Vår kostnadsfria funktion ”FRÅGA EXPERTEN” med vår otroligt kunniga panel av kompetens, besvarar dina frågor.

Skicka din fråga till oss via e-post: info@stadbranschensverige.se

Uppstart av städverksamhet efter upphandling  

FRÅGA: Vårt städföretag har varit med och lagt anbud och även vunnit ett nytt objekt – att städa en skolverksamhet med ca 8.100 kvm. Det är undervisningslokaler, kontor, toaletter, allmänna ytor, två personalkök.

Hur mycket städmaterial (moppar, trasor, moppstativ/plattor) uppskattar ni att vi behöver köpa in? Och hur ska vi tänka när det gäller städmaskiner? Personaldimensionering? Även annat vi behöver tänka på?

SVAR: Svårt att säga, då vi skulle behöva veta konkret hur många lokaltyper av varje som finns. Det absolut viktigaste är att starta upp planeringen i ett så tidigt skede som möjligt gällande inköp, och rekrytering av personal.

Exempelvis: Finns det ca 100 toaletter så behövs ca 150 Mickrofiberdukar för toalett (röda). Om det finns 100 kontor och 50 lärosalar + allmänna ytor så behövs ca 150 Mikrofiberdukar för vanlig avtorkning (blå) och ca 200 moppar. Bättre att ha lite för mycket material än för lite. Det är under förutsättning att det finns tvättstuga/tvättmaskiner i huset.

Minst en åkbar städmaskin (om ytorna är stora) behövs, då allmänna ytor behöver skuras varje dag. En mindre maskin är också bra, så ni kan göra punktinsatser i personalkök, toaletter och lärosalar.

Personaldimensionering är inte helt lätt att säga något om, det är beroende på frekvenser och lokaltyper. Det bästa är givetvis om man kan göra en kalkylering i något städ-dimensioneringsprogram. Uppskattningsvis behövs minst två personer, men om det skall vara heltidstjänster eller deltidstjänster beror också på frekvenser och lokaltyper. Se till att ha minst två städvagnar på plats, och fyra moppstativ med tillhörande plattor. 

Se till att ha städmaterial och förbrukningsmaterial såsom tvål, toalettpapper/annat papper, kem, städklara vagnar på plats i god tid innan. 

Försök ha en städplanering/städområden upplagd och klara, samt vad som behöver prioriteras/prioriteringslista.

Otroligt viktigt: Se till att presentera er för verksamheten, så de vet vilka som kommer att sköta städningen. Det första intrycket är otroligt viktigt. Försök få en kontaktperson i huset, som ni har möjlighet att följa upp städningen med.

Selektiv städupphandling  

FRÅGA: Vi undrar vad det finns för fördelar/nackedelar med att göra en selektiv städupphandling?

SVAR: SEtt selektivt upphandlingsförfarande är ett tvåstegsförfarande. Först får alla leverantörer en möjlighet att ansöka om att få delta i upphandlingen, då bland annat kontroller görs på leverantörerna, om de uppfyller de allmänna kraven (uteslutningsgrunder och kvalificeringskrav).
Fördelen med en selektiv upphandling är:

 1. Vid komplexa och kostnadsdrivande upphandlingar där kundanpassning är av stor vikt, finns det möjlighet att begränsa antalet anbudssökande redan från början, förutsatt att det angetts i upphandlingsdokumenten.
 2. Förfarandet är bra att använda sig av inom områden som många anbudsgivare förväntas lämna anbud på
 3. Det är ett lämpligt förfarande att använda sig av i de upphandlingar där flera leverantörer inte är i närheten att vinna ett kontrakt.

Genom att separera kvalificeringsfasen från anbudsjämförelsefasen och genom att begränsa antalet anbudsgivare, kan upphandlingsenheten förenkla arbetet med själva anbudsjämförelsen.

Det är ett lämpligt förfarande att använda sig av, i de upphandlingar där flera leverantörer inte är i närheten att vinna ett kontrakt.

En nackdel med en selektiv upphandling, är att det kan begränsa de små och medelstora städföretagens möjligheter att delta i upphandlingen.

Du kan läsa mer på upphandlingsmyndighetens hemsida.

Vägen till en lyckad integration i städyrket  

FRÅGA: Hur kan vi som städbolag kunna integrera våra anställda som är födda i ett annat land på ett lyckat sätt? Det känns som vi borde vara bättre förberedda och ha en speciell introduktion, då många är språksvaga.

SVAR: Städbranschen är en av de branscher som sysselsätter flest personer med utländsk bakgrund. De utgör 57 procent av alla anställda vilket gör branschen till en stor integrationsmotor.

Helt rätt tänkt det ni skriver. Men vad handlar egentligen en lyckad integration om, är det att de nyanlända snabbt sysselsätts och får jobb? Eller handlar det istället om att språket är det viktigaste att behärska, för att bli en del av det svenska samhället och arbetslivet? 

Med språket kan man på ett helt annat sätt integreras i ett nytt land och skapa relationer, vilket innebär att bli en del av samhället. Språket påverkar integrationsprocessen, då man får helt andra möjligheter att ta del av svenska medier. Här handlar det om att de fått SFI utbildning, att de haft bra lärare och praktikplatser. Men det handlar också om deras egen inställning till att lära sig språket.

Det är många som kommer in i städyrket som sitt första arbete, kanske med bristande kunskaper i språket. Hur gör man då som arbetsgivare?

Många lär sig språket först och främst på sin arbetsplats, därför är det viktigt att se till att alla pratar svenska på jobbet. På vissa arbetsplatser blandar man olika nationaliteter, så att det inte finns några möjligheter att prata sitt eget hemspråk. Pratar alla svenska med varandra utvecklas de språkmässigt, och det gör också att alla är med i gemenskapen.

Tips: Kan ni anordna språkcafé en gång i veckan, (som svenskfödda lokalvårdare leder) man tränar ord och fraser, läser svenska tidningar, ser på nyheter osv. Det finns möjlighet att fråga om ord man inte förstår. Ordna med lite fika och boka in en timme.

Ni kan givetvis göra en egen introduktion, annars tycker jag att det går utmärkt att använda Städbranschen Sveriges Råd & Anvisningar för nyanställda, som kan användas som litteratur vid ett språkcafé. Beställ på hemsidan.

Att chefen och arbetsledarna är intresserade, och införstådda med att detta är viktigt är en förutsättning. För nyanlända och språksvaga betyder det jättemycket att komma in på arbetsmarknaden, få arbetskamrater och känna att de är en del av något, det stärker självförtroendet och gör att utvecklingen av språket kommer gå mycket fortare.

Vad är en jämställdhetsplan?  

FRÅGA: Vad är en jämställdhetsplan är för något och har vi som städföretag en skyldighet att upprätta en sådan? Vi har över 30 anställda.

SVAR: En jämställdhetsplan eller som det numera heter en handlingsplan för aktiva åtgärder, är en handlingsplan för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen, utifrån samtliga diskrimineringsgrunder.

I planen samlar ni de aktiviteter eller åtgärder ni ska göra. Aktiva åtgärder är benämningen på det förebyggande och främjande arbetet. Anledningen till att planen ofta kallas jämställdhetsplan är att den tidigare bara berörde diskrimineringsgrunden kön.

Jämställdhet handlar om just kvinnors och mäns villkor. Numera ska planen omfatta samtliga sju diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder. 

Om ni saknar en plan för aktiva åtgärder riskerar ni vite. Att du som arbetsgivare ska ha en plan är lagstadgat. Det är i diskrimineringslagen som det står skrivet, att alla arbetsgivare som har minst 25 anställda, årligen skriftligen ska dokumentera sitt arbete med aktiva åtgärder. 

Planen ska alltså uppdateras varje år, och förutom planen ska ni också göra en lönekartläggning varje år, från att ni har 10 anställda. Det är Diskrimineringsombudsmannen som kontrollerar att du som arbetsgivare följer lagen, och de kan begära att få se er plan för aktiva åtgärder och lönekartläggning. Saknar ni en plan, kan ni bli dömd till att betala vite. Och varför ska ni som arbetsgivare ha en jämställdhetsplan egentligen, ett arbete med aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter? Det är för att motverka diskriminering och förbättra villkoren i arbetslivet utifrån de olika diskrimineringsgrunderna. 

Läs mer på aktiva-atgarder.do.se och jamstalldhetsplan.com

Hur ser jämställdheten ut i städbranschen?  

FRÅGA: Hur ser jämställdheten ut i städbranschen, finns det någon statistik att tillgå? Hur många är födda utanför Sverige?

SVAR: Det är fortfarande en stor dominans av kvinnor inom städyrket men männen är på gång, men det går alldeles för långsamt.

Städbranschen är kvinnodominerad, 74% är kvinnor. Inom offentlig sektor är siffran närmare 90%. Städyrket är det åttonde vanligaste kvinnoyrket i Sverige. I städ- och hemservicebranschen är över hälften av VD:arna kvinnor. Två av tre av egenföretagarna eller som driver aktiebolag inom städ och hemservice är kvinnor.

Statistik visar att 2006 var 80% av kvinnorna städare så en förändring har skett de senaste 15 åren även om det går långsamt.

Över hälften är födda utanför Sverige (54 %) och en låg andel har eftergymnasial utbildning (17 %). Branschen utmärker sig genom att vara bra på att sysselsätta kvinnor med flyktingbakgrund. En grupp som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

(Källa: Almega Serviceentreprenörerna)

Men spelar det egentligen någon roll hur stor andel kvinnor och män det finns i en bransch? Lönefrågan är en viktig del, genomsnittslönen går ofta ned i takt med att fler kvinnor finns i en bransch, men finns det då något bevis på att lönerna stiger när andelen män ökar? Nej där finns ännu ingen bra forskning som påvisar detta.

Om vi blickar tillbaka några decennium så fanns det en tid när städning inte ens räknades som ett yrke. Då var städning ett extraknäck för hemmafruar. Det skapades med andra ord en ojämlikhet från början.

Vill du läsa mer om jämställdhet och integration finns några bra böcker i vår webb-butik: En städad rapport och boken Rent ut sagt. Du kan också läsa mer på Almegas hemsida/Serviceentreprenörerna Almega.

.

Hur kan vi få en mer jämlik arbetsplats  

FRÅGA: Städning är fortfarande ett yrke där det är flest kvinnor som arbetar, så även på vår arbetsplats. Vi skulle vilja arbeta för en mer jämställd arbetsplats med lika många kvinnor som män. Hur kan vi göra?

SVAR: Städyrket är som du skriver ett kvinnodominerat yrke och det sjunde vanligaste kvinnoyrkena enligt Almega (2017). Det är också det mest mångkulturella yrkena i Sverige då hela 52 % kommer från ett annat land.

2021 borde jämställd rekrytering vara en självklarhet i Sverige. Alla, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska ha likvärdiga möjligheter. Men riktigt så enkelt är det inte.
Arbetsgivare behöver arbeta aktivt och förebyggande med att ha en inkluderande rekryteringsprocess.

Nyckeln till en mer jämställd rekryteringsprocess, tror jag ligger i att vi börjat prata mer om våra mål kring jämställdhet. Det är ett aktivt och målinriktat arbete som gäller.

Vill ni exempelvis ha in mer män i er städverksamhet, kan ni exempelvis ha som målsättning att inom tre år ha minst 25 procent manliga städare. Sätt er ned i ledningsgruppen och gör en verksamhetsplan när det gäller just jämställdhet i rekryteringar. Försök finna goda exempel i hur andra har gjort.

Det är viktigt att hitta en jämn könsfördelning till branschen, och viktigt är också att finna personer med rätt attityd och inställning. 

Fördelarna med att skapa en jämställd grupp av människor är många, och något man som arbetsgivare måste sträva efter. Jämställdheten blir också en konkurrensfördel, då det blir lättare att rekrytera till en grupp där det finns en mix av olika personer.

Jämställda arbetsplatser leder till ökad acceptans och medmänsklighet – det blir lättare att våga be om hjälp och lyfta sina tankar eller frågeställningar öppet. Dynamiska arbetsgrupper har även större benägenhet att fokusera på arbetsmiljö och säkerhet. Jämställdhet och mångfald leder till att en organisation utvecklas och att vi hela tiden kommer vidare – framåt.

Vill du läsa mer om jämställd rekrytering och hur du som arbetsgivare kan arbeta proaktivt för en jämställd arbetsplats? Läs mer i den praktiska guiden Ett jämställt arbetsliv, som är framtagen av Almega, Unionen och Akademikerna.

Skillnad på dyr eller billig mikrofiberduk 

FRÅGA: Vad är det för skillnad mellan en dyrare mikrofiberduk och en billigare variant? För att hålla budget lockas vi av att köpa en billigare variant, men vi kanske tänker fel här. Tacksam för råd.

SVAR: Idag finns ett stort utbud av mikrofiberdukar och som du skriver både dyrare och billigare. De är ofta av olika tjocklek och trots att det är omöjligt för ögat att se det så är det förvånansvärt stora skillnader i egenskaperna.

Det är tillverkningsmetoden och val av garn som avgör själva kvaliteten. Ju finare fiber desto bättre egenskaper.

Mikrofiberduken påverkas också av att det finns olika fiberkonstruktioner och vilken kvalitet på garn man väljer.

Vill du ha den absolut bästa funktionen är det den ultrafina mikrofibern som gäller. För att få kallas ultrafin är det tjockleken – så kallad denier – på fibern som räknas. Ju tunnare mikrofiber desto effektivare är den.

Kostnaden ökar såklart med en ultrafin mikrofiberduk men å andra sidan så ökar livslängden och städningen blir i särklass så mycket bättre.

I längden lönar det sig alltid att satsa på kvalitet så be din återförsäljare av städprodukter/städsystem att presentera vad de har att erbjuda när det gäller ultrafin mikrofiber. 

Ha gärna två testgrupper så att ni kan få fram omdömen vad gäller städresultat, kvalitet och livslängd.

Är INSTA 800 en bra kvalitetsmätningsmetod? 

FRÅGA: Är INSTA 800 en bra kvalitetsmätningsmetod? Vi är ett nystartat mellanstort städföretag och vill vara seriösa när det gäller kvalitén mot våra kunder? Vad behöver vi göra för att komma igång?

SVAR: På den frågan svarar vi JA. Standarden är framtagen i samarbete mellan många professionella och erfarna inom branschen och är ett fantastiskt verktyg för att mäta städkvalité.

INSTA 800 är ett bra verktyg för att hantera kvalité och ni slipper jobba med godtyckliga omdömen. Att vi tycker det ser rent ut är ingen effektiv kvalitetskontroll. Subjektiva bedömningar är som i regel osäkra. Använder du istället INSTA 800 som är en kvalitetsstandard som grund blir bedömningen mer objektiv.

INSTA 800 fungerar för alla typer av verksamheter och i alla slags lokaler. Golv, väggar, tak och inredning i lokalerna bedöms utefter väl definierade smutstyper (skräp, lös smuts, damm, fläckar och ytsmuts). På det sättet täcker man upp alla detaljer i hela lokalen.

Du vet i förväg vilken renhetsgrad/kvalitetsnivå olika lokaltyper behöver ha för att de flesta användare ska bli nöjda.

Du och kunden komma tala samma språk när det gäller kvalitén. Har ni en likartad uppfattning om kvalitén så blir dialogen med kunderna mer positiv.

För att komma igång: Almega serviceföretagen har massor av bra material för er, bl a finns flera introduktionsfilmer att titta på, ni kan också ladda ner en handbok i pdf format som ger er grunderna, det finns även en länk till standarden.

Utbildning är nästa steg, vi rekommenderar i första hand de företag som är medlemsnyttor hos oss och de kan ni hitta på hemsidan.

Kvalitetsuppföljning 

FRÅGA: Vi har inga bra rutiner vad gäller kvalitetsuppföljningar och måste ta tag i denna fråga. Vad finns det för bra mallar och vad finns det för system som är enkla att följa upp?

SVAR: Städbranschen Sverige har tagit fram en enkel Excelmall för kvalitetsuppföljning som finns under Städbranschens ABC i vår app. Där redovisas kvaliteten i en procentsats, t.ex 90%. Det är alltid bra att sikta högt och ha ett högt nyckeltal men där måste man också ha en dialog med kunden och deras önskemål naturligtvis.

En del kvalitetssystem redovisar cirklar och diagram som bilden visar. Det är enkelt för både lokalvårdare och kund att ta till sig.

Det finns olika digitala system på marknaden och flera leverantörer som kan tillhandahålla bra kvalitetsuppföljningssystem. Ta kontakt med några och be om en demonstration.

INSTA 800 (SS 627801:2012) är en nordisk standard som används för mätning och utvärdering av städkvalitet. Standarden är framtagen i samarbete mellan köpare, branschorganisationer och fackliga organisationer och används idag framförallt vid upphandling av städning i offentliga miljöer.

För INSTA 800 krävs förkunskaper både för kund och städföretag. Vår medlemsnytta Borago tillhandahåller bra kurser i INSTA 800, gå in på deras hemsida och läs mer borago.se

Kvalitetsproblem  

FRÅGA: Vi har en kund som vi ständigt har kvalitetsproblem och kvalitetsdiskussioner med vad gäller städningen, hur vi än pratar hittar vi ändå ingen bra lösning. Vad kan det bero på?

SVAR: 
Kvalitetsproblem kan ha en mängd olika orsaker eller kombinationer av orsaker. Här är en enkel checklista att ha till hands för att komma på rätt spår:

 • Känner kunden till vad som avtalats/står i städinstruktionen?
 • Känner lokalvårdarna till vad som står i städinstruktionen?
 • Städas det på rätt tider?
 • Är körschemat uppdaterat? Vet vikarien vad som ska göras?
 • Finns rätt utrustning för arbetet?
 • Vet lokalvårdaren vilken utrustning som ska användas?
 • Används utrustningen på rätt sätt?
 • Behöver avtalet/städ instruktionen ändras? Annan kvalitetsnivå? Andra frekvenser?

Frågorna hjälper dig att snabbt komma problemen på spåren och ge en lösning.
Många gånger lever inte lokalvårdsorganisationen upp till kundens förväntningar. Det kan förebyggas med gemensamma kvalitetsuppföljningar där kund och leverantör pratar ihop sig och får en samsyn på vad som är ok. Kvalitetsuppföljningarna ger möjlighet att redovisa resultatet av lokalvården både enligt dagens nivå och över tiden till alla inblandade parter.

[Källa: Koll på läget, Jan Stegmann]

Utvärderingskriterier  

FRÅGA: Vad finns det för utvärderingskriterier förutom pris i städupphandlingar? Vi känner oss ganska trötta på dålig kvalitet i städningen och dålig arbetsmiljö för de som städar.

SVAR: De utvärderingskriterier som brukar användas i städupphandlingar är pris och/eller kvalitet. Det är mycket tråkigt att städtjänster ofta erbjuds till ett alltför långt pris, självklart är det svårt att leverera en bra kvalitet och att städpersonal har en helt orimlig arbetssituation. Närmare 60 % av Almegas medlemmar väljer att inte lämna anbud till den offentliga sektorn. Kritiken rör främst priserna och den bristande uppföljningen.

Fler och fler använder kvalitet till 60 % och pris till 40 % i upphandlingar. Det måste vara tydlig angivet hur utvärderingen skall gå till.

Kvalitet är ett vitt begrepp och handlar om kriterier som exempelvis: referensuppdrag, uppdragsgenomförande, intervjuer med anbudsgivarna, organisation för genomförande och/eller bemanning, miljöaspekter vid städmetoder, arbetsprocesser, bonus, personalens utbildning, materialval, nyckeltal.

Viktigast av allt: Ställ krav på regelbunden uppföljning av avtal och städkvalitet. Vem skall utföra kvalitetskontrollen? Hur kommer den redovisas? Hur åtgärdas kvalitetsbrister? Hur kan leverantören garantera en god och jämn kvalitet? Hur ofta skall kvalitetsmätningar utföras? Hur redovisas statistik över tid?

Städbranschen Sverige släpper snart ett reviderat material kring nyckeltal 2.0, som kan användas vid upphandlingar. Detta material kommer vi bland annat berätta om på vårt upphandlingswebbinar den 9 september som är helt gratis. Se till att anmäla er. info@stadbranschensverige.se

Se till att bli medlemmar så kan ni snart ta del av materialet.

Här kan du finna mer information om upphandlingar:

www.e-avrop.com

www.upphandlingsmyndigheten.se

www.hållbarupphandling.se

Anställningsvillkor 

FRÅGA: Jag är anställd på ett städföretag och de saknar kollektivavtal, vad betyder egentligen det? Det finns väl centrala lagar som reglerar anställningsvillkoren, eller gör det inte det?

SVAR: Om ditt företag saknar kollektivavtal så innebär det att din arbetsgivare inte är bunden av ett avtal med en facklig organisation, som reglerar anställningsvillkoren för de som arbetar på företaget. Det behöver inte betyda att företaget inte har okej villkor, men fördelen med ett kollektivavtal är att du kan känna dig trygg i att det finns bra villkor som gäller för din anställning, och att du har ett fullgott skydd om sjukdom eller olycka skulle vara framme. Det finns även ett ekonomiskt efterlevandeskydd, till närmast anhörig om man skulle avlida.

Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller för exempelvis din tjänstepension, försäkringar och sjuklön så att du är medveten om vilket skydd du har om du till exempel skulle bli långtidssjukskriven. Ibland regleras inte dessa förmåner alls – det vill säga, man står helt utan tjänstepension och extra sjuklön. Om du vet om att du bara får ersättning från Försäkringskassan, som har ett maxtak för sjukpenning så har du i alla fall möjlighet att ta höjd för detta i din privatekonomi. Och om din arbetsgivare inte betalar in för din tjänstepension, så måste du hitta en egen lösning. Då bör du också ha en lön som ger utrymme för detta.

Tänk på att det är många förmåner som inte alls är reglerade i lag. Exempelvis lönesamtal och lönerevision, rätten till lönesamtal finns inte reglerat i lag utan endast i de centrala kollektivavtalen, det finns alltså inte någon lag som ger dig motsvarande rättighet. Det är samma sak med tjänstepension, rätten till extra löneutfyllnad vid sjukdom, föräldralön, försäkringar, övertidsersättning, restidsersättning, omställningshjälp vid uppsägning och mycket mera.

Det är som du ser en nödvändighet att företaget du arbetar åt har ett kollektivavtal, med en facklig organisation för dig och dina kollegors bästa.

Dåliga arbetsförhållanden 

FRÅGA: Vi har en städfirma upphandlad till vår myndighet. Jag upplever att arbetsförhållandena för de personer som städar är bedrövligt dålig. De stressar och har dåligt med både städredskap och maskiner. Ska det verkligen få vara på det här sättet?

SVAR: Tyvärr kan det se ut så på många ställen, då de som köper/upphandlar städtjänster sällan ställer krav på bra arbetsförhållanden i upphandlingarna. Det är ofta de städföretag som lämnar det billigaste anbudet som vinner upphandlingen.

När städuppdraget går till det företag som gör jobbet för lägsta priset är det ofta arbetstiden man skurit ner på. Det innebär att städarna ska göra samma jobb på kortare tid. Även när det gäller bra städredskap och städmaskiner, så drar de ner och väljer det billigaste alternativet. Ibland finns inga städmaskiner alls.

Det är städarna som drabbas, de som skall utföra jobbet, som ibland får arbeta övertid utan ersättning och som också får en extra besvärlig arbetsmiljö.

Städverksamheter är ofta den bransch som har störst arbetsmiljöproblem eftersom man sällan ställer krav på kvalitet. Många gånger ställer inte köparen krav på varken kollektivavtal, försäkringar eller en grundläggande utbildning för att kunna utföra jobbet.

Vad behöver då göras? Högre krav i upphandlingar på kvalitet, arbetsförhållanden, kollektivavtal och utbildningar. Anmäl missförhållanden till Arbetsmiljöverket som kan utföra inspektioner. Misstänker man allvarliga brott som kriminalitet där man tror att svart arbetskraft förekommer, anmäl detta till oss FairPlay Städ. 

Anställd med lönebidrag  

FRÅGA: Några på vårt städföretag har anställning med lönebidrag, nu verkar vår chef anställa fler och fler och fler med lönebidrag. Ska inte ett lönebidrag innebära att personen ifråga ska ha en anpassad anställning? Det verkar inte som de städare med denna anställningsform har det hos oss.

Vad säger ni i Städbranschen Sverige om detta?

SVAR: Det är kartlagt av flera myndigheter att städbranschen är en av riskbranscherna för att drabbas av ekonomisk brottslighet. De seriösa städföretagen tar också upp konkurrensen från oseriösa företag som ett stort problem, främst inom kundkretsen offentlig sektor.  Upphandlingar som främst inriktar sig på lägsta pris öppnar en dörr för de oseriösa.

Många upphandlare har försökt att lägga in andra krav, för att försöka komma till rätta med problemet att mindre seriösa eller rent av brottsliga företag kommer in.

Tyvärr löper de oseriösa företagen föga risk att bli upptäckta, eftersom det inte avsätts resurser för noggrann uppföljning av alla villkor. Det vanliga är att städkvaliteten följs upp medan skatteinbetalningar, personalens villkor och utbildning, miljökrav och liknande inte kontrolleras löpande. Onormalt låga priser förklaras bort och upphandlaren godtar förklaringarna, trots att de som är insatta i branschen tycker att de är uppenbart felaktiga.

Lönebidrag ska inte utnyttjas för att sänka priser i upphandlingar, eller i andra sammanhang. Ändå är det just detta som väldigt många förklarar sina låga priser med, och det accepteras!! Den enda som drabbas av detta är den person som man får bidrag för. Hur sjukt och fel är inte det!?

Tror ni att just ert företag utnyttjar lönebidraget på ett felaktigt sätt, finns en ”visselblåsarfunktion” på Arbetsförmedlingens hemsida där man kan anmäla lagbrott och missförhållanden gällande lönebidrag på arbetsplatsen.

Ett problem med att de förutsättningar som lyfts fram inte efterlevs i verkligheten, samt att ”Lönebidrag” blivit ett samlingsbegrepp för alla bidrag.

Här är det viktigt att vi alla agerar framförallt för de personer som blir drabbade. I nedanstående länk skriven av Expressen, kan ni läsa mer om detta bidragsfusk.

expressen.se

Städa med dammvippa?  

FRÅGA: Jag har en fråga om dammvippa och hygien i samband med covid 19. Kan den föra med sig smitta när man städar?

SVAR:
Vi rekommenderar inte dammvippa i samband med covid-19 virus, (och inte i vanliga fall heller). I samband med epidemier som denna, ska vi alltid försäkra oss om att använda rent material på de ytor vi dammar, gärna i kombination med milt alkaliskt rengöringsmedel. En dammvippa flyttar bara i princip dammet från ett ställe till ett annat, en ren mikrofiber duk håller kvar dammpartiklarna.

Covid-19 virus dör endast av handsprit och ytdesinfektion. För att säkerställa är det bästa att rengöra ytorna med alkalisk rengöring/avtorkning innan spritning.

Skolstädning

FRÅGA: Vi städar ca 4000 kvm skollokal, 10 klassrum. varje dag, samt slöjd, musik, bild, hemkunskap. Varje dag korridorer, trapphus och 22 toaletter två gånger dagligen.
Nu med corona vill man också att vi torkar alla bänkar och stolar i klassrummen, 40 stycken i varje klassrum, samt alla dörrkarmar och handtag på dessa. Vad kan man tänka sig i tid på detta? Det gäller även fikarum och kontorsdel.

Det är två personer som städar under dagtid. Jag har svårt att se att man ska hinna med detta.

SVAR: Om jag tolkar din fråga rätt, så städar ni alla lokaler dagligen och toaletter två gånger per dag, förutom kontorsdelen kanske. Ni är två personer som arbetar heltid, alltså 16 timmar per dag.

En generell avverkningstid på skola ligger på ca 500 kvm i timmen, är ni två personer på heltid och bra städredskap och maskiner så har ni gott om tid att städa skolan.

Nu i coronatider är det många som vill att städpersonalen städar extra, men varför är det så att endast städpersonalen ska ta ansvar?

