Hållbart samarbete gör oss starka#

Städbranschen Sverige som samlande kraft i branschen väljer på initiativ från våra medlemmar att öppna upp för ett brett samarbete mellan medlemsföretag oavsett segment i branschen. Initiativet riktar sig till alla företag och verksamheter som verkar för ett rent och hållbart Sverige!

MED BÖRJAN MÅNDAG 23 mars öppnar Städbranschen Sverige en ny grupp på Facebook, där medlemsföretag och andra kan integrera med varandra för att hjälpa varandra!

Ny facebookgrupp: Hållbart samarbete gör oss starka#

Gruppen är öppen och kan användas av alla under pågående kris, givetvis är den till för initiativet och inget annat. Precis som vanligt kommer ansökan och godkännande till gruppen att krävas!

Syftet med initiativet är att företag oavsett verksamhet, ska kunna söka behov av personal som är övertaliga någon annanstans, detta istället för att försätta medmänniskor som vill och kan arbeta i en oviss tillvaro, utsatthet och utanförskap.

Vi kan inte bara fortsätta stänga ner vårt land!

Städbranschen Sverige vill med detta initiativ försöka bidra till en vändning i allt det negativa med covid-19. Vi måste få Sverige att förhålla sig till situationen, vi kan inte bara fortsätta stänga ner vårt land!

Helt enkelt, en städleverantör kan hjälpa en annan med personalresurs under en tid! Men också en helt annan verksamhet inom tex. tillverkning eller grossistledet kan förmedla eller söka resurs tillfälligt under pågående covid-19 kris. Givetvis ska all hantering ske enligt de lagar och regler och förordningar som såväl samhället i stort och Städbranschen Sverige ställer, tex avseende ersättning, löner och kollektivavtal!

Vi vill underlätta kommunikationen

Städbranschen Sverige har inte egen kraft att vara match-maker eller bemanningsförmedling, men vi vill underlätta kommunikationen mellan våra medlemsföretag och andra i denna komplicerade samhällssituation.

Städbranschen Sverige kan också ta emot intresseanmälningar inom initiativets ramar via e-post till: info@stadbranschensverige.se för att sedan förmedla till andra. Vi ber er då tydligt beskriva vem ni är, med adekvata kontaktuppgifter och vad ni har för behov, utifrån det ska Städbranschen Sverige på bästa sätt förmedla en fortsatt kontakt.

Alla i branschen

Städbranschen Sverige verkar för alla i branschen, såväl offentlig som privat verksamhet, oavsett om det rör sig om städ-, material-, grossist- eller kompetensleverantörer och oberoende av verksamhetens storlek eller bolagsform. Det branschorganisationen värnar om är att organisera och synliggöra all seriös verksamhet i landet, för ett rent och hållbart Sverige.

Med vänlig hälsning

Matthias Lindholm, Ordförande

Städbranschen Sverige