Är min städare papperslös? Är företaget jag använder oseriöst?

Som vi nyligen skrivit om är inte kollektivavtal en garanti på ett seriöst företagande, inte heller en garanti för att personalen har rättvisa villkor. Städbranschen Sverige kommer ständigt lyfta på alla stenar för att förklara hur svårt det är för branschen, och att det är hög tid att förenkla kontrollen och villkoren.

Vi vet att det finns många olika former av stöd, varav vi i denna text plockat ut en del av detsamma, mer om LMA kan läsas via: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1994137-om-mottagande-av-asylsokande-mfl_sfs-1994-137

Idag gäller att antingen den anställde ska informera sin arbetsgivare om sitt uppehållstillstånd ”vilket troligen inte är i dennes intresse” eller att arbetsgivaren ska ”få en uppenbarelse” och ringa Migrationsverket och kolla…! LMA – och uppehållstillstånd med arbetstillstånd kan förlängas, detta måste också arbetsgivaren ha koll på. Vilket innebär att sitta i långa telefonköer till Migrationsverket med jämna mellanrum. Handen på hjärtat, vem har/tar sig tid till detta?


Vad kan då vara lösningen på LMA problematiken?
Vi menar återigen att myndigheterna borde fräscha upp sina rutiner, och rensa i garderoben. Att det skapas ett digitalt verktyg där arbetsgivaren slår in personens nummer i sina system, och får reda på om personen är godkänd eller inte, hur länge och eventuella förbehåll. I förlängningen kunde det kanske även landa i att migrationsverket skickar ett automatmejl till arbetsgivaren när det skett förändringar för personen.

Problematiken med sekretessen mellan myndigheter är central, också i detta. En förändring är nödvändig för en hållbar framtid. Skatteverk, Migrationsverk, Ekobrott, Arbetsmiljöverk får inte enkelt kommunicera med varandra om problem som var och en upptäckt. Gissar att ni förstår problemet.

Syftet med denna artikel är att lyfta fram behov av elementära redskap och system, för att kunna kolla upp företag tydligare och bättre. Ansvaret idag att ha koll, ligger huvudsakligen på beställaren och leverantören. Även privatpersoner som anlitar olika företag, där såväl ROT– som RUT används, behöver ett verktyg för att göra säkra köp, se bara på vår stadsminister och SÄPOs uteblivna kontroll.

Det är ett rimligt krav att våra myndigheter stödjer denna koll, och därmed sätter upp ordningen för en proaktiv och samlad kontroll, trots allt pratar vi om skattemedel som inte kommer dit de så väl behövs.

Vi vädjar till alla och framförallt våra myndigheter och politiker, att omgående agera för smarta verktyg och regler, att använda för såväl företag som privatpersoner. Trots allt är det inte orimliga krav för att kunna uppnå rättvisa villkor, och ett Rent och Hållbart Sverige på alla nivåer!


Lag (1994:137) Lagen om mottagande av asylsökande (utdrag från lagtext)

(LMA) ger framförallt asylsökande i Sverige rätt till sysselsättning och så kallat LMA-bistånd i form av logi, bostadsersättning i särskilda fall, dagersättning och särskilt bidrag. Lagen gäller även utlänning som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som av särskilda skäl medgetts rätt att vistas i landet medan ansökan om uppehållstillstånd prövas. Lagen slår fast att detta är ett statligt ansvar och att de som omfattas ej har rätt till bistånd från kommunernas socialtjänst.

Rättigheter enligt LMA upphör för personer som har ett avvisningsbeslut som inte längre går att överklaga, eller när tidsfristen för frivillig avresa har tagit slut. Detta gäller asylsökande som är vuxen och som inte bor tillsammans med barn under 18 år som man är vårdnadshavare för. Denna inskränkning är en ändring i LMA som började gälla den 1 juni 2016.