Kan inte skolan köpa in wipes/våtservetter med sprit så eleverna själva kan ombesörja avtorkning av sin egen bänk och stol. Detsamma gäller personalrum och kontor, ställ ut wipes/handsprit på lämpliga ställen. Finns det tillgång till tvål och vatten räcker det utmärkt och då behövs ingen handsprit.

Folkhälsomyndigheten går ut med städrekommendationer till förskolor och skolor enligt nedan, försök följa dessa rekommendationer. Ni ska därför inte behöva städa toaletterna 2 ggr/dag utan 1 g/dag men att ni tömmer dem mer regelbundet.

Försök få verksamheten att hjälpa till själva (egenansvar) om det nu är så att ni inte kan få mer resurser (tid) i er städ verksamhet. Om det är så att ni får det så måste ni nästan tidsmäta detta själva, det är helt omöjligt att sätta en tid på detta arbete.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om städning i skolor

 • Städa skolans lokaler, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken åtminstone en gång om dagen. Använd milt alkaliskt allrengöringsmedel. Se till att toaletternas papperskorgar töms regelbundet.
 • Torka av till exempel leksaker, datorer, surf- och lärplattor och tangentbord regelbundet.

Döda virus på ytor…

FRÅGA: Jag jobbar med städ i en församling. Vi spritar numera alla ytor men har förstått dels att coronaviruset ”dör” efter typ 6 timmar och att tvål (tensider) är nästan mer effektivt för att döda virus än ytsprit. Är det något ni kan svara på?

SVAR: Det vi säkert vet är att en pH neutral rengöringsvätska, i kombination med mekanik från bra mikrofibermaterial, är det som är absolut bäst, och snällast för avtorkning av tagytor, och det som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Detsamma gäller att tvätta händerna med tvål och vatten. Vill man komplettera med yt-desinfektion på känsliga tagytor eller andra utsatta områden kan man göra det, detsamma gäller komplettering av handsprit om man vill vara extra försiktig.

Många virus omsluts av en membran. Membranen håller virus vid liv. Om man tvättar sina händer med tvål, omringas viruset på händerna av tvålens molekyler som bryter upp virusets skyddande membran och gör viruset inaktivt.

Tvålen bryter också ner smuts och bakterier på huden, så de inte längre sitter fast. Det vatten man använder efter man tvättat händerna, sköljer bort de skadliga mikroorganismerna.    

Desinfektionsmedel är alltså inte lika bra som tvål och vatten, utan mer ett komplement, eller om man inte har tillgång till tvål och vatten genast.

Ovannämnda molekylära process, är orsaken till att vi uppmanas att snarare använda tvål och vatten än desinficeringsmedel. Desinfektionsmedel sköljer inte bort något från händerna.

Enligt bland annat Världshälsoorganisationen WHO, ska man tvätta sina händer med tvål i minst 20 sekunder. Att gnugga händernas alla sidor och vrår vid tvätt och sköljning, skapar friktion som mekaniskt tar bort bakterier.

Det finns olika teorier om hur länge viruset lever, en del påstår att det klarar sig i flera timmar i luftburna aerosoler, och i flera dagar på olika typer av ytor. Andra teorier säger att det kan finnas spår av coronaviruset på mobiltelefoner, sedlar och föremål av rostfritt stål i uppemot 28 dagar. Vad som stämmer eller inte kan vi inte gå i god för, det finns fortfarande mycket oklarheter inom vetenskapen, kring hur länge viruset lever och hur det smittar.

Städbranschen Sverige råder alla till att i första hand följa Folkhälsomyndighetens anvisningar och löpande råd!

Mjölande golv 

FRÅGA: Jag vet orsaken till mjölning av linoleumgolv – okunnigt utförande av golvvård. Men hur tar man bort mjölning på linoleumgolv utan att nollställa alla golv, finns det en annan lösning? Tacksam för lite hjälp.

SVAR: Orsaken till mjölande golv kan vara många och dessutom hänga ihop med varandra. För ett par veckor sedan hade vi med en krönika om någon som hade problem med mjölande röda gummigolv. Vi har fått in några svar på krönikan och vill här försöka sammanfatta detta så långt vi kan.

Mjölning har inte med typen golvmaterial att göra, utan omständigheter kring golvet tex; allmänt dåligt och slarvigt handhavande,  inomhusklimat = temperatur och relativ luftfuktighet, typ av ytbehandling (polish/vax), omständigheter när golvvården utförts (kvarvarande fukt i golvet efter golvvård), inomhusklimat tex om det varit för varmt en sommardag eller för kallt på vintern, kraftig och forcerad ventilation för att få ytbehandlingen att torka snabbare, kvarvarande kemrester i golvet före behandling tex alkali från ett borttagningsmedel eller rutinmässig städning med allt för alkaliska rengöringsvätskor eller överdosering med kem. Orsaken kan även vara utgången behandlings-produkt, eller att produkten inte hanterats frostfritt. Som sagt det finns många orsaker till problemet. Mer om detta finns att läsa i Städhandbok Golv.

När det blivit mjölningsproblem finns egentligen bara en utväg, det är den du själv nämner, en insats som givetvis innebär ett större arbete för att få fina och välmående golv tillbaka.

Som en tillfällig lösning på symptomen kan man testa genom att addera mjukare vaxprodukter (finns hos de flesta tillverkarna) i den dagliga städ/rengörings/prepareringsvätskan som används vid kombikörning och moppning av golven. Komplettera gärna med högvarvspolering vid jämna mellanrum, och var noga med att inte bygga överskott på ytorna med vax genom överdosering.

Detta är såklart inte en alltid fungerande lösning, men kan vara värd att testa tills ni kan gå på djupet med det egentliga problemet, vilket nästan alltid är nödvändigt. 

För att komma till roten med problemet krävs en ordentlig golvvård eller som vi i branschen benämner nollställning och därefter en kontrollerat genomförd ny ytbehandling. 

Periodiskt underhåll 

FRÅGA: Vi utför golvvård mest på plastgolv och även linoleum. Periodiskt underhåll, är det den perioden vi väljer eller finns det någon standard?

Vi tvättar även mattor på skolor och förskolor, just nu med ånga. Det gör vi två gångerr per år. Räcker det?

Vi utför också höghöjdsstädning dvs vi dammsuger ventilationsrör, lampor och annat som ordinarie lokalvårdare inte kan utföra. Finns det någon standard för hur ofta detta bör utföras? Följdfråga till detta är om 1,80 är maxhöjd för en lokalvårdare att damma?

SVAR: Vi hoppas kunna redan ut era frågor på bästa sätt:

 1. Med periodiskt underhåll menas hur man genomför en uppgradering av golvytor och/eller andra ytskikt utöver rutinmässig daglig städning. För att uppgraderingen skall bli så rätt som möjligt bör man känna till vilka material, hur de är behandlade och vilken status de har – För detta arbete är en dokumenterad material och statuskontroll värdefull. Alltså är periodiskt underhåll inte detsamma som perioden ni har för periodiskt underhåll, detta kallas underhållsplan.
 2. Att tvätta textila mattor är lika viktigt som att sköta hårda- eller halvhårda golv. Metoden kan vara ångtvätt, extraktionstvätt eller olika mindre våta pulver eller skummetoder. Det viktiga är att textilmattan blir djuprengjord med löpande frekvens, och det tycks ni redan ha i er underhållsplan. Om intervallet 2 gånger per år räcker är helt beroende på hur textilmattorna påverkas av slitage, nedsmutsning och indrag från entréer i fastigheten. Utöver djuprengöring av textilmattorna är det viktigt att dessa regelbundet dammsugs med borstvalsmunstycke eller borstvalsmaskin och att avfläckning löpande.
 3. Höghöjdsstädning ska utföras löpande, och minst en gång per år i offentlig miljö, inom vissa områden betydligt oftare. Damm och andra partiklar som samlas uppe bland ventilationsrör, kablar och högt monterade armaturer är grogrund för många problem och risker.
 4. 1.800 mm, 180 cm eller 1,8 meter, är ett generellt branschgemensamt mått på vad som är rimligt att nå vid daglig städning. För ändamålet finns många smarta och bra redskap, som är ergonomiska och kompenserar längden på den som ska utföra arbetet. Områden över 1,8 meter är att anse som områden som bearbetas vid storstädning, särskild tilläggs beställning eller ytterst höghöjdsområde.

Periodiskt underhåll av trägolv

FRÅGA: Vi har fått helt nya trägolv i en stor restaurang, där vi skall sköta golvvård och periodiskt underhåll. Hur ofta rekommenderar ni att periodiskt underhåll/golvvård ska utföras nu när golven är helt nya??

SVAR: Trägolv i offentlig miljö behandlas på olika sätt, det är därför viktigt att först ta reda på hur just era golv är behandlade. Antingen frågar ni er kund/beställare, eller så pratar ni med fastighetsägaren. För nya fastigheter ska det alltid finnas en drift- och underhållsinformation, där det kan vara tydligt vad som gäller.

 Trägolv i offentlig miljö behandlas idag oftast med olika hårdvaxoljesystem, lack eller traditionella träoljor. Det är alltid viktigt för er som städar och underhåller golv att göra rätt, framför allt om golven och fastigheten är nyproducerade eller nyrenoverade.

För nya eller nyrenoverade fastigheter, finns alltid olika garantivillkor att ta hänsyn till, utöver funktion och utseende. Detta gäller alla typer av golvmaterial, och är lika viktigt för dem alla.

För trägolv i offentlig miljö krävs kontinuerlig rutinmässig städning, och programmerat underhåll från dag ett oavsett ytbehandling, det som skiljer är metoderna som användas. 

Enkelt kan man säga att traditionellt oljade golv kräver mest underhåll, i början upp emot 3-4 gånger per år, nästan oavsett slitage för att uppgradera oljebehandlingen, och golvets skydd för framtiden. När golven fått ett bra skydd kan man sänka frekvensen.

För modernt lackade och hårdvaxoljade trägolv är frekvensen lägre, så länge det inte är en välbesökt restaurang, köpcentrum eller en väldigt hårt trafikerad yta. Räkna med minst två periodiska underhåll per år, utöver daglig rutinmässig städning i en normal restaurangmiljö. Är golven infärgade, framför allt kraftigt ljust/vitt eller mörkt/svart är underhållet oftast högre än normalt.

Något som kan förlänga intervallet av periodiskt underhåll, är rätt daglig städning enligt respektive ytbehandlings anvisning, och regelbunden högvarvspolering av trägolven. I första hand skall torrmoppning eller fuktmoppning användas, använd moppgarn av mikrofiber för bästa resultat. Använd ALDRIG svabb eller minisvabbgarn på ett oljat trägolv, oavsett ytbehandling.

Rätt skötta trägolv kan även regelbundet städas med kombinationsskurmaskin, enligt ytbehandlingsleverantörens anvisning. Rengöringsmedel och metod som används skall vara anpassade för respektive ytbehandling. Därför är det viktigt att först ta reda på allt om era trägolv och vad tillverkaren av golven och ytbehandlingen anvisar, det finns inga quick-fix eller generella lösningar oavsett golvmaterial eller ytbehandling.

Mer om golvvård för trägolv finns att läsa i Städhandbok Golv (helt ny utgåva) som finns att köpa på vår webbutik. Under april-2021 till 50% rabatt oavsett om du är medlem eller inte. 

Städbranschen Sverige vill erbjuda hela städsverige rätt och god kunskap. Vi hoppas såklart att fler av er vill vara medlem, och ta del av bra erbjudanden och all värdefull kompetens Städbranschen Sverige erbjuder varje dag – tillsammans kan vi göra skillnad!

Golvvårdsunderhåll

FRÅGA: Det börjar bli dags att planera storstädning och golvvårdsunderhåll, sommaren är ju en period då många lokaler står tomma vilket är perfekt för oss som skall utföra jobben. Vi har hamnat i diskussion med en kund om hur ofta golvvårdsunderhåll skall göras. Vi har inget speciellt dokumenterat kring detta.

 Vad har Städbranschen Sverige för råd att ge?

SVAR: Tänk på att skapa en bra strategi för golvvård i samråd med din beställare så att ni är överens om vilken nivå/kvalité som denne önskar. Är detta inte gjort, boka ett möte genast och gå igenom detta. 

Det är mycket viktigt att skapa en unik underhållsplan för lokalerna, där man identifierar slitage, behov och kostnader samt planerar på bästa sätt och utför därefter.

För nya golv skall det alltid finnas en drift- och underhållspärm på objektet där all information om vilket golv, yta och skötsel som är aktuell.

Se till att uppdatera i drift- och underhållspärmen och för även noteringar vilka produkter, rondeller och maskiner som används. Det kan vara bra information om något fel uppstår.

Hur ofta är svårt att generalisera, men räkna med minst 1 – 2 gånger per år i en normal offentlig miljö, på vissa ställen med högt slitage kan det vara både 4 och 6 tillfällen om året  (t ex utsatta entréer, hårt belastade toaletter etc) av någon typ av periodisk insats utöver daglig städning. Det kan då handla om fläckborttagning, speed/högvarvspolering efter ordentlig rengöring, underhållsvaxning, sprejpolering eller ett ordentligt periodiskt underhåll där ytan återskapas.

Regelbunden golvvård och periodiskt underhåll underlättar den dagliga städningen för personalen. Ett väl underhållet golv ökar produktiviteten avsevärt.

Införskaffa gärna Städbranschen Sveriges ”Städhandbok Golv” (anvisningar för skötsel och underhåll av våra vanligaste golvmaterial) som finns att köpa på vår webbutik.

Sömnsvårigheter

FRÅGA: Jag arbetar med städning och börjar redan klockan 5 på morgonen. Jag har svårt att somna på kvällarna och detta gör mig stressad då jag skall upp så tidigt, ibland får jag bara några timmars sömn. Jag behöver min sömn för att orka. Har ni några tips på vad jag kan göra?

SVAR: Dålig sömn och sömnsvårigheter är inte bara ett symptom på stress, det i sig kan även orsaka mer stress.

Olämpliga vanor före sänggåendet kan skada sömnrytmen exempelvis om du tittar på TV, streamar från datorn eller använder din smartphone på kvällen innan sänggåendet, kanske även i sovrummet. Detta kan ha en negativ inverkan på din sömn. När våra ögon träffas av det blå ljuset från de elektroniska skärmarna tror hjärnan att det är dag. 

Är det så att du dessutom är fysiskt inaktiv kan det också påverka din sömn och svårigheten att somna. Efter att ha rört på dig så kommer du med säkerhet att både somna och sova bättre. 

Försök göra en meditation innan du somnar. Ett annat tips är att läsa några sidor i en vanlig bok, det brukar göra att man blir sömnig. 

Det finns också naturliga teer som kan hjälpa dig att somna och sova bättre. Drick dem innan sängdags. Kamomillte är ett exempel.

Kamomillte har även lugnande egenskaper för att lindra ångest och stress efter långa jobbiga dagar. Kamomillte har även anti-inflammatoriska egenskaper och hjälper matsmältningen.

Andra tips:

Gå och lägg dig samma tid på kvällarna

Ät inget tre timmar före sänggåendet

Var fysisk aktiv under dagen

Sov inte middag

Avsätt tid för avslappning som en kvällsrutin

Lycka till

Friskvårdsbidrag?

FRÅGA: Jag undrar vilka regler som gäller för friskvårdsbidrag och vilka möjligheter som finns för att få möjligheter till träning på arbetstid. På vår arbetsplats har vi idag inga sådana förmåner men vill gärna ha?

SVAR: Rätten att få friskvårdsbidrag är inte reglerad i någon lag. Det är alltså upp till varje arbetsgivare att besluta om förmånen.

Aktuella skatteregler bestämmer hur högt bidraget får vara och vilka aktiviteter som får omfattas av friskvårdsbidraget. Ni kan läsa mer om detta på Skatteverkets hemsida.

På vissa arbetsplatser finns möjlighet till träning på betald arbetstid (så kallad friskvårdstimme), som ett alternativ eller komplement till friskvårdsbidraget. Om ni inte har någon av dessa förmåner på arbetsplatsen så kan ni prata med er chef eller med de fackligt förtroendevalda som kan ta upp frågan med arbetsgivaren.

Att uppmuntra sina medarbetares hälsomedvetande samt ge möjligheter till ett regelbundet aktivt deltagande i hälsofrämjande aktiviteter lönar sig för arbetstagare och arbetsgivare
i form av att friskvården ska leda till ökat välbefinnande i arbetet, skapa en trivsam arbetsplats med god social gemenskap, ökad frisknärvaro samt förebygga och minska arbetsskador.

Skatteverkets regler för godkända friskvårdsaktiviteter. Läs mer här: Friskvårdsaktiviteter A-Ö

Hälsosammare på jobbet

FRÅGA: Vi ser att ni har hälsotema i ert nyhetsbrev nu i mars månad, vilket har peppat oss att försöka bli mer hälsosammare i vår städgrupp. 

Vad har ni för tips till oss för att vi skall komma igång?

SVAR: Låter ju verkligen jättespännande och såklart en bra investering för er. För det första kanske ni måste sätta er ner och komma fram till vad ni menar med hälsosammare, just för er?

Vill ni börja äta hälsosammare? Vill ni motionera eller träna mer, få en bättre kondition? Vill ni gå ned eller upp i vikt? Vill ni få mer energi? Vill ni stressa mindre? Vill ni tänka mer positivt? Vill ni få en bättre arbetsteknik? Osv.

Ta en diskussion med er chef och berätta om era tankar ni kanske får ett gott stöd och tips och idéer vad som finns att tillgå på er arbetsplats och får fler i er organisation med på banan.

Sätt er ner och ha en kreativ ”brainstorming” och försök konkretisera era mål och skriv ned dem i en liten enkel handlingsplan.

Om det är så att ni vill börja motionera och få en bättre kondition kan en ett sätt vara att utmana varandra lite, kanske genom stegräknare eller något annat kontrollerbart (brukar finnas i telefonen). Just nu pågår anmälningar till vårruset som har ett nytt tänk så här i pandemitider, kolla just på er ort och om ni kan få det betalt via ert företag.

När det gäller kosten och viktnedgång finns gratis appar (exempelvis Lifesum) att ladda ner där man enkelt kan registrera sina matintag. Använd en stund varje vecka och ge varandra tips på recept som är nyttiga, eller ha som utmaning att ta med ett recept som du kan dela ut till alla varje vecka.

Med motion och nyttigare mat brukar energin komma på köpet. 

När det gäller stress finns också många bra appar med guidad meditation och avslappning, bestäm en tidpunkt i veckan där ni tillsammans avsätter en stund och lyssnar. Detsamma gäller det positiva tänket, det finns massor av bra appar som ni både blir glada av och ger en tankställare.

Det är jättebra att ni tar tag i er hälsa, det ger vinster både på arbetet och privat. Heja er!

Kort-, och långtidssjukskrivningar ökar

FRÅGA: Ett stort problem i vår städorganisation är värk i axlar och armar hos flertalet städare. Trots att vi tycker att vi jobbar ergonomiskt finns problemet ständigt närvarande. Långtids- men även korttids-sjukskrivningarna ökar. Vad kan vi göra?

SVAR: Över 50 % av alla städare har problem med värk i nacke, axlar och armar enligt arbetsmiljöverket. Värk i handleder, rygg, ben och knän förekommer också i stor utsträckning.

Här kommer några råd som alltid är viktigt att jobba med i en organisation där belastningsskador är en riskfaktor:

 1. Rätt städteknik – att kunna städa så att det blir rent utan att kroppen tar skada. Använd ben och höfter mer och undvik att belasta armar och axlar för mycket. Bra filmer om detta finns att se på Sunt arbetsliv (www.suntarbetsliv.se). Ha det som ett stående tema på arbetsplatsträffar eller vid skyddsronder som en påminnelse om hur ni ska göra. Även i vårt häfte Råd & Anvisningar del 2 finns bra tips och råd att arbeta efter.
 2. Se till att städare får cirkulera på städområden/städobjekt, en del är av tyngre karaktär och andra lättare ur ergonomisk synvinkel. Tunga eller ensidiga rörelser under en längre tid kan ge värk, så att variera arbetsuppgifterna så mycket som det går minskar risken för överbelastning.
 3. Ha ett tillåtande klimat – som chef är det viktigt att ge tydliga signaler det är okej att berätta om att man har ont i ett tidigt skede, det är lättare att bli av med värk innan det blivit ett kroniskt tillstånd. 
 4. Möjlighet till friskvård och träning – uppmuntra till träning, finns möjlighet till friskvårdstimme på arbetstid? Skapa gemensamma aktiviteter med möjlighet till stretching, yoga osv.
 5. Ha alltid ett förebyggande friskvårdstänk i organisationen, ha ”pepp-talk” på arbetsplatsträffar, ta tips och råd från andra städorganisationer – hur jobbar de? använd de resurser som finns på företaget som te x företagshälsovårdens sjukgymnast osv.

Städa ergonomiskt

FRÅGA: Jag har arbetat med städning i över 25 år, jag tycker mycket om mitt arbete det är fritt och självständigt, men det som bekymrar mig är ständig värk i axlar och rygg som smugit sig på under årens lopp. Jag kanske arbetar på fel sätt men jag hinner inte och vet inte heller vad jag ska börja och ta tag i, jag vill gärna hålla några år till.

SVAR: Ett vanligt fenomen för er som arbetar med städning. Det gäller att arbeta förebyggande med bra arbetsteknik.

Jag vet inte vad du använder för städredskap, vilka städmetoder som används och hur din arbetssituation ser ut. Regel nummer ett, är bra och ergonomiska städredskap, en god arbetsteknik i städarbetets manuella och maskinella arbete är viktigt.

Eftersom du har värk rekommenderar jag dig att fråga din chef om att få komma till er företagshälsovård för en undersökning, kanske behöver du få hjälp med ett träningsprogram, eventuell behandling eller i värsta fall vila/sjukskrivning under en period.

Du har säkerligen arbetat med en statisk belastning under en längre tid, dvs du har arbetat väldigt ensidigt. Du kanske använd din kropp på ett felaktigt sätt, arbetat med mycket framåtlutat arbete, håller för hårt i moppskaftet så att händer, armar och axlar blir spända eller använt för mycket svirvelarbete vid moppning med armar och handleder.

Gå igenom dina städredskap tillsammans med din chef, de städmetoder du använder och se över möjligheten att använda mer maskiner i städarbetet.

Är ni kopplade till någon företagshälsovård, sjukgymnast eller skyddsingenjör som kan komma ut på er arbetsplats, och gå igenom hur ni kan arbeta mer ergonomiskt.

Lägg in mikropauser och enkla rörelser regelbundet under dagen

För att minska belastningsskador är det viktigt att:

 • Byta grepp växelvis
 • Avlasta dig själv genom att ta stöd
 • Arbeta nära kroppen
 • Växla ben
 • Lyft med böjda ben, nära kroppen och ta stöd med armarna mot höfterna, ta hjälp om bördan är för tung
 • Se till att växla arbete (mellan golvstädning och inredning exempelvis)
 • Använd torrare städmetoder
 • Ta mikropauser ofta

Torra eller blöta städmetoder

FRÅGA: Jag har en fråga om torrare städmetoder, min chef påpekar att jag har för blöta moppar och dukar och ska jobba mer med torra metoder, varför? Jag tycker inte smutsen försvinner riktigt ordentligt om jag inte får blöta moppar och dukar i vatten.

SVAR: Din chef har rätt, för att du och alla andra skall jobba mer hållbart i städningen ska ni använda er av så torra metoder som möjligt. Torrare städmetoder tar bort 60 % mer damm än med någon annan känd metod. Städningen går fortare och kan göras mer rationell. Torrare metoder man med fördel kombineras med maskinell rengöring.

En duk eller mopp med mikrofiber som är torr är statiskt laddad och suger åt sig damm och hår. Om moppen är fuktig försvinner det statiska och istället verkar kapillärkraften.

För hårda golv använd i första hand torra städmetoder kombinerat med avfläckning. När torra metoder inte räcker till och golv och övriga ytor måste rengöras på grund av hård nedsmutsning använd fuktig metod.

Att använda för blöta moppar och dukar gör ditt arbete tungarbetat, det tar längre tid dessutom blir inte golv, hygienutrymmen samt inredningsmaterial renare för att du använder mer vatten och kemikalier utan tvärtom drar de till sig mer smuts. Golven kan ta skada och de blir dessutom en fara då någon kan halka och göra sig illa. Trägolv bör du till exempel alltid städa med så torra metoder som möjligt, eftersom fukt kan skada golvet.

Torrare metoder innebär bättre ergonomi för er som städar genom att belastningen på axlar, nacke och rygg minskar och på sikt innebär detta att färre får belastningssjukdomar och skador.

Fördelarna är många: minskad städtid, minskad kemikalieanvändning, minskad kostnad för sjukskrivning, lägre kostnad för vård och underhåll av lokaler samt renare golv och ytor.

Problem med korttidsfrånvaro

FRÅGA: Vi är fyra städare som arbetar på en större skola med två plan. En av kollegorna är borta väldigt mycket, varför hennes städområde alltid blir ett problem att hinna med. Hur kan vi på bästa sätt hitta en bra lösning utan att stressa? Vi får inte ta in vikarier på korttidsfrånvaro utan endast vid längre sjukskrivningar.

SVAR: Det här dilemmat delar ni säkert med många andra städare.

Ett förslag är att dela upp din kollegas område i tre delar då ni är tre som måste hjälpas åt med detta. Det är inget fel att göra så med alla era städområden. Alla lokaler kanske inte ska städas varje dag. Be er arbetsledare om en ritning och gör en planering vad som behöver göras och vem som gör vad.

Har ni inte egna städområden kan en annan lösning vara att ni gör upp en plan B över hela skolans städning tillsammans. Vad är viktigast? Vad behöver göras först? Är det något som kan vänta några dagar utan att det påverkar hygien och kvalitet alltför mycket?

Entréerna på bottenplanet kan vara mycket viktiga eftersom det är de som stoppar grus och smuts att komma in längre i huset. Högfrekventa toaletter behöver prioriteras samt ytor där ni vet att det är mycket elever.

Det viktiga är att ni är överens om hur ni ska lägga upp arbetet utan att det tar alltför mycket tid på morgonen. Att stå och lösa denna typ av planering en tidig morgon gör den lugnaste människan stressad.

En annan viktig sak är att när ni alla är på plats försöker lägga upp det periodiska arbetet regelbundet under året, se till att framförallt hygienutrymmen blir storstädade och att även golvvård blir utförd. Det är bra om ni hinner med så mycket periodiskt som möjligt i alla lokaler, det gör lokalerna lättstädade vilket underlättar enormt när någon har sjukfrånvaro.

Den allra bästa lösningen är förstås om det finns vikarier, eller en vikariepool eftersom städning är en arbetsuppgift man egentligen inte kan skjuta på framtiden, det är här och nu som gäller.

Tydlig arbetsbeskrivning

FRÅGA: Jag är städare på en större arbetsplats (jag arbetar på ett privat städbolag) och får väldigt ofta påpekande av personalen som arbetar på arbetsplatsen om städning som missats eller som skall utföras. Hur ska jag hantera detta?

SVAR: Det låter som du inte är riktigt uppdaterad på din arbetsbeskrivning som skall finnas på detta städområde/objekt.

Innan ett städuppdrag kan börja så har oftast ett skriftligt avtal skrivits mellan städbolag och kund, det ska skrivas innan samarbetet börjar. Som bilaga brukar det följa en städinstruktion som talar om var, när, hur och vad som ska städas. Avtalet skall skrivas under av kunden och ägaren till städbolaget.

Det är viktigt att den som utför städtjänsten (i det här fallet du) vet vad som står i avtalet och givetvis i städinstruktionen så att det som kunden betalar för också är det som kunden får.

Lika viktigt är det att inte överarbeta och ge kunden tjänster som denna inte betalar för. Ber kunden om en tjänst som inte står i avtalet/arbetsbeskrivningen är det viktigt att kolla upp detta.

I det här fallet tycker jag du skall ta kontakt med din arbetsledare eller chef och be att få en genomgång av avtal och städinstruktion. Ibland kan det vara bra att din chef även går igenom det med kunden, eftersom de som arbetar på arbetsplatsen kanske inte vet vad som ingår heller (då det är deras chef som skrivit på). Det är viktigt att din chef/arbetsledare har uppföljning på det avtal som finns regelbundet, då det lätt uppstår missförstånd. 

