om inte särskild omständighet förekommer.
 • Alkohol vid representation godkänns endast i särskilda fall efter styrelsens godkännande.
 • Ersättning enligt skattemyndighetens rekommendationer.
 • Inga företagsfakturor från medlemmar godkänns om inte särskild överenskommelse finns.
 • Utläggsblankett lämnas till ekonomiansvarig – astor.pettersson@stadbranschensverige.se

Hållbarhetspolicy för Städbranschen Sverige

stadbranschen-sverige-cleans-monitor-group-of-workers-clean-modern-offic

Städbranschen Sverige är en samarbetsorganisation mellan aktörer i den svenska städbranschen. Var för sig och tillsammans har Städbranschen Sveriges medlemmar stort bidrag till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Som organisation har Städbranschen Sverige (ingen myndighet) att direkt ansvara för enskilda medlemmars agerande i miljö- och hållbarhetsfrågor, men vår ambition är att verka för ett ansvarsfullt agerande genom information och utbyte av erfarenhet, som leder till en hållbarhetsinriktad städbransch.

Med ett hållbart samhälle menar vi ett samhälle som

 • Bevarar miljö och livsbetingelser för kommande generationer
 • Är sparsamt med värdefulla knappa resurser för kommande generationer
 • Ger rättvisa och goda livsvillkor för dagens människor.

Städbranschen Sverige har som policy att främja utveckling mot ett sådant hållbart samhälle genom att informera och uppmuntra medlemsföretag att verka i önskad riktning. Utbyte av information och erfarenheter är en central del av Städbranschen Sveriges verksamhet. På så vis kan vi förmedla kunskap om önskvärda och oönskade verksamheter och produkter.

Exempel gällande miljö och livsbetingelser

Medlemmarna i städbranschen Sverige erbjuder och använder kemikalier i sin verksamhet. Kemikalieanvändning utan säker hantering kan ha stora och långvariga effekter på miljö, artbeständighet, vattendrag samt människohälsa. Städbranschen Sverige vill verka för ansvarsfull, säker och sparsam användning. Att främja övergång till nedbrytbara medel och att verka för att erfarenhet av sådan kemikalieanvändning sprids inom städbranschen.

Exempel gällande sparsamhet med resurser

Städning innebär i sig att lokaler och inredning vårdas och på så vis sparas resurser för samhället. Vi vill i Städbranschen Sverige sprida kunskap om hur lokaler och inredning kan städas, underhållas och renoveras genom att använda material och energi sparsamt, främja cirkulära flöden samt främja övergång till förnybara material och energislag, till gagn för ett uthålligt samhälle. Städning och transporter i samband med städning förbrukar resurser. Vi vill verka för att kunskap om processer, arbetsplanering val av material och transportmedel sprids till och mellan städbranschens aktörer.

Exempel gällande rättvisa och goda livsvillkor

Produkter som används inom städbranschen och råvaror till dessa produkter kan vara producerade i länder med svåra och orättvisa livsbetingelser.

I Städbranschen Sverige vill vi verka för att de varor som används är tillverkade ansvarsfullt och med hänsyn till mänskliga rättigheter, arbetsrätt- samt hälsa och säkerhet för arbetstagare i produktionen av dessa. Det förekommer att städarbete utförs inom Sverige under arbetsvillkor som inte är rättvisa eller människovärdiga.

Städbranschen Sverige har en uttalad ambition att verka för goda och hållbara villkor för städarbete. Arbetet för detta drivs som en speciell aktivitet, såväl genom FairPlay Städ som genom Städbranschen Sverige Auktorisation, och är en uttalad del av vårt arbete i riktning mot ett uthålligt samhälle.