Hoppa till innehåll

Vad händer

Aktuellt

Medlemsnyttor

App

FairPlay Städ

Auktorisation

Medlemmar

Regioner

Styrelsen

Kontakta oss

Startsidan / Auktorisation

Auktorisation

Vi moderniserar begreppet auktorisation och branschsamverkan

Städbranschen Sverige startar en ny modern och hållbar auktorisation för alla verksamheter, stora som små som har koppling till ett rent och hållbart Sverige. En gemensam auktorisation behövs, för att förenkla offert- och anbudsförfarandet med garanterad och säker kvalitet över tid.

 • Höja statusen för städbranschen
 • Säkra kvaliteten över tid
 • Skapa en ”ren” bransch
 • Verktyg för samverkan i branschen
 • Skapa rättvisa villkor
 • Hållbara och trygga arbetsgivare

Vill du också vara med och utveckla städbranschen för ett hållbart Sverige? Kontakta oss redan idag!

Städbranschen Sveriges ”Auktoriserat Städföretag” är en kvalitetssymbol som endast får användas av Städbranschen Sveriges auktoriserade medlemmar.

Att vara ett auktoriserat företag innebär att verk¬samheten lever upp till verksamheten och auktorisa¬tionens krav inom ett antal olika områden, symbolen är en garant för beställaren, att verksamheten utförs etiskt, miljömässigt hänsynsfullt med hög kvalitet och med fokus på kompetens och individen – Städ¬branschen Sverige verkar för ett rent och hållbart Sverige i samverkan med sina medlemmar. För att bli auktoriserad krävs ett medlemskap i Städbranschen Sverige.

Auktoriseringsprocessen består av följande delar

Enkät

 • Bedömning av ett flertal punkter inom områdena Miljö, Arbetsmiljö, Ekonomisk kontroll, Myndig­hetskontakt, Kompetens och Social hänsyn.
 • Besvaras genom en digital eller fysisk enkät un­dertecknad av verksamhetens driftschef/VD, som därmed intygar att angivna uppgifter är korrekta.
 • Svaren granskas av tredje part Ensucon AB för att garantera auktorisationens opartiskhet.
 • Avvikande svar följs upp, uppmärksammade brister som inte åtgärdas kan leda till att företag inte antas till Auktorisationen eller utesluts från detsamma.

Stickprovskontroller

 • Upp till ett par kontrollbesök genomförs årligen hos olika medlemsföretag. Urval sker slumpvis och besök görs med kort förvarning.
 • Vid stickkontrollerna verifieras företagens enkät­svar.
 • Avvikande svar följs upp, uppmärksammade brister som inte åtgärdas kan leda till att företag inte antas till Auktorisationen eller utesluts från detsamma.

Stickkontroller och analyser genomförs av till Städbranschen Sverige uppdragen tredje part, Ensu­con för att garantera opartiskhet.

stadbranschen-sverige-cleans-monitor-group-of-workers-clean-modern-offic

Ständig utveckling

Städbranschen Sverige Auktorisation syftar till att ständigt utveckla branschen i riktning mot ökad hän­syn för miljö, människor, kompetens och hållbarhet. De krav som ställs på medlemmarna revideras därför årligen och uppdateringar sker när det är motiverat. Auktoriseringsprocessen har utformats för att passa så väl stora och resursstarka aktörer, som fåmansfö­retag med olika inriktning.

Auktorisationen vänder sig till alla typer av medlemmar i Städbranschen Sverige, såväl städ­bolag som konsulter, utbildningsföretag, tillverkare, grossister m.fl. Medlemmar och beställare efterfrå­gar högt ställda krav och arbetar mycket aktivt med kvalitet, miljö, kompetens och arbetsmiljö. Städbran­schen Sverige Auktorisation har som fokus ett rent och hållbart Sverige.

Gustav Johansson på Ensucon AB är miljö- och hållbarhetskonsult och har arbetat med Städbran­chen Sverige sedan 2019. Städbranschen Sverige valde Ensucon AB som vår kontrollfunktion i detta viktiga arbete för branschens framtid. Ensucon AB har senast erfarenhet att utveckla auktorisation för Tvätteriförbundet i Sverige – T-Märket.

Städbranschen Sverige är sedan 2013 en rikstäck­ande branschorganisation, vi samlar alla verksam­heter med intresse för rena, hygieniska, lättskötta och vårdade fastigheter. Med en tydlig värdegrund arbetar Städbranschen Sverige för att lyfta och ena branschen, företagen och individerna. Detta ge­nom att driva frågor och projekt som utvecklar och understryker vikten och omfattningen av branschens bidrag till samhället.

stadbranschensverige-Aukt-bransch_vektoriserad