Städinstruktionen är det bra om du har utskriven och lättillgänglig på din städvagn alternativt om du kan ha den digitalt i din telefon. Då kan du lätt svara på frågor som uppstår från kunden. Finns önskemålet från kunden inte i din arbetsbeskrivning, be att få återkomma med en kostnad för insatsen.

Ordning i städrummen

FRÅGA: Jag har så svårt att få mina städare att hålla ordning i städrummen. Det är oreda och ibland luktar det illa av gamla moppar och dukar. När jag påpekar det säger de att de inte hinner. Det är likadant i tvättstugan och när jag pratar om det skyller de på varandra. Hur ska jag få ordning på detta?

SVAR: Du är inte ensam om ditt problem. Här får du ett par förslag:

 • Skriv in städning av städ rummen i städinstruktionen och säg att ingen får gå hem förrän städ rummen också är städade.
 • Du kan också berätta på arbetsplatsmöte att städrummet kommer att läggas till i kvalitetsuppföljningen och bedömas på samma sätt som alla andra lokaler.
 • När det gäller tvättstugan kan du bjuda in en lämplig leverantör som berättar om vikten av hygien och att hålla ordning och arbeta med rena städmaterial.  Det är oftast så att det saknas information eller utbildning varför det luktar illa om moppar och dukar.
 • Be städarna utse någon ansvarig för tvättstugan eller gör ett rullande schema där en städare ansvarar en vecka var för att det är snyggt och städat och ge dessa personen en viss tid för det arbetet. När man ger någon en uppgift är det också viktigt att de får resurser att utföra den – tid kan vara en sådan resurs.
 • Det gäller dock inte städ rummen: det ingår alltid i arbetet att sköta om sina städredskap och städ rum.

Lönekriterier för lokalvårdare

FRÅGA:  Är på jakt efter bra lönekriterier för lokalvårdare, finns detta att få tag på någonstans?

SVAR: Lönekriterier för städare är en svår fråga. För ett antal år sedan fanns möjligheten till lokal lönebildning i kollektivavtalet mellan Fastighets och Almega. Tanken var att typ hälften av årets löneökning varje år skulle ges till alla och den andra hälften skulle läggas i en pott som skulle fördelas enligt lokalt framtagna kriterier.

Flera företag försökte sig på att arbeta fram en sådan modell men det föll av flera olika anledningar.

Ett krav om man har lokala kriterier är ju att det ska vara kända av alla städare som ska veta vad hen behöver göra för att uppfylla kriterierna. Tanken är sedan att man vid årliga lönesamtal ska ta upp hur personen levt upp till kriterierna och förklara varför hen inte uppfyller vissa krav. Företagen insåg att kostnaden för att ta dessa samtal blev ganska hög, och många av arbetsledarna hade väldigt svårt att på ett rakt sätt ta samtalen med dem som inte skulle få någon tilldelning eller liten tilldelning från potten. I stället för att uppmuntra folk att bättra sig fick man sura medarbetare som presterade sämre.

Ett annat bekymmer var att en del kriterier som företagen gärna ville ha med inte kunde genomföras. Ett exempel var att man ville premiera hög närvaro, exempelvis skulle frånvaro på grund av VAB medföra risk för lägre lön. Diskriminering av småbarnsföräldrar konstaterade Almega och satte stopp för denna sortens kriterier. Även mycket sjukfrånvaro bedömdes som ett tvivelaktigt kriterium.

Att inte få klagomål från kund var ett populärt kriterium, men det fanns kunder som klagade oavsett vem som utförde arbetet och även när arbetsledaren bedömde att det var ett förträffligt utfört arbete. Facket argumenterade för att arbetsledarna hade en bättre utbildning att bedöma städ kvalitén än kunder som ofta baserade sina klagomål på tyckande, inte på vad deras chefer köpt in. De flesta företag hade erfarenhet av denna typ av kunder (gnällgubben på våning 5 som aldrig blir nöjd) och det var ett väldigt svårt kriterium att formulera på ett bra sätt.

Utbildning var ju ett mätbart kriterium, med till exempel godkända prov. Detta förutsatte dock att företagen erbjöd utbildning till alla vilket var dyrt. Några företag delade upp sina anställda så att de fick möjlighet till utbildning vartannat eller vart tredje år men då blev det knepigt i de årliga lönesamtalen med dem som inte fått någon utbildning det året.

Ett mindre företag fick full poäng på alla sina anställda och därför fick alla anställda lika mycket, Vår årets löneökning 600 fick alla 600, men detsamma hände ju i företag utan lokal lönebildning, där fick alla heltidare 600 utan några lönesamtal och liknande.

De runt 20 företag som införde kriterium och lokal lönebildning har alla avskaffat systemet. Det var väldigt svårt att få acceptans från städarna och många ansåg att det var rövslickande av chefer som gav utdelning.

Jag vet inte om detta ger någon god vägledning av kriterium. Det bästa resultatet av kriterium fick vi i ett företag där det tillsattes en arbetsgrupp med städare, företagets bästa och företagets sämsta arbetsledare (företaget valde vem som var sämst och det talades aldrig om för arbetsledaren varför just han blivit utsedd) som arbetade fram kriterium. Tyvärr var de väldigt lokala och anpassade till just det företagets verksamhet som inte var dagligstädning av kontor eller industrilokaler så det går inte att knycka dem till ett annat företag.

Gesa Markusson, ledamot i styrelsen

Riktlinjer för städförråd

FRÅGA:  Har ni i Städbranschen Sverige någon typ av riktlinje eller liknande kring städförråd? Hur stort ska det vara beroende på uppdrag? Hur många städförråd beroende på uppdrag? (Är det ett visst antal beroende på kvm och våningsplan)? Vad ska finnas där? Etc? Vet egentligen vad som ska finnas i dom men framför allt undrar jag i vilken omfattning.

SVAR: Städbranschen Sverige har inga egna riktlinjer vad gäller städförråd, men däremot några rekommendationer, däremot har Arbetsmiljöverket föreskrifter kring lokaler, ”Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna”
4§ Arbetsplatser, arbetslokaler, personalutrymmen ska ha en med hänsyn till verksamheten, tillräcklig area och fri höjd samt vara lämpligt förlagda utformade och inredda.
Arbetsplatser, arbetslokaler, personalutrymmen ska vara lätt och säkert tillgängliga och ha lämpliga samband med varandra.

Städbranschen Sveriges rekommendation kring städförråd är följande:

För att få en bra logistik och minimera gångtider är lokaliseringen av städrummen viktig. Städrum bör finnas i anslutning till varje städområde, eller på varje plan om ett städområde omfattar flera våningsplan. 

Om städutrustning ska användas på flera våningsplan krävs att hissen är så stor att en fullt utrustad städvagn, eller kombimaskin går in i den. 

Städrummen ska vara tillräckligt stora för att städvagnen skall kunna rymmas och att man kan ladda om den med nytt material. Ibland ska det även finnas plats för en kombimaskin (eller annan städmaskin). Om det är så att maskinen skall laddas i städrummet måste det följa riktlinjerna med hur en laddningsplats ska se ut (AFS1988:4).

Städrummet skall ha en god belysning och vara väl ventilerat. Dessutom ska det finnas vatten och avlopp med någon form av utslagsvask/spolvägg och golvbrunn. Golvet i städrummet skall vara vattentätt och det skall finnas eluttag. En eller flera hyllor med möjlighet att förvara städmaterial och förbrukningsmaterial.

Dörren till städrummet ska vara utåtgående och tillräckligt bred så att städvagnen och eventuell kombimaskin bekvämt skall kunna köras ut eller in, tröskeln skall vara körbar.

I städrummet är det också lämpligt att ha en pärm med säkerhetsdatablad för samtliga kemiskt tekniska produkter som används i städarbetet, samt skyddsblad, metodbeskrivningar och städinstruktioner.

Tvål och vatten mer effektivt mot coronavirus

FRÅGA:  Jag jobbar med städ i en församling. Vi spritar numera alla ytor men har förstått dels att coronaviruset ”dör” efter typ 6 timmar och att tvål (tensider) är nästan mer effektivt för att döda virus än ytsprit.

SVAR: Det vi vet säkert är att ett ”milt alkaliskt medel” (borde vara ”pH-neutralt allrent i en rätt doserat milt alkaliskt rengöringsmedel i kombination med mekanik från bra mikrofibermaterial”) är det som är absolut bäst för avtorkning av tagytor och det som Folkhälsomyndigheten också rekommenderar. Detsamma gäller att tvätta händerna med tvål och vatten. Vill man komplettera med ytdesinfektion på känsliga tagytor kan man göra det, detsamma gäller komplettering av handsprit om man vill vara extra försiktig.

Många virus omsluts av en membran. Membranen håller virus vid liv. Om man tvättar sina händer med tvål omringas viruset på händerna av tvålens molekyler som bryter upp virusets skyddande membran och gör viruset inaktivt.

Tvålen bryter också ner smuts och bakterier på huden så att de inte längre sitter fast. Det vatten man använder då man tvättat händerna sköljer bort de skadliga mikroorganismerna. Desinfektionsmedel är alltså inte lika bra som tvål och vatten, utan mer ett komplement, eller om man inte har tillgång till tvål och vatten genast.

Ovannämnda molekylära process är orsaken till att vi uppmanas att snarare använda tvål och vatten än desinficeringsmedel. Desinfektionsmedel sköljer inte bort något från händerna.

Enligt bland annat Världshälsoorganisationen WHO ska man tvätta sina händer med tvål i minst 20 sekunder 

Att gnugga händerna vid tvätt och sköljning skapar friktion som mekaniskt tar bort bakterier.

Det finns olika teorier om hur länge viruset lever en del påstår att det klarar sig i flera timmar i luftburna aerosoler och i flera dagar på olika ytor. Andra teorier säger att det kan finnas spår av coronaviruset på mobiltelefoner, sedlar och föremål av rostfritt stål i uppemot 28 dagar. 

Om detta stämmer eller inte kan vi inte stå i god för ännu det finns fortfarande mycket oklarheter kring hur länge viruset lever och hur det smittar.

Arbetsledarfrågor

FRÅGA:  Jag arbetar som arbetsledare på en städfirma och nu ska jag börja med försäljning. Jag är intresserad av om ni har någon mall eller liknande där man kan räkna på trappstädning. Jag undrar också hur mycket det kostar att bli medlem hos er?

En annan fråga är hur jag kan utbilda min personal och kunna ge dem certifikat, alltså hur blir jag behörig till detta. Kan jag gå någon utbildning hos er?SVAR: När det gäller beräkning av trappstädning (eller andra lokaltyper) kan du med fördel använda vårt material Nyckeltal för städbranschen. Det innehåller en Excelfil för beräkningar av olika lokaltyper och till detta har du ett instruerande arbetshäfte. Materialet kostar 225 kr för medlemmar och 450 kr om man inte är medlem. Finns att köpa på hemsidan ”BUTIK”.

Att bli medlem hos oss kostar lite olika beroende på hur många anställda som finns i företaget.

1-5 anställda = 2 100 kr/ år samt 1 kopplad medlem 450 kr

6-10 anställda 4 400 kr/ år 1 kopplad medlem 450 kr

Över 11 anställda 7 100 kr/år 1 kopplad medlem

Du kan läsa mer om medlemskapet på ”BLI MEDLEM”.

När det gäller din fråga om utbildning antar tror jag du letar efter den diplomerade yrkesbedömarutbildning som SRY har. Det ger dig behörighet att utfärda/utbilda SRY yrkesbevis att för din egen personal eller för andra utanför ert företag.

Följande kunskaper behöver du innan du går utbildningen:

 • Genomfört godkänt prov för yrkesbevis.
 • Kunskap om rutiner för yrkesbevis.
 • 3-5 års dokumenterad branscherfarenhet (SRY godkänner underlaget).
 • Besitter grundläggande färdigheter kring hur man använder en dator

Städa kontor och toaletter

FRÅGA:  Finns de några allmänna råd om hur ofta kontor och toaletter ska städas i ett stort hus, i detta fall Kommunhuset? Där cirka 150 personer jobbar. Inte covidstäd utan i ”normala fall”.

SVAR: Finns det något önskemål från verksamheten? Ofta föregås ju ett städuppdrag av ett önskemål från kunden som sedan genererar ett avtal.

Finns inget sådant önskemål är ett generellt och allmänt råd att toaletter skall städas en gång per dag och högfrekventa toaletter två gånger per dag.

Kontor städas en gång per vecka. Aktivitetsbaserat kontor kräver oftast städning varje dag, då det ska kännas fräscht när ny användare kommer. Dock kan man komplettera med rengöringsservetter, att använda innan man börjar sin dag. Kan användas för att rengöra tangentbord samt övriga ytor.

Förslagsvis löser man papperskorgar så att det endast finns på ett fåtal platser som är gemensamt för alla. 

Gör man detta så kanske det räcker med en gång per vecka, eller möjligtvis två till tre gånger per vecka.

Ni i städverksamheten behöver också göra en egen bedömning, idag arbetar fler och fler efter s k behovsstädning, kanske är behoven större än de allmänna råden, eller mindre.

I er städverksamhet är det bra om ni också sätter er ner och gör en generell arbetsbeskrivning, dvs hur ofta olika lokaltyper skall städas och vilka arbetsmoment som ingår. Det blir tydligt både för er personal och ut mot era kunder, om det nu är så att ni inte utgår från verksamhetens önskemål där ett avtal är skrivet.

Städa förskolor

FRÅGA:  Hur ska en städorganisation förhålla sig till golv i förskolor, som är en direkt kontaktyta för barnen. Idag torrmoppas golven, är det tillräckligt? Övriga ytor och kontaktytor torkas av enligt städrutin. Finns det några riktlinjer eller liknande kring detta?

SVAR: Vi tycker inte att det är lämpligt att enbart torrmoppa golven, speciellt i en förskolemiljö. Barnen är mycket på golven och leker, vilket innebär att matrester, saliv, kladdiga händer och nysningar finns kvar på golven. Detta kan inte en torrmoppning eliminera.

Vi skulle rekommendera att ni fuktmoppar golven med förimpregnerade rena och fungerande mikrofibermoppar, byt moppar ofta så att ni alltid arbetar med rent material mot golvytan. Försök moppa golven oftare i dessa tider, om möjligt varje dag. Tänk på att när ni fuktmoppar ska ni inte lämna kvar någon fukt på golvet. En bra regel att följa är att golvet skall vara torrt direkt och att du inte själv går i fukt.

Använd ett neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel, det ger god effekt och är skonsamt både för människa, miljö och ytskikt. Beroende på golvtyp använd lämplig vårdande ytbehandling med lämplig intervall.

Vi skulle också rekommendera att ni maskinskurar golven med en viss intervall, rimligt en gång per vecka. Vi förstår att det kan vara svårt i en förskolemiljö, men här kanske ni kan involvera verksamheten som kan hjälpa till att plocka bort leksaker, möbler och annat material kopplat till verksamheten en viss dag i veckan.

Idag finns massor av mindre och behändiga skurmaskiner som skulle kunna fungera utmärkt i en förskolemiljö. Glöm heller inte att periodiskt underhålla era golv med regelbundenhet, genom att förstärka golvens ytskikt minst en gång per år ökar hållbarheten och städbarheten på era golv!

Egen handsprit?

FRÅGA:  Vi har läst och hört att man kan tillverka sin egen handsprit, stämmer detta och vad har ni för åsikter om det?

SVAR: Att blanda rengöringsprodukter, ytbehandlingsprodukter, handsprit- eller ytdesinfektion på egen hand är inte något Städbranschen Sverige rekommenderar eller står bakom. Det finns en anledning till att företag med denna specialitet finns på marknaden, de har kompetensen, utrustningen, kontrollfunktionerna och ansvaret för att allt detta sker på rätt sätt!

Givetvis kan man bli lockad av att testa själv men riskerna är för stora att det blir fel, och att vi istället skadar såväl oss själva eller ytor eller omgivningen. Att blanda egen handsprit/desinfektion är förenat med många risker bland annat brand- och explosionsrisk.

Man ska också veta att det är den som tillverkar produkten, bär hela ansvaret för resultatet. När vi själv anskaffar olika produkter eller råvaror och blandar dem, är det vi själva som också kommer att bära ansvaret för resultatet och hur det påverkar. Vi blir i samma stund en producent som utöver ansvaret, också är skyldig till att rapportera vad vi gör och producerat, till myndigheter exempelvis Kemikalieinspektionen.

På Google hittar man allt möjligt, allt är inte sant eller bra, eller något vi själva skall ge oss på!

Lokalvårdsutbildning

FRÅGA:  Jag jobbar på Arbetsmarknads- och vuxenutbildningen. Vi tittar på ett upplägg för en lokalvårdsutbildning på Komvux/yrkesvux och har lite frågor kring vilka certifikat som finns. Vi vill hamna så rätt som möjligt så att man efter avslutad utbildning har den behörighet som efterfrågas gällande certifikat i städning.

SVAR:  Det du letar efter är säkert SRY yrkesbevis eller PRYL certifiering. Vad gäller behörighet som efterfrågas när det gäller städutbildningar kan det se lite olika ut beroende på vilket företag, kommun eller myndighet som söker personal.

Det som brukar efterfrågas i i offentliga upphandlingar är SRY, PRYL eller motsvarande.

SRY Yrkesbevis

Servicebranschens yrkesnämnd (SRY) har tagit fram yrkesbeviset för städare. SRY:s syfte är att hålla yrkesskickligheten inom servicebranschen på en hög nivå. Därför utfärdar SRY yrkesbevis inom städservice, hemservice respektive sanering. 

Yrkesbeviset ger:

 • individen en bekräftelse på den egna kompetensen och att en grundläggande kunskapsnivå uppnåtts.
 • kunden en försäkran om en god kunskapsnivå hos den personal som utför tjänster. 
 • branschen en gemensam grundläggande kunskapsbas som också underlättar vidare kompetensutveckling och specialisering i det egna företaget.
 • arbetsgivaren en möjlighet att säkerställa att man har kompetent personal.
 • möjlighet att genom validering lokalisera redan befintlig kompetens hos personer inom branschen

Läs mer om utbildningarna på www.sry.se

PRYL certifiering

PRYL står för Professionellt Yrkesbevis för lokalvårdare. Det är en branschnorm som anger kunskapskrav för städare

PRYL har tagits fram i nära samarbete med framförallt Sveriges Fastighetsägarförbund enligt Kraven på städpersonalens kompetens ökar och ett säkert sätt att kontrollera denna kompetens är att certifiera sin personal. 

PRYL är tillgänglig för alla, vilket innebär att vem som helst kan utbilda mot kravspecifikationen. För att sedan få Certifikatet måste man skriva ett test som tillhandahålls och utförs under översyn av personal från SSC. 

Sökande kommer att prövas teoretiskt och praktiskt inom PRYL:s 12 områden, vid ett och samma tillfälle. Proven består av två teoretiska prov samt ett praktiskt prov. 

Det som man ska känna till gällande ovanstående utbildningar är att det ställs höga krav på det svenska språket, dvs svåra att klara om man är språksvag.

Motsvarande är ju minst sagt ett luddigt begrepp en del större städbolag kan ha egna interna utbildningar som de anser vara likvärdiga.

Städkörkort

Städbranschen Sverige kommer inom kort kunna erbjuda en digital utbildning i form av ett Städkörkort innehållande 6 moduler (med filmer och poddar), som också är utmärkt för språksvaga, då det ingår en förberedande del med yrkessvenska.

Städkörkortet innehåller sex grundläggande introduktionsutbildningar:

 1. Allmän introduktion, allmän städplanering, service mm. Podd 20 min. 
 2. Hemstädning, planering, teknik vid städning olika rum, städmaterial. Film 20 min. 
 3. Olika material och ytor, rengöringsmetoder, skötsel arbetsredskap. Film 10 minuter. 
 4. Ergonomi, arbetsteknik med mopp, dammsugning mm. Film 10 minuter.
 5. Hållbar städning, arbetsmiljö, rengöringsmedel, miljöpåverkan, städhygien m.m. Podd 20 minuter.
 6. Hållbar hälsa och god service, god service, arbetsetik, hot och våld, gott arbetsklimat. Podd 20 minuter.

Kan citron ersätta kemikalier?

FRÅGA:  Det finns mycket skriverier kring ”naturliga rengöringsmedel” Är det verkligen sant att t e x citron, ättika och bikarbonat kan ersätta kemikalier i städning?

SVAR:  Den senaste tiden har vi i Städbranschen Sverige varit lite aktiva i media för att tydliggöra detta med städning med citroner, bikarbonat, ättika och andra matvaror. Citronen är dekorativ i fruktskålen och en fräsch ingrediens i matlagningen. Den kan ta bort obehaglig lukt, och är milt blekande. Att dela en citron och lägga i kylskåpet för bättre lukt en ett välkänt knep.

Att använda citron, bikarbonat och ättika i professionell städning, och golvvård och i sin egen hemstädning t ex för allmän rengöring osv är inte något vi i Städbranschen Sverige står bakom. Vi ställer oss frågan: Varför? När du i dag kan städa i princip kemikaliefritt eller med en liten mängd kem där de flesta medel är miljömärkta.

För att städa mer ”naturligt” rekommenderar vi istället att använda bra miljömärkta mikrofiberdukar som gör rent utan några som helst kemikalier. 

Städklara impregnerade miljömärkta moppar med rätt dosering av kem är att rekommendera för daglig golvvård.

Idag är de flesta kemikalier miljömärkta och leverantörerna arbetar dagligen med miljön i focus. D v s med ett kem avsett för professionell städning genom en professionell leverantör kan du känna dig helt lugn ur en miljösynpunkt.

För att få så lång livslängd som möjligt på golvet bör du följa leverantörens skötselråd, då det inte bara handlar om att ta bort smuts utan även att vårda golven.

För att minska smittspridning och bakterier skall ett miljömärkt sanitetsrent användas på toaletter.

Tänk på att ättika är en form av syra och kan vara direkt skadligt på alla typer av golv, men även på inredningsmaterial och möbler. Bikarbonat kan ge repor och citron är blekande.

Dessa ”naturliga” rengöringsmedel rekommenderas inte av oss i branschen.

Höj statusen i lokalvårdsyrket

FRÅGA:  Jag jobbar på en högstadieskola. Just nu är eleverna väldigt oroliga och utåtagerande vilket medför mycket extraarbete med att torka av in smetade chokladbollar, snus, intorkad banan och mycket annat, dvs inte vanligt dagligstäd.

När vi påpekar för eleverna att det inte är ok får vi ofta höra att: ”Ni ska väl ha något att göra” och ”det är ju ditt jobb”, eller ”det där tar städet” osv…

Jag försöker verkligen jobba för att höja statusen på lokalvårdaryrket men jag tappar argument och vet inte vad jag ska säga ibland. Hur bemöter jag detta på ett bra sätt? Vad säger man?

SVAR:  Det här låter inte alls som en bra arbetsmiljö för dig och din personal. Det låter först och främst som att det finns dåliga regler och rutiner vad gäller bemötande på skolan, vilket i sig är ett ansvar hos rektor och ledningen.

Det andra jag reagerar på är att du skriver att ”detta inte är dagligt städ”. Vad ingår i ert avtal med skolan? Börjar ni debitera extra städning för in kletade chokladbollar mm, så måste ju rektorn och ledningen börja reagera. Alternativet är att ni helt enkelt inte städar det som inte ingår i avtalet, och förklarar för eleverna att detta inte ingår i ert arbete. Detta är ett arbete eleverna själva borde ombesörja.

Jag tycker ni först och främst skall dokumentera allt, skriva upp och fotografera händelserna. Jag tycker därefter att du bör prata med din närmaste chef om att ha ett möte med rektorn, eller beställaren och visa vad som dokumenterats.

För att kunna höja yrkets status är det viktigt att inte göra sysslor som inte ingår i det som avtalats. Det är ganska vanligt att städpersonal fixar med saker utanför avtalet som att vattna blommor, koka kaffe, göra extra städning. Det är pengar som går förlorade för din arbetsgivare och det innebär stress och extra belastning för er som städar.

Sätt ned foten och visa din yrkesstolthet. Hoppas du fått några tips på vägen?

Måste man ha utvecklingssamtal?

FRÅGA:  Måste man som chef verkligen hålla utvecklingssamtal med alla sina anställda varje år. Jag har nästan 50 städare under mig vilket känns helt orimligt?

SVAR:  Du måste lägga upp en bra planering kring utvecklingssamtalen. Kan du dela upp dina städare under året. Om du tar 12 varje kvartal och lägger in samtalen i god tid och ser dem som en viktig prioritering så kanske det känns mindre orimligt.

Fundera på: Hur ser du på att dina medarbetare ska kunna utvecklas? Hur tänker du som chef för att alla medarbetare ska nå fram till era mål?  Under utvecklingssamtalet kan du som chef och din städare diskutera om hur det fungerar i dag och hur det skulle kunna fungera bättre. 

Så här fungerar det: Utvecklingssamtal ska genomföras årligen med alla anställda och är obligatoriskt. Samtalet ska beröra hela arbetssituationen samt ha en långsiktig inriktning med

 • återkoppling,
 • utvärdering och
 • planering

Utvecklingssamtalet ska ta sin utgångspunkt både i verksamheten och medarbetaren. Samtalet ska fokusera på

 • verksamhetens inriktning
 • strategi
 • mål
 • villkor
 • förutsättningar 
 • behov av kompetens
 • samt arbetssituation, prestation och framtidsplaner.

Även trivsel och samarbets- och relationsfrågor kan diskuteras, liksom allmänt kring ledarskapet. Samtalet ska leda till att en individuell handlingsplan sammanställs, eller uppdateras för dig.

Ansvar chef och medarbetare

Ansvaret för att samtalet genomförs av dig som chef. Som medarbetare ansvarar man för att förbereda dig inför samtalet och bör följa upp tidigare års samtal och gå igenom de mål och kompetensutvecklingsplaner som ni satte då.

En uppföljning av överenskomna aktiviteter, individuella mål och kompetensutvecklingsplaner bör göras löpande under året. Både du som chef och medarbetaren har ansvar för att genomföra de aktiviteter som beskrivs i dessa planer.

Har du ingen egen mall för utvecklingssamtalet, finns bra mallar och checklistor på nätet som du kan använda.

Vad ingår i byggstädning?

FRÅGA:  Jag undrar om ni har tagit fram någon checklista för vad som ingår i ett byggstäd? Jag vet att det varierar från olika städföretag och är intresserad av vad ni har för riktlinjer gällande byggstäd.

SVAR:  Den egentliga byggstädningen skall påbörjas först sedan alla byggarbeten är avslutade.

 1. Börja med att grovstäda lokalerna för att få bort all lös förorening.
 2. Avlägsna därefter skyddstäckningen. Var försiktig med att avlägsna tejp framförallt om denna olyckligt hamnat mot golvet eller golvets ytbehandling.
 3. Vik ihop skyddsmaterialet så att kvarvarande damm och smuts samlas ihop inuti skyddsmaterialet.
 4. Stäm av mot golvleverantörens egna byggstädningsanvisningar så att åtgärderna inte sätter fabrikantens garantibestämmelser ur spel.

Hårda och halvhårda golv

 1. Grovsopa
 2. Börja därefter alltid med torra metoder (t ex dammsugning eller moppning)
 3. Tvätta/maskinskura (gäller inte trägolv i vissa fall) golvet med ett neutralt rengöringsmedel pH 6-7, dosering enligt kemleverantörens anvisning.
 4. Lägg ut rikligt med rengöringslösning på golvet, så att den inte hinner torka in före nästa moment.
 5. Den smutsiga tvättlösningen sugs upp med vattensugare eller kombimaskin så att alla rester av byggdamm effektivt avlägsnas.
 6. Skölj golvet noggrant med rent vatten – minst två gånger.
 7. Sug upp vattnet med en vattensug. För att neutralisera alkalirester på golvet kan man tillsätta ca 5 cl ättiksprit (eller annat surt rengöringsmedel pH 3-5) till 10 liter sköljvatten vid sista sköljningen
 8. Kontroll med indikationssticka (finns på apotek), bör alltid avsluta en byggstädning pH 6.5-7 är ett acceptabelt värde.
 9. Skyddsbehandling (eller installationsbehandling), kan i vissa fall vara lämpligt att göra efter slutstädningen – rådgör med golvleverantören vad denne anser vara lämpligt.

Läs mer om byggstädning och om golvskötsel och underhåll på våra vanligaste golvmaterial i Städhandbok Golv som finns att köpa på vår hemsida, under ”BUTIK”.

Skyddsrond och skyddshandskar

FRÅGA:  Jag jobbar med lokalvård i en kommun och undrar lite över hur en skyddsrond ska skötas?
Vi får ett häfte en gång om året, som vi ska fylla i utan vare sig skyddsombud eller chef närvarande. Nyanställda får bara häftet utdelat utan en aning om vad som menas, är det här korrekt?
Vi blir även uppmanade att snåla på handskar, och använda samma till alla toaletter, då leverantören inte kan leverera det vi behöver.
Ska det verkligen vara så?

SVAR:  Detta låter inte alls ok. Jag börjar med att svara på din fråga om skyddshandskar. I dagsläget vet vi att många har svårt att få tag på engångshandskar i städverksamheter, men att uppmuntra till att använda samma engångshandskar är inte ok i dessa tider. Jobbar man med städning ska man alltid använda skyddshandskar och byta dem vid varje hygienstädning, eftersom det kan finnas risk för smitta.
Det måste finnas andra leverantörer som har engångshandskar att sälja i dagsläget, men det kan hända att man måsta gå utanför det upphandlande avtalet. Ett råd från oss, som du kan lyfta fram till din chef är att kontrollera om det går att köpa utanför det upphandlande avtalet, det finns leverantörer som kan leverera om man letar lite.

Numera finns ju även engångshandskar att köpa lite varstans på närmsta stormarknad så det måste finnas flera olika lösningar.

Svar på din fråga om skyddsronder:

Arbetsgivaren är alltid ansvarig för att skyddsronderna genomförs, det är arbetsgivaren som kallar till skyddsronden. Skyddsombudet och eventuella brandskyddsansvariga/arbetsmiljöansvariga skall delta, ansvarig chef och ibland kan någon från företagshälsovården delta (te x skyddsingenjör).

Så det häfte ni fått där ni ensamma skall utföra skyddsronden är inte ok, chef (eller dennes representant) och skyddsombud skall vara med. Skyddsronden kan antingen gå till så att man sätter sig i ett möte tillsammans, eller att man går runt på arbetsplatsen och tittar.

Ofta när man pratar om skyddsrond menar man den fysiska arbetsmiljön, till exempel om det finns risk att halka eller om skyddsutrustningen räcker till. Men det går också att göra en skyddsrond för den psykosociala arbetsmiljön, det vill säga undersöka hur medarbetarna mår och upplever sitt arbete. Det kan handla om stress, arbetstider eller att någon känner sig utstött. En psykosocial skyddsrond, eller organisatorisk och social skyddsrond som det också kan kallas, kan göras till exempel genom en medarbetarenkät.

Skyddsronden ska alltid dokumenteras. Då antecknar de som går skyddsronden vad som inte är bra, gör en bedömning av hur stor risk det innebär för de anställda och tar fram en handlingsplan för förbättringar. I handlingsplanen ska det stå vad som ska förbättras, när det ska ske och vem som ansvarar för det. Om det finns olika åsikter om huruvida något är farligt, eller inte antecknar man även det. Använd gärna en checklista.

Skyddsronder är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, och ska genomföras med jämna mellanrum. Men för att arbetsmiljöarbetet ska bli effektivt, är det nödvändigt att skyddsombud och arbetstagare hjälper till. Då kan alla bidra med lösningar på olika problem, genom de erfarenheter de har fått i sitt arbete.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler kan du kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till dem. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

På arbetsmiljöverket finns bra instruktioner och tips (i utskriftsvänlig version), på vad som skall undersökas och även bra handlingsplaner.

Lokalvårdsutbildning

FRÅGA: Jag har jobbat nästan 10 år som lokalvårdare på ett städföretag. Jag har hört talas om att, om man jobbat som lokalvårdare på ett företag mer en sex år får man automatisk SRY-utbildningen.

Om det är sant vill jag veta vad jag behöver göra, och hur mycket kostar det.

SVAR: Generellt sett så får man inte automatiskt SRY utbildningen efter sex år på ett städföretag. Det kan hända att just i ert städföretag är det på det sättet, det får du kontrollera med din chef, ni kan ha interna utbildningspolicys som kanske inte är helt kända bland städpersonalen.

Om det är så att ni får SRY-utbildningen inom företaget, borde ditt städföretag bekosta utbildningen. Det är din chef som skall informera dig, om var och på vilket sätt utbildningen skall genomföras.

En SRY-utbildning ligger idag mellan 8-10 000 kr/person och utbildningen kan variera i längd. Ibland går man utbildningen i ett sträck under en vecka eller så kan man dela upp utbildningen under t ex en termin. Utbildningen avslutas med ett muntligt och ett skriftligt prov, klarar man dessa så får du ett yrkesbevis som blir ett extraplus i ditt CV.

Det du behöver göra just nu är att prata med din chef, om att du hört talas om detta och fråga om det stämmer. Om det är så, ska din chef upplysa dig om processen kring utbildningen. Om det inte stämmer, kan du givetvis bekosta utbildningen själv. Det finns flera utbildningsföretag och utbildare i Sverige, som genomför utbildningen regelbundet.

Det finns såklart andra sätt att kompetensutveckla sig inom städyrket, till exempel kan du köpa bra litteratur på Städbranschen Sveriges hemsida, eller fråga din chef om de kan anordna någon intern kortare utbildning, som hela städpersonalen kan delta i under en dag.

Det är alltid viktigt att regelbundet få kompetensutveckling.

Skyddsronder

FRÅGA: Hur ska en bra skyddsrond se ut och hur ofta ska den genomföras. Finns det olika typer av skyddsronder. Räcker det med två skyddsronder per år.

SVAR: Det finns inget bra generellt svar på ovanstående fråga. På många arbetsplatser genomför man inte fler än två skyddsronder per år, på en del ställen bara en. Svar på om detta är tillräckligt så måste man se till hur verksamheterna ser ut på arbetsplatsen och hur den psykosociala arbetsmiljön ser ut.

Det första man behöver titta på är hur stor arbetsplatsen är, hur många är anställda, förekommer skiftarbete, förekommer kvälls- eller nattarbete, förekommer ensamarbete, förekommer arbete utomhus.

En skyddsrond ska inte ta för lång tid att genomföra, det är bättre att dela upp arbetsplatsens ansvarsområden och genomföra skyddsronderna oftare. Det är otroligt viktigt att de brister man upptäcker också blir åtgärdade vilket är enklare om åtgärdslistan inte blir alltför lång.

Så svaret på frågan om det räcker med två skyddsronder per år är både ja och nej beroende på verksamhetens art och hur man väljer att lägga upp arbetet.

Arbetsgivaren är alltid ansvarig för att skyddsronderna genomförs, det är arbetsgivaren som kallar till skyddsronden. Skyddsombudet och eventuella brandskyddsansvariga/arbetsmiljöansvariga skall delta, ansvarig chef och ibland kan någon från företagshälsovården delta (t e x skyddsingenjör).

På arbetsmiljöverket finns bra instruktioner och tips (i utskriftsvänlig version) på vad som skall undersökas och även bra handlingsplaner.

Hur ser skyddsronderna ut på din arbetsplats?

Skolstädning i coronatider

FRÅGA: Vi städar ca 4000 kvm skollokal, klassrum 10 st. varje dag samt slöjd, musik, bild, hemkunskap. Varje dag korridorer, trapphus och alla toaletter 22 st. 2 ggr dagligen.

Nu med Corona vill man också att vi torkar alla bänkar och stolar i klassrummen 40 st. i varje klassrum samt alla dörrkarmar och handtag på dessa. Vad kan man tänka sig i tid på detta? Det gäller även fikarum och kontorsdel.

Det är två personer som städar på dagtid. Jag har svårt att se att man ska hinna detta faktiskt.

SVAR: Om jag tolkar din fråga rätt så städar ni alla lokaler dagligen och toaletter 2 ggr/dag förutom kontorsdelen kanske. Ni är två personer som arbetar heltid dvs 16 timmar/dag.

En generell avverkningstid på skola ligger på ca 500 kvm i timmen, är ni två personer på heltid och bra städredskap och maskiner så har ni gott om tid att städa skolan.

Nu i Coronatider är det många som vill att städpersonalen städar extra, men varför är det så att endast städpersonalen ska ta ansvar?

Kan inte skolan köpa in wipes/våtservetter med sprit så eleverna själva kan ombesörja avtorkning av sin egen bänk/stol. Detsamma gäller personalrum och kontor, ställ ut wipes/handsprit på lämpliga ställen. Finns det tillgång till tvål och vatten räcker det utmärkt och då behövs ingen handsprit.

Folkhälsomyndigheten går ut med städrekommendationer till förskolor och skolor enligt nedan, försök följa dessa rekommendationer. Ni ska därför inte behöva städa toaletterna 2 ggr/dag utan 1 g/dag men att ni tömmer dem mer regelbundet.

Försök få verksamheten att hjälpa till själva (egenansvar) om det nu är så att ni inte kan få mer resurser (tid) i er städ verksamhet. Om det är så att ni får det så måste ni nästan tidsmäta detta själva, det är helt omöjligt att sätta en tid på detta arbete.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om Städning i skolor

 • Städa skolans lokaler, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken åtminstone en gång om dagen. Använd milt alkaliskt allrengöringsmedel. Se till att toaletternas papperskorgar töms regelbundet.
 • Torka av till exempel leksaker, datorer, surf- och lärplattor och tangentbord regelbundet.

Städutbildning

FRÅGA: Jag har en fråga om det finns någon utbildning, eller certifiering som en lokalvårdare kan få för att visa sig meriterad? Jag tänker inte i första hand på någon teoretisk högskoleexamen, utan om det finns någon kortare som kompetensutveckling av personal. Finns det ett standardsystem i landet för detta eller kör ni bara med egna internutbildningar?

SVAR: Som städare har du framförallt rätt att få en bra introduktion, när du anställs på ett städföretag. Städbranschen Sverige har tagit fram Råd & Anvisningar del 1, 2 och 3 som är en bra introduktion och grundutbildning. Beställ här!

Städhandbok Städ och Städhandbok Golv är två handböcker som ger dig rätt kunskap för professionell städning och golvvård. Använd gärna städquizet som tillhör Städhandbok Städ regelbundet för att hela tiden hålla din kunskap aktuell.

Vilka övriga utbildningar finns i städbranschen?

Yrkesbevis

Servicebranschens yrkesnämnd (SRY) har tagit fram yrkesbeviset för städare. SRY:s syfte är att hålla yrkesskickligheten inom servicebranschen på en hög nivå. Därför utfärdar SRY yrkesbevis inom städservice, hemservice respektive sanering. 

Yrkesbeviset ger:

 • individen en bekräftelse på den egna kompetensen och att en grundläggande kunskapsnivå uppnåtts
 • kunden en försäkran om en god kunskapsnivå hos den personal som utför tjänster 
 • branschen en gemensam grundläggande kunskapsbas som också underlättar vidare kompetensutveckling och specialisering i det egna företaget
 • arbetsgivaren en möjlighet att säkerställa att man har kompetent personal
 • möjlighet att genom validering lokalisera redan befintlig kompetens hos personer inom branschen

SRY:s yrkesbevis för städservice och hemservice

Yrkesbevis får den som fått godkänt resultat på både teoretiskt, muntligt och praktiskt test. Testen utförs av SRY:s diplomerade handledare som har gått SRY:s handledarutbildning. Yrkesbeviset kvalitetssäkras genom OCN-metoden. Syftet med yrkesbeviset är att deltagaren efter godkänt resultat ska kunna arbeta självständigt i sin yrkesroll. 

SRY:s yrkesbevis för sanering

Yrkesbevis får den som fått godkänt resultat på ett teoretiskt test. Testen utförs av godkända handledare som har gått SRY:s handledarutbildning. Syftet med yrkesbeviset är att deltagaren efter godkänt resultat ska ha grundläggande kunskap om sin yrkesroll. 

Läs mer om utbildningarna på www.sry.se

PRYL certifiering

PRYL står för Professionellt Yrkesbevis för lokalvårdare. Det är en branschnorm som anger kunskapskrav för städare

PRYL har tagits fram i nära samarbete med framförallt Sveriges Fastighetsägarförbund enligt Kraven på städpersonalens kompetens ökar och ett säkert sätt att kontrollera denna kompetens är att certifiera sin personal. 

PRYL är tillgänglig för alla, vilket innebär att vem som helst kan utbilda mot kravspecifikationen. För att sedan få certifikatet måste man skriva ett test som tillhandahålls och utförs under översyn av personal från SSC. 

Sökande kommer att prövas teoretiskt och praktiskt inom PRYL:s 12 områden, vid ett och samma tillfälle. Proven består av två teoretiska prov samt ett praktiskt prov. 

Kvalitetssäkra städupphandling

FRÅGA: Vi håller på med en städupphandling och vill gärna lägga in rätt aspekter hur vi kan kvalitetssäkra städuppdraget. Vi vill inte bara titta på priset vid utvärderingen utan också ställa krav på kvalitet. Vi skulle gärna vilja få lite råd.

SVAR: Vi tycker det låter mycket bra. Städtjänster erbjuds ofta till ett för lågt pris, det leder till att det blir svårt att genomföra uppdraget och arbetsmiljön blir dålig. Därför är det bra att också ställa krav på kvalitet. Kvalitet är ett vitt begrepp och handlar om kriterier som bidrar till en god kvalitet på städtjänsten: Hur städningen ska genomföras, bemanningsplan, personalvård, kvalitetssäkring, referenser och resultat.

Det ska vara tydligt angivet hur utvärderingen ska gå till. Oftast sker det genom ett poängsystem som anger vad som ska uppfyllas för varje poängnivå. Till exempel kan pris värderas till 40 % och kvalitet till 60 %. Exempel på kriterier inom kvalitet kan vara:

 • Referens uppdrag
 • Uppdragsgenomförande
 • Organisation för genomförande och/eller bemanning
 • Miljöaspekter vid städmetod
 • Arbetsprocess
 • Personalens utbildning
 • Materialval

Nyckeltal

Nu finns också Städbranschen Sveriges häfte kring Nyckeltal (En praktisk handledning för beräkning av nyckeltal) att köpa på vår hemsida där finns inte mindre än 12 exempel på kvalitetskrav att ställa vid städupphandlingar. Till häftet finns en Excel fil där du själv lätt kan räkna fram hur många timmar det går åt att städa olika lokaltyper beroende på vilken avverkningsgrad du väljer.

Läs mer om ”En praktisk handledning för beräkning av nyckeltal”

Hantera kollegor på jobbet

FRÅGA: Hur ska jag hantera en städkollega som gör allt för att slippa jobba och försöker få andra (dvs jag som kollega) att göra det hon har betalt att göra?

SVAR: Det kommer alltid finnas andra människor som vill ha din tid till olika saker och det är ditt jobb att se till att den tid du lägger ner är bra för dig också. Ibland får man ju skarva lite beroende på situation

För att lösa det här problemet så får du bli din egen chef. Om du t ex redan jobbar efter en plan och har fullt upp med det du gör så måste du säga det. Träna på att säga nej flera gånger om dagen.

Att säga nej är ofta tidsbesparande, tycker du det är jobbigt att göra det måste du träna på det. Ett bra sätt är att lägga till något som andra kan acceptera bättre. Exempelvis ”Jag skulle jättegärna vilja hjälpa dig med städningen på ditt städområde men jag kan inte just nu, kanske vid ett senare tillfälle” (visar din vilja, men brist på tid just nu). Alternativt ”Jag kan inte splittra min uppmärksamhet på flera olika städ områden, du kommer att klara det galant själv” (visar på ansvar).

Ibland är det faktiskt ok att bara säga nej.

Källa: ”Konsten att hantera superjobbiga människor” Stefan Ekberg

Tvätta kakelfogar

FRÅGA: Hur får man bort smuts från kakelfogar? (Se bilden) 

SVAR: Den bild du skickar visar en kaklad vägg i ett sanitetsutrymme, fogen är en cementbaserad dito.

Effekterna du har på era fogar är smuts/fett/kalk och en antydan av ytlig mögel/sporer.

För att avlägsna detta behöver du först angripa och öppna upp det fett och smuts som är  på ytan med ett alkaliskt rengöringsmedel eller möjligen ångtvätt. Därefter hanterar du mögelangreppet med t.ex ett kloraktivt medel. Idag finns många olika typer av sådana, bland annat LifeClean eller Tersano som har dokumenterad effekt att döda/avlägsna sporer och mögel, behandlingen kan behöva upprepas. Efter behandlingen måste du återigen rengöra både kakel och fog noga med sanitetsrengöring och ett surt medel.

Upplever du att fogen är skadad/porös bör/ska den åtgärdas genom utbyte, detta utförs bäst av fackman på området.

När väl både kakel och fog är rent och helt bör ni se över vilka rutiner ni har för städning av era sanitetsutrymmen.

Några tips:

Det är viktigt att både använda alkaliskt- och surt sanitetsmedel vid städning av sanitetsutrymmen, de har olika funktion. Alkali avlägsnar fett, smuts och avlagringar och surt avlägsnar kalkavlagringar. Normalt används surt en gång per vecka i ett system. (NOT: cementfogar mår inte bra av för mycket surt det luckras upp till slut, därav en lägre frekvens).

Periodvis är det också bra att ångtvätta i sanitetsutrymmen för att göra mer rent på djupet.

För dofter och andra otrevliga effekter inom sanitetsstäd kan även biotekniska produkter vara ett bra alternativ.

En fråga om mikrofiberkvalitet

FRÅGA: Vad är det för skillnad mellan en dyrare mikrofiberduk och en billigare variant? För att hålla budget lockas vi av att köpa en billigare variant, men vi kanske tänker fel här. Tacksam för råd.

SVAR: Idag finns ett stort utbud av mikrofiberdukar och som du skriver både dyrare och billigare. De är ofta av olika tjocklek och trots att det är omöjligt för ögat att se det så är det förvånansvärt stora skillnader i egenskaperna.

Det är tillverkningsmetoden och val av garn som avgör själva kvaliteten. Ju finare fiber desto bättre egenskaper.

Mikrofiberduken påverkas också av att det finns olika fiberkonstruktioner och vilken kvalitet på garn man väljer.

Vill du ha den absolut bästa funktionen är det den ultrafina mikrofibern som gäller. För att få kallas ultrafin är det tjockleken – så kallad denier – på fibern som räknas. Ju tunnare mikrofiber desto effektivare är den.

Kostnaden ökar såklart med en ultrafin mikrofiberduk men å andra sidan så ökar livslängden och städningen blir i särklass så mycket bättre.

I längden lönar det sig alltid att satsa på kvalitet så be din återförsäljare av städprodukter/städsystem att presentera vad de har att erbjuda när det gäller ultrafin mikrofiber.

Ha gärna två testgrupper så att ni kan få fram omdömen vad gäller städresultat, kvalitet och livslängd.

Ung chef över äldre medarbetare

FRÅGA: Jag har blivit chef över en städorganisation där merparten av medarbetarna är mycket äldre än vad jag själv är. Detta har blivit ifrågasatt, varför jag som inte jobbat så länge kunnat få en chefsbefattning. Hur ska jag hantera situationen?

SVAR: Dina överordnade chefer har sett dina kvaliteter trots att din erfarenhet inte är så lång. Troligen kan dina medarbetare lika mycket som du – troligen mer – om hur arbetsuppgifterna skall göras. Däremot har du säkert något annat att tillföra.

Du kanske har nya kunskaper med dig från en utbildning, goda ledaregenskaper, eller en bra metod för förändringsarbete. Du kan vara en bra administratör till uppdraget ha ett bra systemtänkande så att dina medarbetare kan koncentrera sig på sina arbetsuppgifter.

Berätta för dina medarbetare hur du ser på ditt uppdrag och var din kompetens ligger. Ha en ärlig och ödmjuk inställning, både till det du kan och det du inte kan. Visa respekt för medarbetarnas kunskaper och ställ frågor om du stöter på något som är helt nytt för dig – var ärlig med att du inte behärskar saken.

En chef behöver absolut inte vara specialist – en chef skall vara en bra generalist d.v.s. lyfta blicken till de övergripande frågorna och vara bra på att hantera och leda människor.

Lycka till

Avverkningsgrad för trappstäd

FRÅGA: Vad kan man räkna för avverkningsgrad på trappstäd? Tacksam för hjälp med tänket.

SVAR: Som alla svar vi ger gällande nyckeltal så beror det på en rad olika omständigheter

 • Vad är det som skall städas – vilken typ av lokal? I detta fall trappor. Är det trappor i bostadshus, skola eller kontorsbyggnad?
 • Hur ser ytorna ut?

Exempelvis vilka golvtyper finns (stengolv, trägolv, plast, linoleum osv)

 • Vilka städmetoder används?

Kanske finns bara möjlighet till manuell städning. Vilken typ av städmaterial används t e x färdigpreparerade moppar och dukar. Finns tillgång till tvättstuga?

 • Vilken frekvens och vilka städmoment skall utföras?

Skall trapporna städas 5 ggr/vecka och 2 ggr/dag får en mycket låg avverkningsgrad (kvm/timme) i jämförelse om de ska städas exempelvis 1 gång i veckan vilket gör en högre avverkningsgrad (kvm/timme).

Övrigt att ta hänsyn till: Vad ingår i städinstruktionen? Krav på kvalitet från beställaren?

Det är flera olika faktorer som påverkar städtiden enligt ovan.

I våra nyckeltalsberäkningar (som finns tillgängligt för medlemmar) ligger avverkningsgraden för trappor i skolor och kontorstrapphus (med betong alternativt marmor) mellan 240 – 300 kvm/tim. I flerbostadshus med stengolv ligger den mellan 175 – 200 kvm i timmen. Bli medlem och ta del av avverkningsgrader för flera olika verksamheter och lokaltyper med tillhörande textmaterial.

Certifierad städutbildning

FRÅGA: Jag är ganska nytillträdd lokalvårdschef och letar städutbildningar med certifiering för personal men även utbildningar för arbetsledare. Jag har arbetsledare för lokalvårdsgruppen som behöver kompetenshöjning inom vissa områden utifrån som arbetsledarroll. Kan ni hänvisa mig vidare?

SVAR: För städare har Städbranschen Sverige har tagit fram Råd och Anvisningar del 1+2 som är en bra introduktion och grundutbildning. Inom kort kommer även del 3 som är en fördjupning.

Läs mer om ”Råd och Anvisningar”

Grundutbildningen kan någon erfaren arbetsledare hålla i.

Städhandbok Städ och Städhandbok Golv är två handböcker som ger städare rätt kunskap för professionell städning och golvvård. Använd gärna städ quizet  som tillhör Städhandbok Städ regelbundet, för att hela tiden hålla kunskapen aktuell.

Vilka övriga utbildningar finns i städbranschen?

Yrkesbevis

Servicebranschens yrkesnämnd (SRY) har tagit fram yrkesbeviset för städare. SRY:s syfte är att hålla yrkesskickligheten inom servicebranschen på en hög nivå. Därför utfärdar SRY yrkesbevis inom städservice, hemservice respektive sanering. 

Yrkesbeviset ger:

 • individen en bekräftelse på den egna kompetensen och att en grundläggande kunskapsnivå uppnåtts.
 • kunden en försäkran om en god kunskapsnivå hos den personal som utför tjänster. 
 • branschen en gemensam grundläggande kunskapsbas som också underlättar vidare kompetensutveckling och specialisering i det egna företaget.
 • arbetsgivaren en möjlighet att säkerställa att man har kompetent personal.
 • möjlighet att genom validering lokalisera redan befintlig kompetens hos personer inom branschen

SRY:s yrkesbevis för städservice och hemservice

Yrkesbevis får den som fått godkänt resultat på både teoretiskt, muntligt och praktiskt test. Testen utförs av SRY:s diplomerade handledare som har gått SRY:s handledarutbildning. Yrkesbeviset kvalitetssäkras genom OCN-metoden. Syftet med yrkesbeviset är att deltagaren efter godkänt resultat ska kunna arbeta självständigt i sin yrkesroll. 

SRY:s yrkesbevis för sanering

Yrkesbevis får den som fått godkänt resultat på ett teoretiskt test. Testen utförs av godkända handledare som har gått SRY:s handledarutbildning. Syftet med yrkesbeviset är att deltagaren efter godkänt resultat ska ha grundläggande kunskap om sin yrkesroll. 

Läs mer om utbildningarna på www.sry.se

PRYL certifiering

PRYL står för Professionellt Yrkesbevis för lokalvårdare. Det är en branschnorm som anger kunskapskrav för städare

PRYL har tagits fram i nära samarbete med framförallt Sveriges Fastighetsägarförbund, enligt kraven på att städpersonalens kompetens ökar och ett säkert sätt att kontrollera denna kompetens är att certifiera sin personal. 

PRYL är tillgänglig för alla, vilket innebär att vem som helst kan utbilda mot kravspecifikationen. För att sedan få certifikatet måste man skriva ett test, som tillhandahålls och utförs under översyn av personal från SSC. 

Sökande kommer att prövas teoretiskt och praktiskt inom PRYL:s 12 områden, vid ett och samma tillfälle. Proven består av två teoretiska prov samt ett praktiskt prov. 

PRYL utbildningar finns hos Borago som är en av våra medlemsnyttor, gå in på www.borago.se för att läsa mer.

Borago har också utbildningar för arbetsledare, läs mer om deras ledarskapsutbildningar på deras hemsida.

Golvvårdsunderhåll

FRÅGA: Det börjar bli dags att planera storstädning och golvvårdsunderhåll, sommaren är ju en period då många lokaler står tomma vilket är perfekt för oss som skall utföra jobben. Vi har hamnat i diskussion med en kund om hur ofta golvvårdsunderhåll skall göras. Vi har inget speciellt dokumenterat kring detta.

Vad har Städbranschen Sverige för råd att ge? 

SVAR: Tänk på att skapa en bra strategi för golvvård i samråd med din beställare så att ni är överens om vilken nivå/kvalitet som denne önskar. Är detta inte gjort, boka ett möte genast och gå igenom detta. 

Det är mycket viktigt att skapa en unik underhållsplan för lokalerna, där man identifierar slitage, behov och kostnader samt planerar på bästa sätt och utför därefter.

För nya golv skall det alltid finnas en drift- och underhållspärm på objektet där all information om vilket golv, yta och skötsel som är aktuell.

Se till att uppdatera i drift- och underhållspärmen och för även noteringar vilka produkter, rondeller och maskiner som används. Det kan vara bra information om något fel uppstår.

Hur ofta är svårt att generalisera, men räkna med minst en till två gånger per år i en normal offentlig miljö, på vissa ställen med högt slitage kan det vara både fyra och sex tillfällen per år, (te x utsatta entréer, hårt belastade toaletter osv) av någon typ av periodisk insats utöver daglig städning. Det kan då handla om fläckborttagning, speed/högvarvspolering efter ordentlig rengöring, underhållsvaxning, sprejpolering eller ett ordentligt periodiskt underhåll där ytan återskapas.

Regelbunden golvvård och periodiskt underhåll, underlättar den dagliga städningen för personalen. Ett väl underhållet golv, ökar produktiviteten avsevärt.

Införskaffa gärna Städbranschen Sveriges ”Städhandbok Golv” (anvisningar för skötsel och underhåll av våra vanligaste golvmaterial) som finns att köpa i vår BUTIK.

Frågor angående upphandling

FRÅGA: Jag förbereder en upphandling av städtjänster och har några frågor. Dels så skulle jag vilja bolla med er kring skäligt pris för städtjänster och dels är jag ute efter en mall för att utvärdera städtjänster. Finns det någon sorts ID som jag kan kräva, som gör det lätt att se om personen är anställd hos den aktuella leverantören?

SVAR: Beträffande skäligt pris så hänvisar vi till till våra nyckeltal samt gällande kollektivlöner, där vi ser att timpriset för en lokalvårdare inkl. företagets omkostnader bör ligga på minst 290 kr.

Våra nyckeltal (avverkningsgrader per verksamhet/lokaltyp) tillhandahåller vi till våra medlemmar. Det kommer även en handledning i text som hör till, denna finns att köpa på vår hemsida inom kort.

Service ID eller ID06 är väl de varianter av ID kort som du kan efterfråga.

Service ID gäller för servicebranschen initierat av Almega Serviceföretagen. Tillsammans med Skatteverket och de fackliga organisationerna har Almega Serviceföretagen tagit fram identitetskortet som ett led i arbetet att säkerställa en seriös bransch. Målet är att ServiceID ska ställas som ett krav vid alla städ- och serviceupphandlingar.

ID06, tidigare kallat Sveriges Byggindustrier, ligger bakom det så kallade ID06-kortet, som skall användas av personer som vistas på byggarbetsplatser. Genom ID06 ska integriteten skyddas genom att alla personuppgifter hanteras korrekt enligt PUL (personuppgiftslagen) och genom att lagen om elektroniska personalliggare uppfylls.

Gällande utvärderingsmall så har vi ännu inget klart material, tips på uppgifter/kriterier man bör efterfråga samt kontrollera är följande:

 • Referensuppdrag
 • Uppdragets genomförande
 • Organisation för genomförande och /eller bemanning
 • Miljöaspekter vid städmetod
 • Personalens utbildning
 • Materialval
 • Nyckeltal (avverkningsgrad, timpris)

Ofta sker det genom ett poängsystem som anger vad som ska uppfyllas för varje poängnivå. Till exempel kan pris värderas till 40 % och kvalitet till 60%.

Textila golv på skola

FRÅGA: Vi har en nybyggd gymnasieskola som bara har textila golv i lärosalarna, skolan är inte skofri.

Hur tänker man vad gäller avverknings- svårighetsgrad av textila golv vs plast- linoleumgolv?

SVAR: Hur just era tänkta frekvenser (halvhårda/mjuka golv) ser ut idag framgår inte i er fråga, något som såklart kan göra skillnad på vårt lämnade svar.

Att städa textila golv (mjuka golv) är såklart annorlunda än att städa plast/linoleumgolv (halvhårda golv), det vet vi! Det som skiljer sig mest är metod, redskap, kunskap men också intervall.

Hårda/halvhårda golv brukar normalt städas varje dag, antingen manuellt med mikrofibermopp eller med kombinations-skurmaskin eller motsvarande.

Mjuka textila golv ska städas minst 2-3 ggr varje vecka, genom dammsugning (borstvals) – handdriven eller gå-bakom/åkbar utrustning för ändamålet.

Städas ett mjukt golv av textil varje dag är det normalt i entréer eller andra områden där slitaget är större – tex pentryn eller andra mer trafikerade ytor där det mjuka textila golvet ofta har andra funktioner än vad ett hårt/halvhårt golv har – dvs att samla smuts och fukt som kommer in utifrån.

Att traditionellt dammsuga textila mjuka golv tar ca 20-25% mer tid än att moppa ett golv. Därför är det viktigt att nyttja rätt maskiner för att städa textila golv för att skillnaden mellan textila ytor och hårda/halvhårda golv skall kunna likställas. Ofta finns bra utrustning för hårda/halvhårda golv redan på plats men för de textila mjuka golven är det kanske bara en vanlig dammsugare ”inte ens en borstvals”. Det är som alltid avgörande att använda rätt utrustning för respektive insats/yta/metod. Idag finns många nyutvecklade dammsugare, robotar för dammsugning och mattvättutrustningar vilka såklart förändrat och förenklat situationen mot tidigare om åren avseende skötsel av mjuka textila golv.

Både textila mjuka golv och hårda/halvhårda golv behöver periodiskt underhållas. För textila golv bör man kalkylera en till två tvättar per år, men här kan det finnas stora variationer beroende på hur de mjuka golven städas och är placerade i en fastighet. Mattvätt kan utföras med extraktionstvätt som finns i flera olika utförande, även gå bakom och åkbar. Alternativt med speciella torrtvättmetoder som gör att textilgolvet är brukbara direkt efter tvätt. Det gör också väldigt stor skillnad hur entrélösningar på objektet avseende skrap och torkzoner är etablerade för att stoppa den mesta smutsen i tid = redan i entrén. Även halvhårda/hårda golv behöver bra entrélösningar och kräver programmerat periodiskt underhåll och för att uppnå långsiktig hållbarhet, funktion och estetik.

Sammanfattningsvis är skillnaden i avverkning mellan golvtyperna inte så stor över tid, men det förutsätter tillgång till rätt utrustning för en effektiv metod. Med rätt utrustning, metod och kunskap är vår bedömning att det heller inte föreligger någon skillnad i svårighetsgrad mellan golvtyperna.

Det som ibland kan skilja golvtyperna mellan är den egna erfarenheten, förutsättningar med utrustning och kompetens, men det kan man utbilda sig kring och anskaffa. Är värderingen att använda textila golv i en skolmiljö gjord, finns det viktiga fördelar med textila mjuka golv i vissa miljöer såsom dämpad ljudnivå, mindre virvlande damm, positiva allergidämpande effekter mm.

Introduktion av nyanställda

FRÅGA: Vi behöver skärpa till oss i vårt företag när det gäller introduktion av nyanställda medarbetare. Kan vi få lite tips på hur en bra introduktion av en nyanställd städare skulle kunna se ut?

SVAR: Med en genomtänkt introduktion får du din nya medarbetare snabbt på banan och ger personen bästa förutsättningar för att utvecklas. 

Både ansvarig chef och den nyanställde har ansvar för att introduktionen ska bli bra och fungera väl. Chefen kan utse annan lämplig person att vara fadder/mentor, men ansvaret för att den blir utförd ligger på chefen. 

Det är bra om den nya arbetsplatsen i god tid planerar för hur introduktionen ska läggas upp, och utse en fadder, mentor eller någon annan som har huvudansvaret för den nyanställda.

Ställ i ordning städvagn, omklädningsskåp, arbetskläder och ordna praktiska saker som nycklar, passerkort och eventuella IT-verktyg.

Ge en så realistisk bild som möjligt av företaget och det aktuella jobbet, redan under rekryteringsprocessen. Var tydlig med hur företaget ser på sin verksamhet, men även med hur arbetskamrater bemöter varandra och hur man ser på relationer med kunder och andra externa kontakter.

Skapa trygghet och tydlighet genom att ha en ärlig, rak och öppen dialog om den nyanställdes uppgifter och vad som förväntas.

Tänk på att ingen människa kan ta in hur mycket ny information som helst.

Här är exempel på en lista på vad som kan ingå i en introduktion:

 • Välkomsthälsning och presentation för arbetskamraterna.
 • En rundvandring och visning av arbetsplatsen och personalutrymmen, nödutgångar, omklädningsrum, köksutrymmen med mera.
 • En genomgång av arbetsuppgifterna.
 • Fakta om företaget/organisationen. Hur är företaget organiserat, vilka mål har det och vilka arbetsmiljöregler gäller.
 • Information om anställningsavtal, arbetstider, tidrapportering, sjukfrånvaro, löneutbetalning och andra rutiner. Personalförmåner som friskvård och subventionerad lunch.
 • Olycksrisker i arbetet och hur de förebyggs. Skyddsutrustning, första hjälpen, brandutrustning, larmrutiner och så vidare.
 • Risker för arbetsskador, som tunga lyft, och hur de undviks.
 • En introduktionsutbildning i vilka städmetoder, städmaterial, kem/rengöringsmedel, städmaskiner osv. som används i ert företag.
 • Vilka som är fackliga företrädare, eventuella handledare, närmaste chefer och skyddsombud.
 • Manualer, checklistor och andra skriftliga instruktioner som behövs i arbetet eller minskar risker
 • Efter 2-6 månader, genomför ett medarbetarsamtal inklusive uppföljning av introduktionen.

Lycka till

Du kan läsa mer i våra häften ”Råd och Anvisningar, för introduktion av nya medarbetare”

Här kan du läsa mer

Städförråd

FRÅGA: Har ni i Städbranschen Sverige någon typ av riktlinje eller liknande kring städförråd? Hur stort ska det vara beroende på uppdrag? Hur många städförråd beroende på uppdrag? (Är det ett visst antal beroende på kvm och våningsplan)? Vad ska finnas där? Etc? Vet egentligen vad som ska finnas i dom men framför allt undrar jag i vilken omfattning

SVAR: Städbranschen Sverige har inga egna riktlinjer vad gäller städförråd men däremot några rekommendationer, däremot har Arbetsmiljöverket föreskrifter kring lokaler ”Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna”

Arbetsplatser, arbetslokaler, personalutrymmen ska ha en med hänsyn till verksamheten, tillräcklig area och fri höjd samt vara lämpligt förlagda utformade och inredda.

Arbetsplatser, arbetslokaler, personalutrymmen ska vara lätta och säkert tillgängliga, och ha lämpliga samband med varandra.

Städbranschen Sveriges rekommendation kring städförråd är följande:

För att få en bra logistik och minimera gångtider, är lokaliseringen av städrummen viktig. Städrum bör finnas i anslutning till varje städområde, eller på varje plan om ett städområde omfattar flera våningsplan. 

Om städutrustning ska användas på flera våningsplan, krävs att hissen är så stor att en fullt utrustad städvagn eller kombimaskin går in i den. 

Städrummen ska vara tillräckligt stora för att städvagnen skall kunna rymmas, och att man kan ladda om den med nytt material. Ibland ska det även finnas plats för en kombimaskin (eller annan städmaskin). Om det är så att maskinen skall laddas i städrummet, måste det följa riktlinjerna med hur en laddningsplats ska se ut (AFS1988:4).

Städrummet skall ha en god belysning och vara väl ventilerat. Dessutom ska det finnas vatten och avlopp, och någon form av en utslagsvask/spolvägg och golvbrunn. Golvet i städrummet skall vara vattentätt och det skall finnas eluttag. En eller flera hyllor med möjlighet att förvara städmaterial och förbrukningsmaterial.

Dörren till städrummet ska vara utåtgående och tillräckligt bred, så att städvagnen och eventuell kombimaskin bekvämt skall kunna köras ut eller in, tröskeln skall vara körbar.

I städrummet är det också lämpligt att ha en pärm med säkerhetsdatablad, för samtliga kemiskt tekniska produkter som används i städarbetet samt skyddsblad, metodbeskrivningar och städinstruktioner.

Skolstäd

FRÅGA: Jag undrar hur stor avverkningsgraden, eller hur många timmars städ som måste göras på en yta av 1.150 kvadratmeter skolområde, där det finns cirka:

 • 10 klassrum
 • 9 grupprum
 • 4 små kontor
 • 2 lärarkorridorer (där ungefär 25-30 lärare sitter) 2 ggr/vecka. Sopor skall tömmas varje dag
 • 2 syslöjd
 • 2 träslöjd
 • 16 toaletter
 • 4 långa hallar

Allt ska städas inklusive bord och stolar etc. Ungefär hur lång tid ska det ta att städa detta?

SVAR: Vi utgår från att alla kvadratmeter av de 1.150 km inte ska städas varje dag. Det är svårt att ge ett tydligt svar på din fråga då vi inte vet frekvenserna (förutom lärarkorridoren) samt vilka arbetsmoment som skall utföras. 

Vi gör en uppskattning att:
 • Klassrummen städas varannan dag – då har du 5 klassrum per dag att städa – vi uppskattar städtiden mellan 10-20 minuter/klassrum beroende på vad som finns i lokalen mattor, tavlor, möblering osv. Totalt 1-2 timmar/dag. 
 • Grupprummen städas varannan dag – då har du 4-5 grupprum att städa per dag mellan 5-10 minuter/grupprum. Totalt 25 minuter till 50 minuter/dag.
 • Kontoren städas 1 gång i veckan då har du max 1 kontor/dag att städa max 5 minuter/kontor.
 • Lärarkorridoren 2 ggr i veckan med tömning varje dag ca 10-15 minuter/dag.
 • Syslöjd städas varannan dag – då har du 1 sal varje dag. Totalt 15 minuter/dag.
 • Träslöjd städas varannan dag – då har du 1 sal varje dag. Totalt  15 minuter/dag.
 • Toaletter städas varje dag – 16 toaletter varje dag ca 7 min/toalett. Totalt 1 tim och 15 min/dag. 
 • 4 långa hallar – städas varje dag. Totalt om de kan maskinskuras ca 2 timmar/dag.

Den generella avverkningsgraden för en skola ligger på 400-500 kvm i timmen. Det som måste vägas in i bedömningen är vilka städredskap och maskiner som finns att tillgå. Vad är det för typ av golv? Finns mattor i lokalerna som behöver dammsugas? Hur är lokalerna möblerade (mycket eller lite möbler). Vad har ni för städredskap? Finns tillgång till städmaskiner?

Uppskattningsvis skall ovanstående lokaler beroende på mattor, möblering, städredskap och maskiner ta mellan 5-8 timmar att städa/dag.

Frågor om covid-19-virus.

Mikrofiberduk?

FRÅGA: En mikrofiberduk fuktad med vatten, är det tillräckligt för att städa bort covid-19-virus (om det nu skulle finnas), från bord och stolar (matsal, förskola).

SVAR: Nej det är inte tillräckligt. Alla ytor som ofta berörs (till exempel dörrhandtag, armstöd, storlar, bordsytor, ljusbrytare, vattenkranar osv) ska rengöras omsorgsfullt och ofta (minst dagligen om det är möjligt även oftare exempelvis inom intervallet 2-4 timmar speciellt under epidemin).

Vid städning ska man använda ett milt alkaliskt rengöringsmedel innan desinfektionsmedel används på ytan/ytorna. Använd dukar och moppar som är tvättade i minst 90 grader eller använd engångsdukar/moppar. Se till att skydda dig själv med handskar, arbetskläder som är lätta att rengöra och skor som enkel kan tvättas. Vet man med sig att en person med covid-19 vistats i lokalerna använd tilläggsbeklädnad som exempelvis skyddsjacka eller skyddsförkläde.

Dammvippor?

FRÅGA: Kan dammvippor föra med sig smitta när man städar?

SVAR: Vi rekommenderar inte dammvippa i samband med covid-19-virus (och inte i vanliga fall heller). I samband med epidemier som denna ska vi alltid försäkra oss om att använda rent material på de ytor vi dammar, gärna i kombination med milt alkaliskt rengöringsmedel. En dammvippa flyttar bara i princip dammet från ett ställe till ett annat, en ren mikrofiber duk håller kvar dammpartiklarna.

Covid-19-virus dör endast av handsprit och ytdesifektion. För att säkerställa är det bästa att rengöra ytorna med alkalisk rengöring/avtorkning innan spritning.

Byggstädning

FRÅGA: Vi har haft en ombyggnation i en skola vi städar i. Det är inte vi utan byggentreprenören som har ansvaret för byggstädningen, men när vi skulle börja den regelmässiga städningen anser vi inte att den är utförd på ett professionellt sätt. Vad gör vi?

SVAR: Byggstädning ingår som i regel i byggentreprenörens ansvar. Ansvaret omfattar att byggstädningen utförs korrekt, i enlighet med respektive ytskiktsleverantörs anvisning, även golv- och ytbehandlingsleverantörens anvisning.

Innan ni tar över den regelmässiga städningen (efter byggstädningen) ska samtliga ytor besiktigas och godkännas, före fortsatt daglig städning och periodiskt underhåll påbörjas. Ett golvmaterial och/eller ytbehandling kan skadas om byggstädningen inte utförs korrekt.

Vår fundering är om ytterligare byggarbeten har utförs efter det att byggstädningen blivit utförd, det är viktigt att säkerställa att byggstädningen påbörjades först sedan alla byggarbeten är avslutade.

Vad man ytterligare kan fundera på är vad som avtalats mellan fastighetsägaren och byggentreprenören, vad gäller byggstädningen. Är det en grovstädning där man endast tagit bort skyddstäckning, slängt löst skräp och grovsopat eller ingick även dammsugning, moppning, maskinskurning och skyddsbehandling?

Har byggentreprenören anlitat en privat städfirma som underleverantör? Vem i så fall?

Det händer ofta att det blir missförstånd i ledet fastighetsägare, byggentreprenör och er som städorganisation. Det bästa är om alla parter finns med i diskussionerna för att undvika missförstånd.

Vi föreslår att ansvarig arbetsledare/driftchef hos er tar kontakt med byggentreprenören för att diskutera saken och för att hitta bästa lämpliga lösning.

Nästa gång en ombyggnation ska ske i de lokaler ni städar i se till redan från början att få vara med i planen, det är det absolut bästa för både fastighetsägare och för er som städorganisation.

Heltäckningsmattor

FRÅGA: Hur ofta rekommenderar ni att man dammsuger en heltäckningsmatta i ett kontorslandskap? Har ni andra tips vad gäller heltäckningsmattor tar jag gärna emot det också. Det sitter dammallergiker i dessa lokaler.

SVAR: Idag finns det heltäckningsmattor som inte är lika allergiframkallande som de gamla heltäckningsmattorna. De samlar inte lika mycket damm och med dagens förbättrade dammsugare, får man bort mer damm ur dem. 

I övrigt bör du dammsuga heltäckningsmattan ofta, minst en gång i veckan. Det för att hålla borta damm från mattan. Om du vet att det kommit smuts/smulor/matrester på heltäckningsmattan, utan att du ser dem, dammsug den så snart som möjligt om möjlighet finns. Undersök gärna möjligheten till en robotdammsugare som kan dammsuga lokalerna under natten.

Idag finns också bra maskiner för mattvätt. Man fyller den med vatten och rengöringsmedel, följ instruktionerna noga. Den fungerar ganska enkelt och ungefär som en dammsugare. Den sprutar ut lite rengöringsmedel, som löser upp smutsen och sedan suger den in både rengöringsmedlet och smutsen. Med en mattvätt kan du även tvätta gångmattor, stolar, fåtöljer, dynor, och annan tyginredning, om du så önskar. En heltäckningsmatta som man går på varje dag och med skor på fötterna bör tvättas minst två gånger om året, och absolut minst en gång om året.

Har du fått en fläck på en heltäckningsmatta behöver du ta bort fläckarna på en gång. Ta diskmedel på en trasa och gnugga bort fläcken, om det är något som är lösligt med vatten. Skölj sedan fläcken genom att badda efteråt med en fuktig trasa. 

Man kan även använda torrschampo om man har fått en fläck på mattan. Då tar man och strör på torrschampot på fläcken, sedan kan man gnugga eller borsta för att få bort fläcken. Det görs medan torrschampot är torrt. Låt schampot verka i 20-50 minuter. Dammsug fläcken sedan. Torrschampot binder smutsen och lukten som sedan försvinner när man dammsuger bort den.

Skyddshandskar

FRÅGA: Vad anser ni i branschen om en städarens hygien, min kollega använder aldrig skyddshandskar (oavsett om det är toalettstädning eller annan städning) och trots påpekandet från mig och kollegor blir det ingen bättring.

SVAR: Jobbar man med städning ska man alltid använda skyddshandskar vid hygienstädning eftersom det kan finnas risk för smitta. Man ska även använda skyddshandskar när man arbetar med vatten, kem och mikrofiber eftersom dessa torkar ut huden och kan orsaka sprickor.

Viktigt att tänka på att ha separata handskar för sanitetsstädning så att du inte har samma när ni exempelvis kommer till köket. Detta gäller om du inte använder engångshandskar.

Tvätta händerna ofta. Använd flytande tvål och engångshanddukar (undvik fast tvål och tyghanddukar). Ta hand om händerna genom att noga smörja in dem med handkräm efter avslutat arbete. Tänk på att mikroorganismer frodas under dina naglar, nagelband och ringar. Ta därför av ringar och armband när du tvättar händerna och när du arbetar.

Tänk även på att hålla städutrustningen ren efter användning: skaft, städvagn, hinkar osv.  Använd om möjligt städklart system för att minska risken för spridning av mikroorganismer.

Vi tror att din kollega skulle behöva lite information om hygien och bakteriespridning/smittspridning. Försök få någon kunnig person inom området att komma till er och informera om detta viktiga område så tror vi att din kollega kommer att bättra sig.

Handsprit?

FRÅGA: Nu i influensatider får jag lite motstridiga uppgifter huruvida man skall använda handsprit eller inte. Är det bra att komplettera med handsprit efter att man tvättat sig med tvål och vatten? Vad säger ni i Städbranschen Sverige?

SVAR: En väl utförd handtvätt med tvål och vatten är tillräcklig för att i de flesta fall uppnå en tillfredställande handhygien. Om man måste tvätta sig mycket ofta och inte har synlig smuts på händerna är desinfektion med handdesinfektions sprit mer skonsam mot huden.
Ibland finns inte tillgång till tvål och vatten och då kan det vara bra att använda handdesinfektions sprit som är effektiv mot både bakterier och virus. Endast i undantagsfall, inom mycket hygienkänsliga områden, krävs desinfektion efter handtvätten.

Källa: Professionell rengöring. Boken finns att köpa i Städbranschen Sveriges webbbutik. I boken finns många fler råd kring personlig hygien.

Rätt förutsättningar för bra städresultat

FRÅGA: Vad bör man kunna för att städresultatet ska bli bra?

SVAR: Den som städar måste för det första ha rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Förutsättningar kan vara att man har fått en bra introduktion, en genomgång på området man ska städa. Har personen dessutom fått gå en städutbildning ökar det förutsättningarna ännu mer. Det måste finnas en arbetsbeskrivning, en ritning med färgkodning, vad är det som skall städas, när och hur ofta. Finns det en rimlig städtid?

Finns det professionellt städmaterial, finns tillgång till tvättmöjligheter? Finns tillgång till städmaskiner? Att arbeta med ett städklart städsystem som både är bra för kvalitén, miljö och för hygienen är en annan god regel.

En viktig sak för att ta reda på om städresultatet är bra och om kunden är nöjd, är att regelbundet göra någon form av kvalitetsuppföljning, gärna tillsammans med kunden om det är möjligt. När vi mäter och redovisar kvalitet är det viktigt att du som utför arbetet kan vara med och påverka resultatet, det är svårt att vara engagerad i ett resultat man inte kan påverka.

Avverkningsgrad

FRÅGA: Jag har några frågor kring avverkningsgrader. Finns det en viss formel för detta och finns det någon standard avverkningsgrad för kontorsrum, konferensrum, pentry, toaletter och allmänna ytor, gällande städning?

SVAR: Nyckeltal som används inom städbranschen är bl.a avverkningsgrad som är ett produktivitetsmått som mäter hur stor yta som städas per timme. En hög avverkningsgrad ger en låg städkostnad per kvadratmeter och få städtimmar att utföra städning på. En hög avverkningsgrad kan vara på bekostnad av kvalitet. En alltför hög avverkningsgrad gör det svårt för städarna att utföra den regelmässiga städningen för att de har för lite tid till förfogande på objektet.

Avverkningsgraden får ni fram genom att dela den totala städ ytan genom antalet städtimmar per dag.

Den generella avverkningsgraden för kontorsytor/kontorslandskap ligger mellan 500-600 kvm i timmen.

I ett projekt som Städbranschen Sverige bedrivit under några år har vi fått fram generella avverkningsgrader på olika städobjekt. 

På objektet kontor och kontorslandskap ser vår sammanställning ut enligt följande: kontor ligger på 220-375 kvm/tim, konferensrum 240-400 kvm/tim, pausrum/pentry 175-250 kvm/tim, toaletter 40-50 kvm/tim samt allmänna ytor/korridorer på 450-550 kvm/tim.

Tänk också på att det finns andra saker som påverkar avverkningsgraden som exempelvis, typ av golv, möblering, städmetoder, städmaterial och tillgång till eller avsaknad av städmaskiner.

Som företagsmedlem i Städbranschen Sverige får du tillgång till alla våra avverkningsgrader, se till att registrera er som medlem på ”BLI MEDLEM”.

Kemikalie- och avfallshantering

FRÅGA: Hej, jag heter Nina och går på gymnasiet andra ring, jag har några frågor som vill gärna att ni ska svara på de så snabbt så möjligt.

1. Hur tas kemikalieavfall om hand? Vilka rutiner finns det och vem tar hand om avfallet?

2. Hur ser hantering av avfall ut?

SVAR: Hur man tar hand om kemikalieavfall ser säkert olika ut beroende på vilket företag, vilka rutiner och vilken policy som finns. Men städbranschen precis som alla andra företag skall givetvis vara ett föredöme när det gäller allt avfall.

Vissa större företag arbetar hårt med miljöfrågorna och är kanske ISO 14001 certifierande, andra företag är mindre och har inte den ekonomi för att ISO certifiera sig men har utarbetat egna riktlinjer som de följer.

Vem i organisationen som sköter detta är olika, beroende på vilket företag du arbetar på, i större företag kan det kan finnas en tjänst som just bara arbetar med miljö/kemikalier. På mindre företag sköts det oftast av de som utför städtjänsten.

Det som inte framgår av din fråga är om du menar farligt kemikalieavfall eller inte. Idag är de flesta rengöringsmedel som vi använder oss av i städ, miljövänliga och miljömärkta. Dessutom använder vi inte koncentrerat rengöringsmedel utan ofta en liten mängd utspädd med vatten – en s k brukslösning. Är företaget ISO eller svanencertifierat finns hårda riktlinjer på hur mycket kem som man får förbruka varje år.

Farligt avfall som du sorterar och lämnar in tas om hand på ett säkert sätt, för att förhindra spridning av gifter. Att ta hand om sitt farliga avfall är inget man kan avstå ifrån eftersom det är reglerat i lagar och bestämmelser. Oftare än man tror hanterar man farligt avfall, exempelvis nagellack, aceton, lösningsmedel, lim, färg och bekämpningsmedel. 

Rengöringsmedel av alla slag ska ej hällas i avloppet utan lämnas till återvinningscentralen, som farligt avfall om det ska slängas, exempelvis ugnsrengöring, golvrengöring, badrumsrengöring, rengöringsmedel etc.

Som privatperson lämnar du det farliga avfallet antigen på en miljöstation, som kan finnas på en bensinmack eller på din närmsta återvinningscentral (ÅVC). 

Nyckeltal

FRÅGA: Jag arbetar som kock på en förskola, där viss städning ingår. Jag har en timme per dag avsatt för städning och jag tycker det är orimligt att hinna med städningen på den tiden.

Dammsuga 300 kvm fördelat på 15 rum, flera rum med mattor, varav två med hallmattor som tar tid för grus fastnar ordentligt.

Dessutom städa tre olika toalettutrymmen, fem handfat och tre stora speglar. Två gånger per vecka, våttorka alla utrymmen.

Finns det några ungefärliga riktlinjer eller normer för hur lång tid en sådan städning tar?

SVAR: Det är inte helt enkelt att ge ett konkret svar då vi saknar frekvenser, hur ofta skall de 15 olika rummen städas? En gång i veckan, varannan dag eller varje dag? Vi saknar också uppgift på vilka arbetsmoment som skall utföras mer konkret (du har bl a nämnt dammsugning och våttorkning).

Städbranschen Sverige har tagit fram nyckeltal för just förskola/dagis verksamhet och där ligger den generella avverkningsgraden på 250-340 kvm per timme.

Om vi nu leker med tanken att de 15 rummen skall städas en gång i veckan så innebär det ca tre rum om dagen (ca 60 kvm) och att toaletterna skall städas varje dag även med dammsugning och våtmoppning. Då skulle jag säga att det finns ganska gott om tid att hinna detta på en timme per dag.

Skulle däremot alla rummen städas varje dag, även alla toaletter, kan det blir lite tight om tid, men med en god planering behöver det inte vara en omöjlighet.

Mycket handlar också om vilka förutsättningar som finns till hands, finns städmaskiner exempelvis I-mopp eller liknande, lätta och hanterbara dammsugare (typ mindre amandor), tvättmöjligheter, bra städmaterial så underlättar det givetvis avsevärt.

Arbetsteknik

FRÅGA: Jag är ny som chef i en stor städorganisation och har upptäckt att flertalet av mina städare har problem med värk, förmodligen orsakat av fel arbetsteknik och för lite fysisk aktivitet och friskvård. Jag behöver ta tag i problemet och skulle behöva lite råd hur jag kan stödja mina städare i detta?

SVAR: Städning kan innebära lång och ensidig belastning på nacke, axlar, skuldror och rygg. När belastningen blir för ensidig och statisk är det vanligt att man får värk. 

Arbetsteknik handlar om att arbeta sparsamt och smidigt med kroppen. Gemensamma drag för bra arbetsteknik är att:

 • Arbeta mer med benen och mindre med armarna då benmusklerna är mycket starkare än musklerna i armarna
 • Sänk axlarna och håll armarna tätt intill kroppen – då minskar spänningen i musklerna i nacke, axlar och skuldror
 • Arbeta rak i kroppen, utan att böja huvudet framåt, när kroppstyngden hamnar rakt över fötterna minskar belastningen på nacke och andra leder
 • Ställ in redskap så de passar
 • Använd redskap med teleskopskaft
 • Se till att det finns möjlighet till mikropauser
 • Uppmuntra till friskvård och fysisk aktivitet på arbetstid om möjlighet finns, kanske gemensam aktivitet

Det räcker inte bara med bra arbetsteknik, ni behöver även undvika:

 • Städmetoder som är tungarbetade, t e x arbete med vattenhink och svabb
 • Arbete som är tungt, och att man ofta är andfådd och länge, när man städar
 • Att ofta göra extraarbete, exempelvis om någon arbetskamrat är sjuk, eller att man måste städa efter någon som inte städat tillräckligt bra

Det är också viktigt att trivas med sitt arbete och få uppskattning för det arbete man gör.

Fundera även på följande:

 • Se till att alla arbetsledare är utbildade i arbetsteknik så att de kan ge återkoppling till städarna både när bra och dålig arbetsteknik används
 • Låt städare som är duktiga i arbetsteknik utbilda sina kollegor
 • Se till att ha obligatorisk introduktion till bra arbetsteknik för alla nya städare

Tips: Ladda hem Handledarmaterial för introduktion till bra arbetsteknik vid städning som finns på www.prevent.se/allt-om-stad

Under fliken BUTIK finns även vårt populära häfte 100 Må BRA TIPS att beställa med tips på allt ifrån pausgymnastik till avslappningsövningar.

Källa: Prevent/Allt om städ

Handeksem

FRÅGA: Jag har precis börjat ett arbete som städare och har nu fått handeksem. Kan det orsakas av mitt arbete? Vad kan man göra åt saken?

SVAR: Bland personal som arbetar med städning är eksem en av de vanligaste skadorna orsakade av arbetet.

Vid städning beror handeksem oftast på att man är i kontakt med vatten och rengöringsvätskor av olika slag. Risken att utveckla eksem ökar när man har långvarig kontakt med rengöringsvätskor eller kortvarig kontakt med starka rengöringsmedel. Det är särskilt viktigt att tänka på hur arbetet utförs och se till att skydda sig ordentligt.

Ofta kan man förebygga eksem med flera olikanåtgärder. Arbetsgivaren ansvarar för en säker arbetsmiljö, och att åtgärder genomförs i samråd med personal och skyddsombud. Arbetsgivaren ska se till att det finns skyddsutrustning och att det finns information om riskerna (säkerhetsdatablad).

Det bästa sättet att minska risken för allergier och eksem är att byta våta rengöringsmetoder mot torra. Då minskar tiden då händerna är våta, eller fuktiga och kontakten med rengöringsmedel.

En del mikrofiberdukar och moppar är sträva och kan nöta på händerna. Undvik intensiv hudkontakt med mikrofiber.

Arbetsgivaren har ansvar för att det används så ofarliga medel som möjligt, vilka ämnen som är starkast ser man på säkerhetsdatabladet. Vissa parfymer kan ge eksem och allergier, säkrast är att använda oparfymerade medel. Undvik överdosering, om ni överdoserar blir lösningen starkare än nödvändigt och mer skadlig.

Eftersom det ofta inte helt går att undvika att arbeta med rengöringsvätskor och vatten ska man använda skyddshandskar av PVC (vinyl). Man ska undvika gummihandskar, de kan ge eksem. Om man arbetar med handskar längre än 10-15 minuter blir händerna oftast svettiga, det kan bli så fuktigt att man får eksem. En tunn bomullshandske inuti minskar risken för eksem. Om man  använder engångshandskar skall de bytas ofta. Skyddshandskar ska inte användas längre än vad arbetet kräver. Ta av dem och låt händerna torka.

Sköt om händerna väl, tvätta med vatten och mild tvål, torka väl, även mellan fingrarna. Använd inte ringar när du arbetar. Smörj in händerna med oparfymerad hudkräm. Man kan klara sig rätt väl från eksem om händerna torkas och smörjs in flera gånger dagligen.

Källa: Minska risken för allergier och eksem, Prevent

Toalettstädning

FRÅGA: Jag har en fråga om hur lång tid en toalett ska ta och städa? Om de städas två gånger per dag, vad anser ni då?

SVAR: Det finns några parametrar som påverkar städtiden bland annat vilken frekvens och vilka städmoment skall utföras?

En toalett som skall städas fem gånger per vecka och två gånger per dag får en mycket låg avverkningsgrad (kvm/timme) i jämförelse mot en industrilokal med öppna ytor som kan maskinskuras som då får en högre avverkningsgrad (kvm/timme).

Vad ingår i städinstruktionen, vilka städmoment skall utföras. Är städinstruktionen mycket detaljerad går det åt mer tid att städa (beställaren har ett högre krav på städkvalitet) är den mindre detaljerad går det åt mindre tid (beställaren har lägre krav på städkvalitet).

Vi har haft ett nyckeltalsprojekt i Städbranschen Sverige på olika objekt som kontor, förskola, kontrorstrapphus och flerbostadshus där bland annat toalett ingått som en lokaltyp. Ett flertal olika städleverantörer har varit med och gjort beräkningarna.

Resultatet visar att en toalett i genomsnitt har en avverkningsgrad på 40-50 kvm/timme vilket innebär att en toalett på ca 2 kvm ta ca 4-5 minuter att städa. Ska du sedan städa toaletten med full städning igen med alla arbetsmoment så får du då lägga på den dubbla tiden, ibland kan det räcka att göra en tillsyn och då får du halvera tiden.

I arbetsmomentet ingår påfyllnad av papper, tvål, tömning av sopor och sanitet, rengöring av sanitetsporslin, puts av spegel och moppning av golv.

Golvvårdsfrekvens

FRÅGA: Vi har nya golv i våra nya vårdbyggnader. Fastighetsägaren har gett oss generella skötselråd för golven.Vi upphandlar golvvård en gång om året, det visar sig nu att det inte räcker. Ekonomin är ansträngd, och vi ser att behovet är minst två gånger om året. Jag behöver motivera ledningen, om konsekvenserna av att inte öka frekvensen av golvvård. Kan ni ge oss lite argument? Hur kan ökad golvvårdsfrekvens påverka arbetsmiljön för lokalvårdarna, vårdpersonalen och våra patienter? Kan den ekonomiska nackdelarna bli långsiktigt? Finns någon litteratur kring ämnet? Tack på förhand.

SVAR: Golvmaterial oavsett nya eller äldre behöver skötas regelbundet för att uppfylla de förväntningar och behov som finns. Allmänna skötselråd är ofta generella och måste anpassas till sitt sammanhang, varje fastighet är individuell.

Moderna golvmaterial är ofta lackbehandlade med PUR-Polyurethan från fabrik. Lacken ger ett starkare skydd som på många sätt underlättar i den dagliga städningen, men lacken håller inte för evigt. Allt eftersom de nya golven läggs in och som vi förstår också kopplat till er frågeställning, skall golven underhållas varje dag.

PUR-lackade golv skall regelbundet städas med  kvalitativa mikrofibermoppsystem, regelbunden kombiskurmaskin körning med anpassade rondeller samt högvarvspoleras löpande (frekvenser är kopplat till hur stor frekvens av användning ytorna belastas med). Maskinstädning på de nya golven är viktigt för att underhålla ytan, högvarvspoleringsmomentet är underskattat och har till uppgift att de mikrorepor som uppstår läks vilket underlättar städningen och förbättrar hållbarheten.

PUR-lackade golv kräver således huvudsakligen löpande insatser som förklarat och inte huvudsakligen några större periodiska insatser de första åren. Efter en tid kan det vara aktuellt att komplettera den PUR- lack som funnits på golven från tillverkningen och det är ett system som skiljer sig från traditionell golvvård med polish eller vax om man vill uppnå en optimal funktion.

Om ni redan nu upplever att golven slits och påverkas mer än normalt bör det utredas av kunniga på området (golvteknisk expertis), givetvis kan det vara beroende på högt slitage men det kan också finnas andra orsaker. I vissa situationer sker en komplettering av PUR-lacken redan från start, särskilt där slitaget är högre och golven utsätts för kemikalier i större grad (tex handsprit) än på andra platser.

Golv som inte sköts löpande tappar snart sin funktion, smuts och repor får fäste och ytorna skadas onormalt. Skadade golvytor blir sträva och friktionen vid framförallt moppstädning ökar betydligt. Låter man förfallet fortsätta kommer golven fort tappa sin funktion och estetik helt, med resultat i att arbetssituationen påverksas negativt. Oftast kan man rädda golv som förfallit men det kräver större insatser och investeringar för att komma till en nollpunkt igen. Att löpande underhåll är mer ekonomiskt än motsatsen råder ingen tvekan om.

Ett helt golvbyte (plast/linoleum) kostar utöver väntetider och avmöblering/städning från 600,-/kvm, en renovering av en skadad PUR-lack kostar ca 200-300,-/kvm. Detta kan jämföras med ett adekvat underhåll som sker huvudsakligen i dagliga rutiner i kombination med vissa utökade insatser månads eller kvartalsvis med en programmerad uppdatering av PUR-lacken vart 3-5år.

Sammantaget är god och planerad golvskötsel alltid betydligt mycket mer kostnadseffektiv än motsatsen. Som en extra bonus upplever och responderar allas (städ, vård, patient) trivsel på topp när golv och omgivande ytor är rena och snygga! Inom vårdmiljö är detta ämne såklart viktigt och känsligt samt starkt kopplat till en hygienfaktor och god arbetsmiljö.

MVH/Mårten för Städbranschen Sverige

Säkerhetsdatablad

FRÅGA: I vår tvättstuga har vi en pärm med säkerhetsdatablad för de kemikalier vi använder i städningen. Varför finns de? när måste revideringar/översyn göras av bladen?

SVAR: Den som sätter en kemisk produkt på marknaden ska förse yrkesmässiga användare med ett säkerhetsdatablad, på papper eller elektroniskt. Säkerhetsdatabladet ska informera användarna om produkternas egenskaper, de risker som kan finnas vid användningen samt åtgärder som ska vidtas för att skydda människors hälsa och miljö. Säkerhetsdatabladet skall finnas på samma ställe som kemikalierna.

De avsnitt som är viktigast för en städare i ett säkerhetsdatablad är:

 • Avsnitt 2 – hur är produkten klassad, till exempel frätande, irriterande eller miljöfarlig
 • Avsnitt 4 – vad gör jag om olyckan ändå är framme, ska jag spola vatten, se till att dricka ett glas vatten, framkalla kräkning eller uppsöka läkare
 • Avsnitt 8 – som talar om vilken skyddsutrustning jag ska använda och hur jag förebygger faror.

Säkerhetsdatabladen ska tas med om någon behöver söka sjukhusvård.

Innehållskraven för säkerhetsdatabladen bygger på flera myndigheters regelverk, t ex brand, explosion samt transport, arbetsmiljö och avfall.

Det är inte preciserat i regelverket hur gamla säkerhetsdatablad får vara. Uppdateringar av bladen ska göras när regler eller sammansättning ändras eller då nya vetenskapliga data kommer fram som ändrar klassificeringen av produkten. Det är bra att göra revisioner med jämna mellanrum

Det är arbetsgivarens skyldighet att uppfylla Arbetsmiljöverkets regler om systematiskt arbetsmiljöarbete och kemiska arbetsmiljörisker – säkerhetsdata är en mycket viktig informationskälla.

Källa: Professionell rengöring samt Professionell städservice och Hemservice

Avverkningsgrad

FRÅGA: Jag städar en idrottshall, vet inte exakt hur många kvadratmeter den är, men flera hundra. Finns det några regler som måste följas om hur mycket tid det får ta, låt oss säga 300 kvadrat?

Kommunen ska nu spara pengar och dragit in min arbetstid här med 25%, vilket betyder att jag ska klara att städa hallen på fyra timmar per dag, vilket är en omöjlighet. Tacksam för svar.

Kommunen ska nu spara pengar och dragit in min arbetstid här med 25%, vilket betyder att jag ska klara att städa hallen på 4 tim/dag, vilket är en omöjlighet. Tacksam för svar.

SVAR: I städbranschen använder vi avverkningsgrad som ett mått på den hastighet (hur fort) som en lokal städas. Det är också ett värdefullt nyckeltal. Är hastigheten låg går det åt många timmar och priset blir högre, är hastigheten hög går det inte åt lika många timmar och priset blir lägre. Hastigheten har också stor betydelse för kvalitén. Går det fort dvs är hastigheten hög, kan det betyda att städaren inte hinner med att städa lokalen till den kvalitet som du vill ha (precis som du upplever i din beskrivning)

Det är flera olika faktorer som påverkar avverkningsgraden

Vad är det som skall städas – vilken typ av lokal?

Industrilokal, skola, dagis, äldreboende, kontorslandskap, restauranger, sjukhus, laboratorium osv.

 • Hur ser ytorna ut?

Är det små utrymmen, stora öppna ytor, möblering/papperskorgar, vilka golvtyper finns (textil matta, stengolv, trägolv, plast, linoleum osv)

 • Vilka städmetoder används?

Kan lokalerna maskinskuras (åkbar, gå-bakom, eller annan maskin) och hur ofta kan det göras. Hur ser maskinparken ut? Kanske finns bara möjlighet till manuell städning. Vilken typ av städmaterial används t e x färdigpreparerade moppar och dukar.

 • Vilken frekvens och vilka städmoment skall utföras?

En toalett som skall städas fem gånger per vecka och två gånger per dag får en mycket låg avverkningsgrad (kvm/timme) i jämförelse mot en industrilokal med öppna ytor som kan maskinskuras som då får en högre avverkningsgrad (kvm/timme).

Vad ingår i städinstruktionen, vilka städmoment skall utföras. Är städinstruktionen mycket detaljerad går det åt mer tid att städa (beställaren har ett högre krav på städkvalité) är den mindre detaljerad går det åt mindre tid (beställaren har lägre krav på städkvalitet)

I ditt fall utgår jag ifrån att du har tillgång till någon form av skurmaskin eftersom vår rekommendation är att en  idrottshall inte ska städas manuellt/handmoppas. Har du det ser jag inga problem med att du ska hinna göra idrottshallen (om det inte är så att övriga ytor/frekvenser på ditt städ område är av större karaktär), en normal avverkningsgrad med maskiner och moderna städredskap ligger på 500-700 kvm/tim. 

Arbetskläder

FRÅGA: Vad har vi rätt till som städare när det gäller arbetskläder. Är arbetsgivaren skyldig att förse oss med arbetskläder och skor? Måste man använda de arbetskläder som arbetsgivaren tillhandahåller?

SVAR: Det här är en vanlig fråga som vi ofta stöter på. Din arbetsgivare har ett huvudansvar för din att din arbetsmiljö är säker enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:3.

Arbetsgivaren är skyldig att utan kostnad för den anställde, tillhandahålla den skyddsutrustning som verksamheten kräver. Så fort det finns ett identifierat behov av speciell utrustning ska arbetsgivaren tillhandahålla den. Om det finns ett krav på speciella profilkläder, utan skyddsfunktion ska arbetsgivaren hålla med dem också utan kostnad för den anställde.

Det är behovet av skyddsfunktion eller kravet på profilklädsel som avgör vad som ska tillhandahållas. Finns inget sådant krav klär man sig som man själv vill och betalar för kläderna själv. Ett exempel på skyddsutrustning kan vara skyddsskor med stålhätta, som ska klara risken för viss belastning. Det kan finnas risk att du trampar på vassa, spetsiga föremål eller få tunga föremål på fötterna, eller så kan det finnas kemiska risker, risk för halka, hetta eller kyla. Andra exempel på skyddsutrustning är fallskydd, skyddshandskar och skyddskläder.

Yrkesskor har inte hätta men skyddar mot vissa risker på sitt sätt.

Skyddskläder och profilklädsel som arbetsgivaren tilldelat dig, är du skyldig att använda förutsatt att ni inte kommit överens om något annat.

Krav om personlig skyddsutrustning finns reglerat i AFS 2001:3

Chefsrekrytering

FRÅGA: Vi håller på att rekrytera en ny chef till vår städorganisation. Vi vill verkligen ha rätt kandidat för tjänsten och skulle gärna vilja få tips på hur vi ska lägga upp anställningsintervjun för att hitta exakt rätt person.

SVAR: För att göra lyckade rekryteringar krävs kunskap, tid och tålamod och ett smula magkänsla.

Ett första steg är att göra en genomtänkt kravprofil, marknadsföra tjänsten på rätt sätt, göra ett bra urval och ha en tydlig plan på hur anställningsintervjuerna ska gå till.

Här kommer några viktiga tips:

Det finns en mängd av intervjumetoder, kunskapstester och gruppövningar för att få fram en lämplig mängd kandidater att gå vidare med.

De här olika intervjumetoderna finns:

 • Strukturerad intervju – du intervjuar alla personer med exakt samma frågor, precis likadant formulerade och i en bestämd  ordning. Detta gör att kandidaternas svar blir lätta att jämföra med varandra.
 • Semistrukturerad intervju – du har förberedda frågor som du kompletterar med att ställa följdfrågor – planerade eller spontana. Då får ni en chans att utveckla samtalet. Det här är den vanligaste typen av intervju och den som låter er känna kandidaten bäst.
 • Ostrukturerad intervju – intervjun sker utan förbestämda frågor.
 • Gruppintervju – en intervju i grupp kan ge en ”hint” om hur personen fungerar tillsammans med andra.

Det har blivit allt vanligare att använda sig av kunskapstester och psykologiska/beteendevetenskapliga tester vid rekrytering. Ett beteendetest visar inte hur en person är, däremot kan det ge pusselbitar om hur personen beter sig, reagerar och trivs i olika situationer. Om ni ska arbeta med detta som en komplettering, gör testet i samarbete med en certifierad partner i beteendeanalys.

Var påläst om kandidatens CV, kolla profilen i sociala medier exempelvis Linkedin. Förbered dig själv mentalt genom att vara aktivt lyssnande och lyhörd både för det som sägs, det som uttrycks genom kroppsspråk eller genom vad som inte sägs.

Låt arbetsgruppen träffa de tre slutgiltiga kandidaterna så att ni är flera som kan göra en sammanfattande bedömning av vilken kandidat som är bäst lämpad.

Sist men inte minst, avsätt ordentligt med tid till att ta referenser.

Överdosering

FRÅGA: Jag arbetar som städchef i en stor städorganisation. Delar av min städpersonal har en förmåga att överdosera allt kem vi använder i städningen. Jag märker att våra golv blir mer och mer smutsiga på vissa ställen. Jag tar tacksamt emot tips och råd hur jag kan komma till bukt med detta problem.

SVAR: Att överdosera eller dosera ”ungefärligt” leder nästan alltid till ett dåligt resultat. En vanlig missuppfattning är att genom att överskrida doseringsanvisningen för en produkt uppnås ett renare resultat. Det blir istället att överdosering leder till ett smutsigare resultat.

Vad har ni för doseringsutrustningar? 

Om automatisk dosering via tvättmaskinen inte är möjlig måste ni använda en doseringspump eller måttkärl för att få en exakt dosering, Använd färdig brukslösning på städvagnarna och inte koncentrat. Se till att beräkna åtgången av brukslösning rätt så att det inte blir över lösning som måste förstöras efter städningen. Håll doseringsflaskorna rena genom att skölja dem med varmt vatten och borste och låt dem torka på natten.

Se över era doseringsutrustningar, är det något som kan förbättras. Sedan tycker jag att du ska samla dina medarbetare för en genomgång kring doseringar, eller bjud in en kunnig leverantör därifrån ni köper ert kem de brukar vara duktiga att hålla kortare föredrag på exempelvis en arbetsplatsträff. Ofta handlar det om okunskap och missuppfattningar, så jag tror de kommer att få en aha upplevelse efter detta.

Sjukersättning vid korttidsanställning

FRÅGA: Jag har en timanställning, dvs jag arbetar då behov uppstår hos en städfirma. Har jag rätt till sjukersättning från min arbetsgivare, och från Försäkringskassan om jag skulle bli sjuk?

SVAR: Om en person är timanställd vid behov, och det tydligt framgår i anställningsavtalet att varje arbetstillfälle är ett separat arbetstillfälle, utgår normalt ingen sjuklön vid sjukfrånvaro.

Om du däremot i förväg har fått ett arbetsschema 1 månad (eller längre) som vikarie för någon, ska sjukersättning utgå dvs du får ersättning från arbetsgivaren / Försäkringskassan för de timmar du skulle ha jobbat.

Du behöver alltså kunna bevisa att du skulle ha jobbat om du till exempel blir sjuk och ska söka ersättning. Därför är det bra att ha ett schema eller annat skriftligt bevis på hur mycket tid arbetsgivaren erbjudit dig. Bara då kan du hålla koll på hur mycket ersättning du har rätt till.

I Lagen om anställningsskydd (LAS), omnämns inte anställningsformen ”timanställd”. Det är därför brukligt att anställningsformen ”Allmän visstidsanställning” används. 

Om företaget omfattas av ett kollektivavtal, kan ett kompletterande regelverk finnas för ”timanställda” eller ”anställd vid behov”.

Ta kontakt med den fackliga representanten på ert företag och rådfråga

Struktur på arbetsplatsen

FRÅGA: Jag känner mig väldigt oorganiserad som chef/ledare i en stor städorganisation, mina dagar känns sönderhackade av telefonsamtal och jag blir avbruten av allt möjligt – jag får inget vettigt utfört. Hur kan jag hitta en bra struktur på mitt arbete?

SVAR: Hur använder du din dag? Har du telefontid eller kan man ringa till dig när som helst? Stänger du av telefonen när du jobbar med viktiga uppgifter? Plingar datorn varje gång det kommer mail?

Att planera sin egen tid är en förutsättning för att skapa tid till förebyggande, uppföljande och utvecklande arbete

Ska du leda andra behöver du också kunna leda dig själv. Som ansvarig för en så komplex verksamhet som lokalvård behöver du kunna planera både utveckling, daglig drift och uppföljning.

 • Skriv ner din vision
 • Börja exempelvis dagen med att ge dig själv tid att tänka på vad du vill uppnå, skriv ner en att-göra-lista. 
 • Delegera så mycket du kan, utse ansvariga för olika områden
 • Inför varje möte – boka alltid förberedelsetid och tid till uppföljning efteråt
 • Ta en stund i lugn och ro och reflektera över dagen och/eller veckan. Hur var det? Vad var bra? Vad kunde ha varit bättre?
 • Innan du avslutar dagen: planera morgondagen, då har du större chans att koppla av och ha en fin kväll/helg
 • Se till att du har egna aktiviteter som ger dig energi
 • Ha ordning och reda är A och O för att du ska kunna sova ordentligt och ha en nöjd kund och nöjda medarbetare som inte jagar dig i tid och otid
 • Gör en årsplanering/verksamhetsplanering med aktiviteter för verksamhetsutveckling, alltefter som tiden går blir den en redovisning på vad som faktiskt har hänt

Vill du ha mer konkreta tips rekommenderas boken: ”Planera dig fri” av Chris Edman. Det är en idébok som beskriver hur du kan få grepp om din tid, hur du blir herre över papper, e-post och allt som måste blir gjort. Befriande läsning.

Källa: Koll på läget. Jan Stegmann

Tvätta moppar

FRÅGA: Jag arbetar som städare på ett privat städföretag, med en mellanstadieskola som arbetsområde. Jag har en vanlig hushållstvättmaskin att tvätta moppar och trasor i, är det vad ni i Städbranschen rekommenderar. Jag tycker inte att materialet blir riktigt rent efter tvätt.

SVAR: Svaret på den frågan är definitivt NEJ! Det rekommenderar vi inte. En vanlig hushållsmaskin proppas lätt igen om man kör dammiga och grusiga moppar i den. Den är heller inte byggd för att köras mer eller mindre oavbrutet. Det klarar däremot en mopptvättmaskin.

En vanlig tvättstuge- eller hushållstvättmaskin har tvättprogram för tvätt som är smutsad enligt konsumentverksnorm. Men moppar är betydligt smutsigare än så.

Självklart måste mopparna vara rena för att golvet skall bli rent!

Förutom robustheten i konstruktionen har mopptvättmaskinerna också så kallade störtavlopp. Det innebär att vattnet inte pumpas ut ur maskinen, som i vanliga hushållstvättmaskiner, utan får störta ut. Finessen med det är att allt damm, smågrus och smuts som mopparna innehåller dras med i det hastiga vattenflödet.

Mängden damm och smuts i mopparna innebär också att flera försköljningar kan behövas innan själva tvätten startar. Annars tvättas ju mopparna i ett redan smutsigt vatten.

Flera försköljningar i kallt vatten är också sådant en bra mopptvättmaskin har program för, till skillnad från en vanlig tvättmaskin.

Trots det vill många mindre städföretag inte lägga mer pengar på en stryktålig mopptvättmaskin när de kan köpa en hushållsmaskin för under 10.000 kronor.

Men det tankesättet blir dyrare i längden. Inte bara för att hushållsmaskinerna går sönder, utan för att de tar betydligt längre tid på sig än en proffsmaskin.

Vad ingår i ”städteknik”?

FRÅGA: Jag har en diskussion med en städleverantör om städteknik och städmaterial. Min fråga är hur ni tolkar städteknik och vad ingår i det?

SVAR: Med hjälp av bra städ/arbetsteknik (ergonomi) kan vi spara våra städares kroppar – och samtidigt arbeta mer effektivt. Om alla städare lärde sig bra arbetsteknik och arbetsgivaren ger bra förutsättningar till detta, skulle städarna ha mindre ont i axlar, nacke, skuldror, handleder, ben och rygg.

Det är av största vikt att ha städredskap och städmaterial som är ergonomiska, det gör det lättare att städa på rätt sätt, exempelvis ställbara skaft som kan anpassas till kroppsbyggnad och arbetsuppgift. Vid professionell städning används allt mer maskiner, som ska vara pålitliga, ergonomiskt utformade och lätta att använda, tystgående, ha tillräckligt långa elkablar, eller batteridrivna och vara lätta att rengöra. 

Att arbeta med städklara moppar och dukar är nödvändigt både för ergonomin, ekonomin och för renligheten. Man behöver inte skölja/pressa eller vrida ur efter varje gång och du slipper byta vatten.

Jag tipsar om en bra webbsida www.prevent.se/allt-om-stad. Här hittar du korta filmsekvenser (cirka 15–90 sekunder), som visar hur smidigt och effektivt det går att städa. Varje film behandlar ett avgränsat arbetsmoment. Titta på de filmer som visar arbetsuppgifter som förekommer hos er, jämför med hur ni arbetar och fundera över om ni behöver förändra er arbetsteknik.

Städningsfrekvens på kontor

FRÅGA: Vi har ett aktivitetsaktiverat kontor på ca 200 kvadratmeter och med 30 flexplatser +10 fasta platser med fyra små 2-6 personer mötesrum med heltäckningsmatta, vi har städning endast en gång i veckan, på helgen. Städning av tre toaletter och pentry varje dag. Vi upplever det som väldigt ofräscht, vad är rekommendationerna för städningsfrekvensen på aktivitetsbaserat kontor. Det är oftast fullt på kontoret.

SVAR: Aktivitetsbaserat kontor kräver oftast städning varje dag då det ska kännas fräscht när ny användare kommer. Dock kan man komplettera med rengöringsservetter som man kan använda som användare innan man börjar sin dag. Kan användas för att rengöra tangentbord samt övriga ytor.

Förslagsvis löser man papperskorgar, så att det endast finns på ett fåtal platser som är gemensamt för alla.

Gör man detta så kanske det räcker med en gång per vecka, eller möjligtvis två till tre gånger i veckan.

Se även över möjligheten till att köpa in en robotdammsugare, som ni kan låta gå under nätterna.

Timanställning

FRÅGA: Hej min kille arbetar på en mellanstor städfirma. Just nu har arbetsgivaren inget jobb, blir han utan lön då? Arbetsgivaren säger att han är timanställd.

SVAR: När man hoppar in och arbetar på timmar efter behov, så är man timavlönad. I vardagligt tal brukar man prata om timanställning.

Det som kallas timanställning är egentligen ingen anställningsform; det betyder bara att du får betalt per timme.

Huvudregeln på arbetsmarknaden är tillsvidareanställning, det som i dagligt tal kallas ”fast anställning”. Trots det har det blivit allt vanligare att man är timavlönad. Det finns flera problem med det. Många lever med oron att plötsligt inte ha ett jobb, och känner press av att ständigt behöva vara tillgängliga om telefonen skulle ringa. Dessutom håller det inte alltid ekonomiskt, och många behöver ha flera jobb samtidigt.

Det är många människor som arbetar under dessa villkor, se till att din sambo går med i facket så kan han få hjälp med sina arbetsförhållanden.

Spara löneavier! Bevis på antal arbetstillfällen och antal arbetade timmar är en ”valuta” som kan vara till stor hjälp när du ska bevaka dina rättigheter och möjligheter.

Vad ingår i en byggstädning?

FRÅGA: Vad ingår egentligen i en byggstädning? Vi har anlitat en städfirma för byggstädning men vi är lite osäkra vad som ingår?

SVAR: Upplever er fråga mer kopplad till städningen under och i slutskedet av byggnationen. Byggstäd under pågående bygge handlar oftast mest om centrala funktioner såsom toaletter, pentry, men även grov städning av gångstråk, kontors etablering.

En byggstädning är oftast nödvändig för att en besiktningsman ska kunna göra en bra analys av byggnationen.

Vad som exakt ingår kan det råda lite delade meningar om, därför är det viktigt att innan ställa en kravspecifikation för att undvika dubbelarbete eller missförstånd. 

Många som anlitar en städfirma för byggstädning gör det för att få en grundlig städning först, för att sedan göra själva finstädningen själva. 

Andra anlitar en städfirma som gör allt från att ta bort gips/spån till finare städning som att putsa fönster till exempel.

Slutstädningen är mer omfattande med fönsterputs och dammsugning samt damning mer noggrant  av samtliga ytor.

Det är alltid bra att finstäda de tomma lokalerna (då byggdammet lever kvar i luften länge) innan möblering sker. Sedan utföra ytterligare en finstädning när själva flytten (oftast en söndag) skett så lokalerna känns välkomnande till de som kommer till sin nya arbetsplats.

Byggdammet brukar ligga kvar i ventilationen ett tag så kunden är medveten om att ytterligare extra damning kommer behövas några veckor framåt.

Byggdamm är svårt att få bort, men med lite ättiksprit i vattnet brukar man få upp det.

Nedan kan ni hitta några tips på finstädning

 • Viktigt att städningen sker när allt är klart – inte under tiden som man gör det sista. Se till att lokalen/lokalerna är tömd från hinder som kan vara i vägen, sådana saker som inte ska städas, byggmaskiner och verktyg.
 • Se till att det är professionella städprodukter och rengöringsmedel som används
 • Dammsugning (med HEPA filter) och moppning av golv (INTE en våt ”citronmopp” som bara drar runt smutsen och så torkar det in i golvet)
 • Maskinskurning av golv
 • Avtorka med microfiber – golvlister, dörrfoder, dörrar, elkontakter, strömbrytare
 • Avtorka med microfiber – karmar, fönsterbrädor, bord, möbler samt målade ytor
 • Fönsterputs 
 • Rengöring/avtorkning med microfiber av element, väggar och luftventiler 
 • Kolla gärna på kringliggande ytor som man tror kan ha blivit dammigt under bygget.

Stressig arbetssituation

FRÅGA: Jag jobbar som arbetsledare för ett stort städföretag, det är hektiskt, med många kunder och medarbetare. Hur jag än jobbar ligger jag ständigt efter och jag känner mer och mer att orken börjar ta slut. Jag är medveten om att jag inte är ensam i den här situationen. Vad kan jag göra själv och vad kan jag kräva att min chef gör?

SVAR: Din chef har ett tydligt ansvar här, se nedan utdrag för arbetsmiljö föreskrifterna. Sjätte paragrafen i arbetsmiljöföreskrifterna som började gälla 2015 är en tydlig kunskapsparagraf – och innebär att arbetsgivaren ska tillse att chefer och arbetsledare har kunskaper om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling samt hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning.

Kunskaper 

6 § Arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har nedanstående kunskaper: 

 1. Hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning. 
 2. Hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling. 

Arbetsgivaren ska se till att det finns förutsättningar att omsätta dessa kunskaper i praktiken. 

Allmänna råd: Ett sätt för arbetsgivaren att tillföra kunskaper är att ge utbildning, gärna för chefer, arbetsledare och skyddsombud tillsammans. Det underlättar för chefer och arbetsledare när även skyddsombuden har motsvarande kunskaper. Utbildning kan ges av företagshälsovård eller annan resurs med kompetens inom området. 

Med förutsättningar avses bland annat tillräckliga befogenheter, en rimlig arbetsbelastning och stöd i rollen som chef eller arbetsledare.

Sätt dig ned och prata med din chef och se vad som kan göras omgående. Förbered dig genom att tänka igenom vilken hjälp du skulle behöva för att arbetsbelastningen ska bli mindre. Finns det personer i din arbetsgrupp du kan delegera vissa uppgifter till? Kan du ta hjälp av en annan arbetsledare?

Är du en person med stort engagemang och har svårt att sätta gränser och se till dina egna behov? En strävan att alltid vara duktig som andra gärna utnyttjar?

Finns tillgång till företagshälsovård rekommenderar vi att du tar en kontakt för undersökning och ev. samtalsterapi. Det är viktigt att veta att du inte är i riskzonen för utbrändhet.

Allergistädning

FRÅGA: Hur räknar räknar man ut tiden vid allergistäd?

SVAR: Jag antar att du menar dammallergiker, personer som får problem med luftvägar/slemhinnor alternativt personer som är känsliga för kemikalier som luktar starkt.

Vad ska man tänka på vid allergistädning? Städning bör helst ske varje dag, se till att det finns så mycket fria ytor som möjligt i lokalen personen skall vistas i, så ni inte behöver flytta runt saker så att dammet rörs upp i luften.

Möbler bör vara enkla att torka av alternativt ha klädsel som går att ta av och tvätta. Detta eliminerar massor av allergener. Till eventuella mattor/stoppade möbler använd en extra stark dammsugare som eliminerar damm och partiklar på djupet med ett Hepa filter som tar upp 99.9% av dammet.

Använd inte någon form av rengöringsmedel vid golvvård, använd enbart vatten på en mopp och fuktmoppa golvet. Anledningen till detta är att kemikalier kan vara allergiframkallande, då dessa ofta innehåller någon form av parfymer. Varmt och rent vatten tillsammans med microfiber är därför tillräckligt för att fuktmoppa golv och övriga ytor. Använd inte dammvippa då det gör att dammet virvlar upp i rummet. 

En allergistädning är tidsmässigt svårt att säga då det handlar om storlek på lokal/rum, möblering, rena ytor osv. Om du har tillgång till ett kalkylsystem kan ni lätt lägga in alla extra moment i detta och få fram en tid. Ett annat sätt är att faktiskt tidsmäta med en klocka i en lokal där önskemålet finns.

Mellan tummen och pekfingret kan det handla om cirka 25 % ökad städtid  en sak som är viktig vid allergistädning är att göra tätare kvalitetskontroller än normalt.

Det kan också vara nödvändigt att använda engångsmaterial (engångs moppar och engångsdukar) för renlighetens skull.

Vad är rättvisa?

FRÅGA: Jag upplever att jag blir orättvist behandlad av min arbetsledare, min städkollega får alltid de enklare jobben medan jag får ta det tyngsta. Vad kan ni ge mig för råd?

SVAR: Vad är egentligen ett rättvisa?

En del tycker till exempel att alla ska ha lika lön, medan andra tycker att de som presterar mer ska tjäna mest.

Rättvisa är en känsla och som sådan alltid berättigad och sann.

Rättvisa betyder inte alltid att alla ska behandlas lika. En del behöver exempelvis mera hjälp och stöd medan andra trivs bäst med att vara ganska självgående. Det handlar om att försöka individanpassa utefter vilken medarbetare det är. 

En del uppfattar att vissa beslut inte är rättvisa. En chef kan inte alltid fatta beslut som faller alla på läppen, men det måste också vara tydligt med varför just det beslutet blir fattat, en chef måste kunna motivera varför han eller hon handlar som den gör. 

För att öka känslan av rättvisa kan chefen fråga medarbetarna vad de tycker innan ett beslut tas och/eller att involvera dem på bästa möjliga sätt.

Ett effektivt sätt att få människor att känna sig delaktiga är att ställa en fråga ”vad tycker du”? Och sedan faktiskt lyssna på vad som sägs.

Det betyder inte att arbetsplatsen är en total demokrati eller att alla alltid ska tillfrågas i alla ärenden.

Vad ska man göra när en medarbetare tycker att man ständigt får dra det tyngsta lasset i städarbetet här som i ditt fall?

Man måste kunna prata om detta – gärna i möten där hela teamet och självklart chefen är med det är viktigt att få upp det på bordet. Försök inte sopa den här typen av problem under mattan. Då kommer de bara att förvärras.

Städning av heltäckningsmatta

FRÅGA: Hur ofta rekommenderar ni att man dammsuger en heltäckningsmatta i ett kontorslandskap? Har ni andra tips vad gäller heltäckningsmattor tar jag gärna emot det också. Det sitter dammallergiker i dessa lokaler.

SVAR: Idag finns det heltäckningsmattor som inte är lika allergiframkallande som de gamla heltäckningsmattorna. De samlar inte lika mycket damm och med dagens förbättrade dammsugare, får man bort mer damm ur dem. 

I övrigt bör du dammsuga heltäckningsmattan ofta, minst en gång i veckan. Det för att hålla borta damm från mattan. Om du vet att det kommit smuts/smulor/matrester på heltäckningsmattan, utan att du ser dem, dammsug den så snart som möjligt om möjlighet finns. Undersök gärna möjligheten till en robotdammsugare som kan dammsuga lokalerna under natten.

Idag finns också bra maskiner för mattvätt. Man fyller den med vatten och rengöringsmedel, följ instruktionerna noga. Den fungerar ganska enkelt och ungefär som en dammsugare. Den sprutar ut lite rengöringsmedel, som löser upp smutsen och sedan suger den in både rengöringsmedlet och smutsen. Med en matt tvätt kan du även tvätta gångmattor, stolar, fåtöljer, dynor, och annan tyginredning, om du så önskar. En heltäckningsmatta som man går på varje dag och med skor på fötterna bör tvättas minst två gånger om året, och absolut minst en gång om året.

Har du fått en fläck på en heltäckningsmatta behöver du ta bort fläckarna på en gång. Ta diskmedel på en trasa och gnugga bort fläcken om det är något som är lösligt med vatten. Skölj sedan fläcken genom att badda efteråt med en fuktig trasa. 

Man kan även använda torr schampo om man har fått en fläck på mattan. Då tar man och strör på torr schampot på fläcken, sedan kan man gnugga eller borsta för att få bort fläcken. Det görs medan torr schampot är torrt. Låt schampot verka i 20-50 minuter. Dammsug fläcken sedan. Torr schampot binder smutsen och lukten som sedan försvinner när man dammsuger bort den.

Ny som chef

FRÅGA: Jag är helt ny som chef för en större städorganisation tacksam för tips hur jag ska lägga upp den första månaden så jag och de medarbetare jag ska bli chef över får den bästa tänkbara starten

SVAR: Stort grattis till din nya roll som chef! Vårt bästa tips nu är ta det lugnt – i rollen som chef är din viktigaste uppgift att leda dig själv, personalen och organisationen till en ny plats. Ett sånt arbete tar tid.

För att lyckas långsiktigt med ditt ledarskap behöver du bygga förtroende och relation med dina medarbetare och reda ut vad som faktiskt förväntas av dig. Så att du orkar vara uthållig och hållbar i längden.

Här är några goda råd

Ta reda på vilka förväntningar som finns på dig 

 • Vet du vad din uppdragsgivare förväntar sig av dig? 
 • På samma sätt behöver du ta reda på vad dina medarbetare behöver och förväntar sig av dig som ledare. 
 • Du själv. Sist men inte minst: vad förväntar du dig? Av jobbet, ledningen, medarbetarna och dig själv

Lär känna dina medarbetare

Se till att redan under dina första veckor planera in ett möte med varje medarbetare, där ditt största mål är att lyssna. Försök hålla samtalet avspänt. Nu börjar ni bygga relation och lägger grunden för ert framtida samarbete. Fråga personen mitt emot om vilka förväntningar han/hon har på dig. De här frågorna är bra att ställa:

 • Vem är du?
 • Vad gör dig motiverad?
 • Vad förväntar du dig av mig som chef?
 • Hur kan jag stötta dig i ditt arbete? Vad behöver du av mig om du till exempel är stressad?

Boka in tid för regelbunden reflektion

Schemalägg en stående tid för reflektionsmöte med dig själv. Minst en gång i veckan och under arbetstid – inte innan läggdags. Det här är så lätt att prioritera bort. Gör inte det! 

Upphandling av entrémattor

FRÅGA: Vi håller på med en förenklad upphandling vad gäller förhyrning/tvättservice av entrémattor. Kan ni ge några bra exempel på vilka utvärderingskriterier/krav man kan använda sig av vid en sådan upphandling?

SVAR: Förutom de sedvanliga formella kraven som skattekontroller, ekonomisk och finansiell ställning, teknisk förmåga och kapacitet föreslår vi följande exempel på skall krav:

Service och leveranser
 • Ställ krav på att kontaktpersoner skall finnas tillgängliga kontorstider och/eller att det finns bra kommunikationsmöjligheter via telefon och e-post.
 • Ställ krav på fasta leveranser/frekvenser – att mattorna skall vara rena och bytta varannan vecka vintertid (september-april) och under sommartid (maj-augusti) en gång i månaden.
 • Mattorna ska finnas på plats på avtalad ordinarie bytesdag. Bytesdag får endast ändras med godkännande från leverantören.
 • Ställ krav på att det ska finnas möjlighet att avbeställa mattor vid upphörande av ett städkontrakt med en månads varsel och man ska även kunna nybeställa mattor till avtalet för gällande pris.
 • Ställ krav på aviseringsmeddelande per telefon eller mail när mattorna är på plats och bytta för att säkerställa leveransen.
Kvalitet
 • Ställ krav bra kvalitet på mattorna, de ska klara slitage, samla upp smuts och vara hanterbara. De ska även ligga still på avtalad plats (gummerad undersida) Be dem gärna bifoga ett varuprov på 10 x 10 cm utan kostnad för att styrka kvaliteten.
Miljö
 • Ställ krav på leverantören att de arbetar med ett aktivt miljöarbete. Efterfråga så att mattorna inte innehåller några miljöfarliga eller allergiframkallande ämnen.
 • Ställ krav på att bilarna som transporterar mattorna är miljövänliga och att de kan samordna transporter på ett bra sätt.

Ta bort tejprester

FRÅGA: Hur får man enkelt bort gamla tejprester/klisterlappar som sitter som ”berget” på glasrutor, gärna så miljövänligt som möjligt?

SVAR: En hårfön eller en varmluftspistol är perfekt vid detta problem. Sätt hårtorken/varmluftspistolen på och blås över tejpresterna i ca 45 sekunder, testa sedan att försiktigt att gnugga bort det. Om det inte försvinner kan du blåsa med hårtorken i ytterligare 45 sekunder.

Finns det fortfarande rester kvar på glaset kan du ta lite olja på glaset (t e x vanlig matolja). Låt oljan ligga på klistret ett tag och torka sedan bort med ett papper. Om det skulle finnas olja kvar på glaset går det lätt bort med vatten och diskmedel.

Andra småtips se nedan:
 • Smörj in etiketten med olivolja, låt verka, lossa märket och rengör sedan med diskmedel på en disksvamp med ljus skrubbsida, inte den gröna som kan repa.
 • Suddgummi gör susen! Sudda bort gamla lim och tejprester.
 • Dra bort med frystejp! Sätt frystejpen på klisterresterna, dra bort, tryck dit tejpen igen, dra loss tills limmet lossnat helt

Olika golvvårdsmedel

FRÅGA: Jag skulle behöva råd angående golvvårdsmedel. På sommaren gör vi mycket golvvård, mest plastgolv. Golven är gamla och slitna, en del tappar färg och hade egentligen behövts ses över. Vi använder TP6 polishbort och Eternum golvpolish, som vi alltid gjort, nu vill en servicegrupp byta till Gipeco (Go away polishbort och Polly ytförstärkare). 

När jag redan har ett lager Eternum på platsgolvet, ska jag lägga till ett lager Polly på detta? Om man alltid haft Eternum som polish, bör man då fortsätta med samma golvvårdsmedel eller kan man skifta genom att byta till annat?

SVAR: Att byta till en annan ytbehandlingsprodukt är inte alltid den bästa lösningen, precis som du själv antyder!

För att vara helt på den säkra sidan skulle jag välja att göra skiftet av system/produkt i anslutning till nästa golvvård och då först nollställa golven och sedan byta system/produkt helt!

Det finns alltid en risk att den nya ytan inte är kompatibel med den gamla som redan ligger på golven och då med olika problem som ett brev på posten.

Om ni ändå testar så vet ni redan nu att det kan uppstå problem där den nya ytan släpper helt eller delvis eller bara att resultatet inte blir som det brukar, men det kan också bli jättebra!

Båda systemen du namnger i din fråga är bra polishsystem, men vart och ett för sig brukar vara det bästa, något som också gäller produkter som används vid daglig städning!

Du skriver också att golven är slitna och tappar färg, det låter däremot lite värre. Om du har möjlighet att skicka in några bilder skulle det vara väldigt intressant!

Om golven ni har är homogena ”massiva” plastgolv har ni slitit väldigt länge på dem för att detta skall ske, såvida det inte är golv av annan typ heterogen/skiktad plast eller linoleumgolv som inte är plastgolv.

En bild kan du skicka till  info@stadbranschensverige.se – Referera till ditt namn eller rubriken så vet jag vart de kommer från!

Illaluktande linoleum

FRÅGA: Jag har hört att linoleum luktar väldigt illa när det blir vått. Gäller det bara gamla dåliga golv eller även nya? Hur ska man sköta dessa golv för att de ska hålla? 

SVAR: Det du har hört om dålig lukt gäller gamla slitna linoleumgolv vars ytskikt har skurats bort med felaktiga städmetoder och/eller starka rengöringsmedel.
Det man inte ska göra med linoleumgolv är att använda rikligt med vatten/varmt vatten. Det bryter ner linoleumet.

Linoleum måste behandlas med polish eller vax. Tänk på att linoleum är ett poröst material som lätt suger åt sig fukt och smuts vilket ger ett matt intryck. Obehandlad linoleum ”surnar” och luktar illa då tvättvatten påförs.

Se till att linoleumgolven behandlas regelbundet. Köp till ett polersystem som håller ytan intakt. Linoleum kan ”renoveras”, dvs. ytan kan slipas ner och ny behandling göras vid behov. Kontrollera regelbundet att polishytan är intakt, gammal polish kan krackelera och bilda ett fint damm som lätt sprider sig i lokalerna (polishen mjölar). 

Idag finns moderna linoleumgolv som har helt andra förutsättningar än de gamla linoleumgolven, linoleumgolv med toppshield. Googla gärna på nätet för mer information.

Köp gärna Städhandbok Golv som finns att köpa på vår hemsida under ”BUTIK” där finns mycket bra råd kring linoleumgolv och andra golvmaterial.

Städning av toaletter/hygienstäd i offentlig miljö

FRÅGA: Jag fick för 20 år sedan lära mig att städa dessa toaletter med handskar, medel och papper som sedan kastades i soporna.

Idag rekommenderas microdukar i olika färger osv…?

SVAR: Idag jobbar de flesta professionella städorganisationer med microfiber såtillvida att man har tillgång till en proffsig tvättmaskin/tvättstuga. Att i så stor utsträckning som möjligt jobba med städklara system för att minska risken för spridning av mikroorganismer. Fördelen med ett städklart system är att du alltid har en ny ren städduk/mopp för varje ny yta.

Det är viktigt att jobba med färgkodning på microfiberdukarna röd/rosa till toaletter och blå till andra ytor. En microfiberduk per toalett är det som gäller för att undvika bakteriespridning. Samma duk får absolut inte användas till flera toaletter.
Microfiber har utmärkta egenskaper för rengöring, i fuktigt tillstånd arbetar den med kapillärkraften dvs suger upp smutsen i de små rörgångarna som finns och binder smutsen runt fibrerna.

Har man inte tillgång till tvättmaskin/tvättstuga fungerar engångsmaterial som en bra lösning.

Det gäller att väga för och nackdelar till de möjligheter för tvätt som finns att tillgå samt titta på andra faktorer som ekonomi, miljö, rengöringseffekt mm.

Dokumentera städning

FRÅGA: Vi har fått problem med en av våra kunder som påstår att golvvård inte blivit utförd på alla kontor vid ett av våra städobjekt förra året. De efterfrågar också vad för ytskikt som ligger på golvet. Vi vet själva med säkerhet att det är gjort men vet inte vad som ligger på golvet, vem som utfört arbetet och vilken tidpunkt osv.
Hur kan vi bli bättre i framtiden?

SVAR: Det här kan ni enkelt göra via en loggbok, loggböcker är lämpliga att använda som dokumentation av utförda tjänster som t.ex periodiskt underhåll och tilläggstjänster som golvvård, fönsterputs etc.

I loggboken bör det framgå vilka personer som utfört tjänsten, vilken typ av städning som gjorts, vilket område som städats, vilka städmedel som använts och under hur många timmar städningen pågick.

Det är inte bara ett bra hjälpmedel gentemot kunderna utan även i organisationen, då ny städpersonal som tar över nya städområden vet vad tidigare kollegor gjort.

Att hitta bra rutiner vad gäller dokumentation är jätteviktigt, det gäller inte bara städinsatser, utan inom alla områden. Här kan olika policys vara en grund i detta arbete.

Städbranschterminologi

FRÅGA: Vår arbetsledare tillrättavisar oss när vi använder ord som exempelvis trasa när vi ska damma ytor, hon säger att det är viktigt att ha ett fackspråk och påpekar att det heter städduk, stämmer detta?

SVAR: Ja, din arbetsledare har rätt, det är viktigt att branschen använder samma terminologi. I en bransch där många hittar på egna uttryck uppstår lätt förvirring och missförstånd, till exempel hos dem som ska beställa städtjänster.

Städbranschen Sverige har tillsammans med Terminologicentrum tagit fram Städteknisk ordlista just för att minimera missförstånd och se till att ett professionellt och enhetligt fackspråk med gedigen terminologi bibehålls.

Ordlistan riktar sig till alla som kommer i kontakt med städtjänster i sitt arbete och är också ett viktigt hjälpmedel vid utbildningar.

Ordlistan finns också i vår nya app, så är ni medlemmar i Städbranschen Sverige har du den väldigt lätt tillgänglig i din telefon. Annars finns den att beställa som bok på vår hemsida.

Finns annan lösning på problemet med ”mjölning”?

FRÅGA: Jag vet orsaken till mjölning av linoleumgolv – okunnigt utförande av golvvården. Men hur tar man bort mjölning på linoleumgolv utan att nollställa alla golv, finns det en annan lösning? Tacksam för lite hjälp.

SVAR: När det blivit mjölningsproblem finns egentligen bara en utväg, den du själv nämner som givetvis innebär ett större arbete för att få fina och välmående golv tillbaka.

Man kan testa med att addera mjukare vax produkter i de dagliga städ/rengörings/prepareringsvätska (finns hos de flesta tillverkarna) som används vid kombikörning och moppning av golv. Addera gärna högvarvspolering vid jämna mellanrum men var noga med att inte bygga överskott på ytorna med vax.

Detta är inte alltid en fungerande lösning, men kan vara värd att testa tills ni kan gå på djupet med det egentliga problemet.

Kontrollera gärna också inomhusklimatet, det är viktigt att det ligger inom rF (relativ fuktighet) 30-60% och ca 18-22 C°, avviker inomhusklimatet mycket, kan det också vara en bidragande faktor till problemen med mjölning.

Hårt och mjukt vatten

FRÅGA: Vad är det egentligen för skillnad mellan hårt och mjukt vatten och hur påverkar det städ processen?

SVAR: Mjukt vatten är bättre för miljön än hårt vatten. Ett mjukare vatten innebär att det går åt mindre rengöringsmedel i tvättmaskinen eller diskmaskinen. Maskinerna håller också lite längre och du behöver t.ex inte fylla på med salt i diskmaskinen så ofta. Till och med dina kläder får lite längre livstid om de tvättas i mjukt vatten eftersom det fastnar mindre kalk när tvätten torkar.

Hårdheten på vattnet varierar lite beroende på var du bor och var just ditt vatten kommer ifrån.

Vattnets hårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader (grad deutscher härte).
Mjukt 0-6 dH
Medelhårt 7-13 dH
Hårt 14-20 dH
Mycket hårt över 20 dh

Tvätta mikrofiberdukar

FRÅGA: Vid vilken tvättemperatur dör egentligen bakterier? Diskussion pågår på mitt jobb huruvida mikrofiberdukar skall tvättas i 60 grader (för längre hållbarhet/slitage) alternativt 90 grader (kortare hållbarhet/högre slitage)?

SVAR: Att tvätta i lägre temperaturer spar såklart både på textilier och miljö. Enligt tillförlitliga studier börjar bakterier dö först vid 60 grader, bakterierna trivs jättebra i både 30 och 40 grader. 

Väsentligt är såklart i vilken miljö som ni städar i, är det i en sjukhusmiljö skulle vi rekommendera högre temperatur än 60 grader, är det inte det skulle det mycket väl kunna fungera med 60 grader.

Vid tillverkning av mikrofiberdukar används hög värme därför riskerar man inte att förstöra dem om man tvättar dem på relativt hög värme, exempelvis 90 grader. Observera att en mikrofiberduk inte alltid består av 100 % mikrofiber, utan kan ha annat material inblandat för att passa användningsområdet. Temperaturen kan därför variera lite beroende på producent. Det bästa är att ta kontakt med er leverantör av mikrofiberdukar, de brukar vara väldigt kunniga på vad som gäller kring temperaturer och hållbarhet.

Viktigt – använd inte sköljmedel när du tvättar mikrofiber för annars förstörs den elektromagnetiska effekten. Skulle du dock råka använda sköljmedel är inte duken färdig för soporna bara för det, tvätta den bara 2-3 gånger utan sköljmedel så fungerar den igen.

Oro vid omorganisationer

FRÅGA: Vi har stora omorganiseringar i vår städorganisation vilket skapar både oro, ryktesspridning och konflikter mellan medarbetarna? 

Vad kan jag som ledare göra för att minska detta?

SVAR: För en del medarbetare är det svårt att hantera förändringar, vanliga orsaker till detta är att vanor och trygghet rubbas, sociala nätverk slås sönder, det finns en oklarhet och osäkerhet inför det nya, arbetssituationen känns instabil, oro över sin egen kompetens och status, förändringarna upplevs gå för snabbt, möjligheterna att påverka känns som liten, otillräcklig kunskap om bakgrund till förändringen.

Förändringar får medarbetarna att spekulera, fantisera och oroa sig – ofta alldeles i onödan.

Som chef behöver du finnas där som stöd, viktigt är att informera och återigen informera om varför, syfte och fortlöpande vad som händer i förändringsarbetet. Se till att medarbetarna blir involverade så mycket som möjligt. Oro och ryktesspridning handlar oftast om bristande information och liten delaktighet, vi kan tänka oss att det är så i det här fallet.

Förändringar kräver – tid – tålamod – tydlighet.

Förändring hindras av – okunskap – oro – otydlighet.

Som ledare ska du bidra med mod – mänsklighet – motivation.

Förändringskurvan kan hjälpa dig att förstå var i processen dina medarbetare befinner sig. Vid förändringar är det vanligt att vi alla går igenom dessa stadier, hur länge vi stannar i varje fas beror på en rad olika omständigheter.

Tänkvärt: ”Ovisshet skapar kaos medan vetskap ger sinnesro”

Periodiskt underhåll av trägolv

FRÅGA: Vi har fått helt nya trägolv i en stor restaurang där vi skall sköta golvvård och periodiskt underhåll. Hur ofta rekommenderar ni att periodiskt underhåll/golvvård skall utföras nu när golven är helt nya?

SVAR: För oljade trägolv gäller att de två första åren utföra normal underhållsbehandling ca 3-4 gånger/år. Ytan måste regelbundet mättas från start för att successivt lämna ett starkare och bättre skydd. För ytor med högre slitage (som det säkerligen är i detta fall) kan intervall av underhåll vara högre men huvudsakligen då på de mer utsatta delarna av den totala ytan. Utöver olja för trägolv förekommer även hårdvaxolja, varmvax och andra polerbara vaxer, läs mer via respektive tillverkares anvisningar.

Något som kan förlänga intervallet av periodiskt underhåll är god daglig städning och regelbunden polering av de oljade golven. I första hand skall torrmoppning eller fuktmoppning användas, använd moppgarn av mikrofiber i hög kvalitet för bästa resultat. Använd ALDRIG typen svabb eller minisvabbgarn på ett oljat trägolv. Rengöringsmedel skall vara en återfettande golvsåpa avsett för trägolv gärna med en fetthalt på 20-30 % och ett så neutralt pH-värde som möjligt. Observera att inte förväxla golvsåpa för oljade trägolv med vanlig gul- eller grönsåpa.

Mer om golvvård för trägolv finns att läsa i Städhandbok Golv (helt ny utgåva) som finns att köpa på vår hemsida under ”BUTIK”.

Skötsel av städrummen

FRÅGA: Jag har så svårt att få mina städare att hålla ordning i städrummen. Det är oreda och ibland luktar det illa av gamla moppar och dukar. När jag påpekar det säger de att de inte hinner. Det är likadant i tvättstugan och när jag pratar om det skyller de på varandra. Hur ska jag få ordning på detta?

SVAR: Du är inte ensam om ditt problem.

Här får du ett par förslag: skriv in städning av städ rummen i städinstruktionen och säg att ingen får gå hem förrän städrummen också är städade. Om de ändå inte hinner kan du välja att ge övertid för städningen av städrummet – kan inte ta mycket mer än 5-10 minuter per städrum.

Du kan också berätta på arbetsplatsmöte att städrummet kommer att läggas till i kvalitetsuppföljningen och bedömas på samma sätt som alla andra lokaler.

När det gäller tvättstugan kan du bjuda in en lämplig leverantör som berättar om vikten av hygien och att hålla ordning och arbeta med rena städmaterial. Be städarna utse någon ansvarig för tvättstugan och ge den personen en viss tid för det arbetet. När man ger någon en uppgift är det också viktigt att de får resurser att utföra den – tid kan vara en sådan resurs. Det gäller dock inte städrummen: det ingår alltid i arbetet att sköta om sina städredskap och städrum.

Kvalitetspolicy

FRÅGA: Vi arbetar på att kvalitets- och miljösäkra i vår städorganisation. Vi håller därför på att utarbeta en miljö- och kvalitetspolicy. 

Kan ni ge exempel på vad som skall ingå i en sådan policy?

SVAR: En kvalitets- och miljöpolicy finns till för att visa era kunder/intressenter/organisationer vilka riktlinjer som styr det interna kvalitets och miljöarbetet. 

En kvalitetspolicy/miljöpolicy är dokument i vilket företaget beskriver vad de har för principer och rutiner i sitt kvalitets- och miljöarbete. 

Exempel på fyra delar som kan finnas i en miljöpolicy

 1. Miljöpolicy: Förklaring av hur verksamheten tänker kring miljöfrågor, vad innebär det utifrån företagets perspektiv.
 2. Miljöpåverkan: Konkretisering av vilka processer i verksamheten som har den största och viktigaste miljöpåverkan.
 3. Miljömål: Uttalade miljömål som finns i verksamheten. Det kan vara både kvalitativa och kvantitativa.
 4. Handlingsplan: hur ska företaget agera för att uppnå de mål som satts? Det är viktigt att det finns en plan för tillvägagångssätt.

Naturvårdsverket tillhandahåller en lathund för upprättande av en miljöpolicy som kan ge en tydligare bild, där finns även Sveriges miljömål beskrivna vilket kan ge en styrning åt hur miljöpolicyn ska upprättas.

Samma fyra delar kan även användas när ni arbetar med er kvalitetspolicy.

Rehabsamtal

FRÅGA: Jag skall ha rehabiliteringssamtal med några i min lokalvårdsgrupp som har haft stor korttidsfrånvaro. Har ni tips på frågor som man kan diskutera vid ett rehabsamtal?

SVAR: Rehabsamtal ska ske oavsett bakgrund till tillfällena av korttidssjukfrånvaro, om de är tillräckligt många. 

Försäkringskassans definition av upprepad korttidsfrånvaro – ett skäl till rehab samtal – är sex eller fler korttidsfrånvarotillfällen under en 12-månadersperiod, men det förekommer arbetsplatser där man använder definitionen fyra tillfällen per sex månader.

Vid ett rehab samtal byggt på Försäkringskassans definition har den anställde skyldighet att lämna information om sina korta sjukfrånvarotillfällen.

Förslag till samtalspunkter 
 • Orsak till frånvaron – genomgång av frånvarotillfällena tillsammans. Diskutera orsakerna.
 • Finns det något samband mellan besvären och arbetsplatsen/arbetssituationen? Hur trivs medarbetaren, hur ser arbetsklimatet ut? Känner man olust till att gå till arbetet? Klarar man arbetsuppgifterna? Vad kan göras för att öka frisknärvaron och arbetsförmågan?
 • Hur motiverad är medarbetaren till sitt arbete? Vilka för- respektive nackdelar ser de i arbetet?
 • Hur tar medarbetaren hand om sin hälsa/och ev. sjukdomar? Kosthållning? Motion och sömn? Stress? Alkoholkonsumtion?
 • Hur ser medarbetaren sociala situation ut – kan det påverka arbetssituationen?
 • Vad har medarbetaren själv gjort för att göra något åt sina problem/har de sökt hjälp för att komma tillrätta med dem?
 • Planering – Vad har vi kommit överens om i samtalet? Vilka insatser skall ske? Ansvar?
 • Boka in ett uppföljande möte
 • Lycka till

Städupphandling

FRÅGA: Vi håller på med en städupphandling och vill gärna lägga in rätt aspekter hur vi kan kvalitetssäkra städuppdraget. Vi vill inte bara titta på priset vid utvärderingen utan också ställa krav på kvalitet. Vi skulle gärna vilja få lite råd

SVAR: Vi tycker det låter mycket bra. Städtjänster erbjuds ofta till ett för lågt pris, det leder till att det blir svårt att genomföra uppdraget och arbetsmiljön blir dålig. Därför är det bra att också ställa krav på kvalitet. Kvalitet är ett vitt begrepp och handlar om kriterier som bidrar till en god kvalitet på städtjänsten: Hur städningen ska genomföras, bemanningsplan, personalvård, kvalitetssäkring, referenser och resultat.

Det ska vara tydligt angivet hur utvärderingen ska gå till. Oftast sker det genom ett poängsystem som anger vad som ska uppfyllas för varje poängnivå. Till exempel kan pris värderas till 40 % och kvalitet till 60 %. Exempel på kriterier inom kvalitet kan vara:

 • Referens uppdrag
 • Uppdragsgenomförande
 • Organisation för genomförande och/eller bemanning
 • Miljöaspekter vid städmetod
 • Arbetsprocess
 • Personalens utbildning
 • Materialval

Ta gärna del av andra upphandlares kunskap och erfarenhet. Förfrågningsunderlag finns samlade i sökbara databaser där annonser läggs ut exempelvis www.e-avrop.com

Källa: RENA HUS, Städhandbok för bostadsföretag. Hitta den på ”BUTIK”

Jämställdhetsplan?

FRÅGA: Jag har en mindre städfirma och några av mina lokalvårdare har sagt att det skall finnas en jämställdhetsplan på företaget. Stämmer det, måste vi ha det?

SVAR: Alla större företag behöver en jämställdhetsplan, med större företag menas 10 anställda eller fler. Du ska då redovisa ditt arbete skriftligt och arbeta aktivt och målinriktat för att förhindra könsdiskriminering och för att främja jämställdheten mellan kvinnor och män på arbetsplatsen. Du skall göra det i samverkan med de anställda (exempelvis genom facken). Utarbetar ni inte en jämställdhetsplan som uppfyller kraven i diskrimineringslagen riskerar ditt företag att drabbas av vite.

Du skall arbeta för jämställdhet på dessa områden:

 • Arbetsförhållanden
 • Föräldraskap och förvärvsarbete
 • Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön
 • Rekrytering
 • Löner

Om du tycker att det är svårt eller har svårt att hitta den tid som behövs för att göra en plan så finns bra guider/checklistor/ på nätet t.ex www.jämställdhetsplan.com och det är gratis material.

Lycka till

Ung chef

FRÅGA: Jag har blivit chef över en städorganisation där merparten av medarbetarna är mycket äldre än vad jag själv är. Detta har blivit ifrågasatt, varför jag som inte jobbat så länge kunnat få en chefsbefattning. Hur ska jag hantera situationen?

SVAR: Dina överordnade chefer har sett dina kvaliteter trots att din erfarenhet inte är så lång. Troligen kan dina medarbetare lika mycket som du – troligen mer – om hur arbetsuppgifterna skall göras. Däremot har du säkert något annat att tillföra.

Du kanske har nya kunskaper med dig från en utbildning, goda ledaregenskaper, eller en bra metod för förändringsarbete. Du kan vara en bra administratör till uppdraget ha ett bra systemtänkande så att dina medarbetare kan koncentrera sig på sina arbetsuppgifter.

Berätta för dina medarbetare hur du ser på ditt uppdrag och var din kompetens ligger. Ha en ärlig och ödmjuk inställning, både till det du kan och det du inte kan. Visa respekt för medarbetarnas kunskaper och ställ frågor om du stöter på något som är helt nytt för dig – var ärlig med att du inte behärskar saken.

En chef behöver absolut inte vara specialist – en chef skall vara en bra generalist d.v.s. lyfta blicken till de övergripande frågorna och vara bra på att hantera och leda människor.

Lycka till

”Mjölade” linoleum

FRÅGA: Vi har lagt polish på ett linoleumgolv som hela tiden har en tendens att ”mjöla” det bildas ett gråaktigt damm på golvytan. Nu har vi gjort om golvet ett antal gånger med samma resultat. Vad kan vi göra för fel?

SVAR: Vi tror det kan handla om ett för dåligt förarbete eller om polishen lagts på ett för dåligt rengjort golv. Ett annat alternativt kan vara om polishen fått torka för snabbt eller om torktiden mellan appliceringarna av de olika polishskikten inte varit tillräckligt lång.

För att man ska få ett bra resultat vid polishbehandling av ett golv måste man, precis som när man målar med färg, göra ett bra förarbete. Gör en ”nollställning” av golvet med ett polishborttagningsmedel (som kan vara mer eller mindre starkt alkaliska) och använd en skur maskin med en rondell som är lämplig för golvmaterialet. Använd gärna det polishborttagningsmedel som er leverantör rekommenderar för den polish ni kommer använda.

Efter detta är det viktigt att golvet sköljs noga med rent vatten samt att suga upp det noga med en vattensug. Tänk på att linoleumgolv är känsligt för starkt alkali.

Observera att golvet ska vara väl rengjort och får inte innehålla alkalirester från grovrengöringsmedel eller polishborttagningsmedel. Golvmaterialet skall även vara helt torrt.

Efter detta stryks polish på med en polishapplikator i ett tunt och jämt skikt. För optimalt resultat får inte golvet vara för kallt, ha inga öppna fönster vintertid, eller torka för snabbt annars bildar inte polishen en bra film. Stryk på polish i så många skikt så att porerna helt är fyllda och får en fin glans. Observera att innan ett nytt lager film stryks på måste det första ha torkat helt.

Hoppas det går bättre nästa gång.

”Mjölade” linoleum

FRÅGA: Vi har lagt polish på ett linoleumgolv som hela tiden har en tendens att ”mjöla” det bildas ett gråaktigt damm på golvytan. Nu har vi gjort om golvet ett antal gånger med samma resultat. Vad kan vi göra för fel?

SVAR: Vi tror det kan handla om ett för dåligt förarbete eller om polishen lagts på ett för dåligt rengjort golv. Ett annat alternativt kan vara om polishen fått torka för snabbt eller om torktiden mellan appliceringarna av de olika polishskikten inte varit tillräckligt lång.

För att man ska få ett bra resultat vid polishbehandling av ett golv måste man, precis som när man målar med färg, göra ett bra förarbete. Gör en ”nollställning” av golvet med ett polishborttagningsmedel (som kan vara mer eller mindre starkt alkaliska) och använd en skur maskin med en rondell som är lämplig för golvmaterialet. Använd gärna det polishborttagningsmedel som er leverantör rekommenderar för den polish ni kommer använda.

Efter detta är det viktigt att golvet sköljs noga med rent vatten samt att suga upp det noga med en vattensug. Tänk på att linoleumgolv är känsligt för starkt alkali.

Observera att golvet ska vara väl rengjort och får inte innehålla alkalirester från grovrengöringsmedel eller polishborttagningsmedel. Golvmaterialet skall även vara helt torrt.

Efter detta stryks polish på med en polishapplikator i ett tunt och jämt skikt. För optimalt resultat får inte golvet vara för kallt, ha inga öppna fönster vintertid, eller torka för snabbt annars bildar inte polishen en bra film. Stryk på polish i så många skikt så att porerna helt är fyllda och får en fin glans. Observera att innan ett nytt lager film stryks på måste det första ha torkat helt.

Hoppas det går bättre nästa gång.

Hur luktar rent?

FRÅGA: Vårt städföretag städar trappor i ett hyreshus. Hyresgästerna tycker inte det blir rent när trapphuset städats med torra och fuktiga metoder och parfymfria rengöringsmedel. Hur kan vi komma till bukt med detta problem?

SVAR: ”Rent” associeras fortfarande av många med våta golv och doft av rengöringsmedel. Det kan därför vara bra att informera om den städmetod som används och varför den har valts. Det kan vara så att det kan förekomma problem med exempelvis föremål i trapphusen, nedskräpning och skadegörelse. Detta kan inte lösas med ökad städfrekvens, våta städmetoder och mer rengöringsmedel. Här behövs en dialog med hyresgästerna för att ta reda på orsaker och välja rätt åtgärd.

Övergripande information kring vilka städmetoder som används kan spridas genom skriftlig information i brevlådorna på lämpliga anslagstavlor eller på bostadsföretagets hemsida. Det kan öka förståelsen kring städning

Ni bör ha en rutin för hur synpunkterna på städningen samlas in, värderas och följs upp exempelvis genom felanmälan, hyresgästenkäter eller spontant när hyresgästen träffar någon person från städföretaget.

Källa: Rena hus – Städhandbok för bostadsföretag

Läs gärna mer om städning i flerbostadshus i boken Rena hus. Boken är fylld av goda råd och handfasta tips, metodbeskrivningar i ord och bild av de olika moment som ingår i städning av trapphus och andra gemensamma utrymmen i fastigheter.

Boken finns att beställa på vår hemsida under Butik.

Logistikråd

FRÅGA: Vår städorganisation kommer att få vara med och utforma ett antal städrum i ett nybyggt hus på 6.500 kvm. Har ni några tips om vad vi behöver tänka på så att logistik och effektivitet blir så bra som möjligt?

SVAR: Vilken rolig utmaning.

Städrummet har en mycket viktig funktion och det är bra att ni i ett tidigt skede får vara med planera detta.

För att få en bra logistik och minimera gångtider, är lokaliseringen av städrummen viktig. Städrum bör finnas i anslutning till varje städområde eller på varje plan om ett städområde omfattar flera våningsplan.

Om städutrustning ska användas på flera våningsplan krävs att hissen är så stor att en fullt utrustad städvagn eller kombimaskin går in i den.

Städrummen ska vara tillräckligt stora för att städvagnen skall kunna rymmas och att man kan ladda om den med nytt material. Ibland ska det även finnas plats för en kombimaskin (eller annan städmaskin). Om det är så att maskinen skall laddas i städ rummet måste det följa riktlinjerna med hur en laddningsplats ska se ut (AFS1988:4).

Städrummet skall ha en god belysning och vara väl ventilerat. Dessutom ska det finnas vatten och avlopp o form av en utslagsvask/spolväggoch golvbrunn. Golvet i städrummet skall vara vattentätt och det skall finnas eluttag.

Dörren till städrummet ska vara utåtgående och tillräckligt bred så att städvagnen och eventuell kombimaskin bekvämt skall kunna köras ut eller in, tröskeln skall vara körbar.

I städrummet är det också lämpligt att ha en pärm med säkerhetsdatablad för samtliga kemiskt tekniska produkter som används i städarbetet samt skyddsblad, metodbeskrivningar och städinstruktioner.

”Skitsnack” på jobbet?

FRÅGA: I vår städorganisation finns en hel del ”skitsnack” och prat ”bakom ryggen” vad ingår egentligen i begreppet kränkande särbehandling?

SVAR: Kränkande särbehandling ska inte accepteras i någon verksamhet och det ska arbetsgivaren klargöra. Arbetsgivaren ska också jobba för att förebygga kränkande särbehandling.

I föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö definieras de som ”Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap”.

Det som kännetecknar kränkande särbehandling är att någon eller några i ord eller handling, förnedras och behandlas annorlunda. Det finns fyra O-ord som kan hjälpa oss förstå när något är kränkande. De orden är:

Obehagligt – Olustigt – Obegripligt – Orättvist

Det är mottagaren som avgör om handlingen upplevs som kränkande eller inte. Upplever någon sig kränkt ska arbetsgivaren alltid ta det på allvar. Däremot är det inte säkert att det behöver leda till någon åtgärd.

Källa: Nyckeln till framgång (Organisatorisk och Social arbetsmiljö) Maria Flanagan Sundqvist, Sara Lindberg.

Boken finns att köpa på Städbranschens hemsida under ”BUTIK”

Tillbud eller olycksfall

FRÅGA: Vi undrar vad det är för skillnad mellan ett tillbud och ett olycksfall? Vems ansvar är det att se till att detta rapporteras?

SVAR: Att följa upp tillbud och olycksfall är en grundläggande deli arbetsmiljöarbetet och ett riktigt bra sätt att bli medveten om de risker som förekommer i arbetsmiljön.

Skillnaden mellan ett tillbud och ett olycksfall är ungefär som skillnaden mellan ett ”oj” och ett ”aj”.

”Oj” där något hade kunnat gå riktigt illa, någon skulle kunnat skada sig, men som tur var blev ingen skadad den här gången = tillbud

Om det istället leder till ett ”aj” någon skadar sig = olycksfall

Alla olycksfall skall rapporteras till Försäkringskassan och alla allvarliga tillbud eller olycksfall ska rapporteras till både Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Det gäller även sjukdom orsakat av arbetet. Enklast gör man det på www.anmalarbetsskada.se

Det är arbetsgivaren som har ansvaret att sköta anmälan. Skyddsombudet ska också kontaktas och den som har drabbats av skadan innan arbetsgivaren anmäler, så att ni är överens om vad som har hänt. Fyll i anmälan noga. Skriv också ut en kopia på anmälan eller spara i datorn.

Om du behöver hjälp med att fylla i anmälan kan du ringa Arbetsmiljöverket på 010-730 90 00.

Köp gärna boken Nyckeln till framgång – organisatorisk och social arbetsmiljö på vår hemsida där du kan läsa mer om ovanstående.

Biotekniska rengöringsmedel

FRÅGA: Jag är nyanställd i ett stort städföretag och undrar vad begreppet bioteknik/biotekniska rengöringsmedel är för något?

SVAR: De senaste åren har biotekniken banat väg för revolutionerande produkter för professionell rengöring. Biotekniska produkter är helt ofarliga för miljön, utan att göra avkall på funktion eller kvalitet.

Bioteknik är oslagbart ur miljösynpunkt.

Biotekniska rengöringsprodukter är baserade på mikroorganismer, som bryter ner smuts och fett. Förutom att detta bidrar till en mer miljövänlig städning, är produkterna pH-neutrala och mindre skadliga för användarna. Dessutom har de en långsiktig rengöringsverkan, avlägsnar otrevlig odör och är skonsamma mot golv och interiörer.

Det finns två typer av bioteknologiska produkter, luktborttagare och rengöringsprodukter.

Luktborttagarna innehåller bakterier som konkurrerar ut luktproducerande bakterier på en specifik yta, t.ex en toalett, i en golvbrunn, eller där någon har kräkts etc.

Nyckeltal?

FRÅGA: Vi håller på med en upphandling av städtjänster, det är en förnyad konkurrensutsättning av Kammarkollegiets ramavtalsleverantörer.

Jag är i slutfasen av formuleringen av förfrågningsunderlaget och sökte lite information på nätet då jag hittade en artikel om ett nyckeltalsprojekt som Städbranschen Sverige driver. Finns det något dokumenterat kring detta som jag kan få ta del av?

SVAR: Vi är precis i månadsskiftet (jan/feb) på väg att släppa den första versionen av våra nyckeltal bl.a för kontor. Vår utgångspunkt har varit att ta fram ett spann, både för respektive lokaltyp (kontorsrum, toalett, pentry mm) samt ett ”totalt spann/snitt” för respektive fastighetstyp (t.ex kontor).

Eftersom vi tycker det vore spännande och intressant att se hur dess går att använda ”live” så ger vi dig snittspannet för kontor så att du kan ha det som benchmark mot de inlämnade anbuden alt. om du vill sätta begräsningar i form av högsta avverkningsgrad. För kontor så är vår bedömning och det utfall vi fått vid vår insamling av nyckeltal att avverkningsgraden på ett normal fördelat kontor bör ligga på mellan 500-600 kvm/tim. Högre avverkningsgarad än 600 kvm/tim bedömer vi som en risk för att städningen inte kommer utföras korrekt.

Vidare så är våra rekommendationer följande:

Användning av lönebidragsanställda är helt ok, kanske till och med ett aktningsvärt samhällsåtagande MEN var tydlig med att användningen av lönebidragsanställda INTE är acceptabelt som en förklaring för att man på så sätt kan erbjuda ett lägre pris/högre avverkningsgradstal. Dels så vet man inte om man får bidrag hela avtalstiden, dels och framförallt så är bidraget till för att individen ska ges möjlighet att utvecklas eller ha mer tid på sig att utföra arbetet motsvarande bidragsbeloppet.

Vidare så rekommenderar vi att ni endast ställer ett mindre antal ”skall krav” som dels går att kontrollera och följa upp SAMT som ni i er organisation har resurser och tid avsatt för att följa upp – även under avtalstiden.

Hushållsnära tjänster?

FRÅGA: Anser ni att hushållsnära tjänster är på sin topp? Och hur konjunkturkänslig branschen är vid eventuell nedgång i konjunkturen?

SVAR: Vår bedömning är att hushållsnära tjänster är här för att stanna och sannolikt att öka. Vi grundar det på, att trots ändrade villkor, när Socialdemokraterna haft makten så har det inte minskat.

Man skulle kunna tro att städning inte ska påverkas i någon större omfattning vid nedgång i konjunkturen, men det är i dessa lägen väldigt vanligt att fler företag försöker omförhandla och hitta billigare lösningar.

Handsprit eller tvål och vatten?

FRÅGA: Nu i influensatider får jag lite motstridiga uppgifter huruvida man skall använda handsprit eller inte. Är det bra att komplettera med handsprit efter att man tvättat sig med tvål och vatten? Vad säger ni i Städbranschen Sverige?

SVAR: En väl utförd handtvätt med tvål och vatten är tillräcklig för att i de flesta fall uppnå en tillfredställande handhygien. Om man måste tvätta sig mycket ofta och inte har synlig smuts på händerna är desinfektion med handdesinfektions sprit mer skonsam mot huden.

Ibland finns inte tillgång till tvål och vatten och då kan det vara bra att använda handdesinfektions sprit som är effektiv mot både bakterier och virus. Endast i undantagsfall, inom mycket hygienkänsliga områden, krävs desinfektion efter handtvätten.

Källa: Professionell rengöring. Boken finns att köpa i Städbranschen Sveriges webb butik. I boken finns många fler råd kring personlig hygien.

Dosering?

FRÅGA: Jag upplever att vår städverksamhet använder kem och rengöringsmedel väldigt ”slösaktigt”, vilka argument kan jag använda när jag skall ta upp frågan med företagsledningen?

SVAR: Kemikalier som används vid städning, golvvård och underhåll måste användas klokt för att inte i onödan skada människa och miljö.

Att överdosera ger inte ett bättre städresultat, tvärtom kan det generera att golvet blir kladdigt och drar till sig mer smuts istället. Det påverkar ekonomin negativt och belastar miljön i onödan.

Några exempel på hur kemikalier kan påverka vår miljö och vår hälsa:

 • Tensider kan vara hudirriterande
 • Högt pH-värde, basiskt, kan vara skadligt för huden
 • Konserveringsmedel kan skada vattenmiljön
 • Vissa ämnen kan skapa övergödning i vattenmiljö
 • Parfymer kan ge allergiska reaktioner (använd parfymfritt så långt det går)
 • Lösningsmedel kan irritera hud och andningsvägar och skada luftmiljö

Många städföretag väljer att miljömärka sitt städföretag/organistion exempelvis via Svanen ISO 14001 eller andra motsvarande miljömärkningar och där finns hårda krav på minskad kemikalieanvändning. Ibland kan miljömärkningar finnas med som kvalitetskrav i offentliga upphandlingar.

Vi hoppas du fick några bra argument med dig. Lycka till

Vax/polish?

FRÅGA: Vad är det egentligen för skillnad mellan vax och polish?

SVAR: Polish är ett hårt material som skapar en film på golvet, innehåller polymerer/acrylater (plaster). Passar bra när man behöver totalrenovera t e x ett linoleumgolv. Det är viktigt att få bort all gammal polish från golvet vid en golvrenovering. Lyckas man inte med ”nollställningen” innan den nya ytbehandlingen läggs så är risken att gamla polishrester lyser igenom den nya ytbehandlingen. Med korrekt utförd golvvård och bra daglig skötsel så håller sig linoleumgolv vackra över lång tid.

Vax är ett mjukt material som fyller porer och repor i golvet – ej filmbildande, innehåller inga acrylater. Vax är en underhållningsmetod som rengör och skyddar i samma moment. Med vax jobbar du med ett hållbart resultat hela tiden s.k. periodiskt underhåll. Vax kräver ingen ”nollställning”. Mjukvax är helt säker mot s k mjölning, ett problem som kan uppstå om man använder polish (vid låg luftfuktighet).

Vad som är bäst att använda är upp till er städorganisation att ta beslut om. Fördelen med vax är den långa kemikalieförbrukningen samt att det är ett miljövänligt alternativ.

Fördelen med polish är att golv som är mycket slitna kan få nytt liv om golvvården utförs på rätt sätt.

Ta kontakt med lämplig kemleverantör för att få mer utförlig information om polish och vax.

Läs även Städhandbok Golv där det finns massor av råd kring golvvård. stadbranschensverige.se/litteratur

Interaktiva miljöer?

FRÅGA: Vad betyder begreppet interaktiva miljöer? Hur kommer interaktiva kontor/kontorslandskap och interaktiva lärmiljöer påverka städningen i framtiden tror ni i Städbranschen Sverige?

SVAR: Begreppet interaktiva/aktivitetsbaserade kontor/läromiljöer dök upp i Sverige för två sedan. Namnet är hämtat från Activity Based Working som handlar om att arbeta mer mobilt och då rör det sig inte enbart om arbetsplatsens utformning utan även om IT-frågor, ledarskap med mera.

Ofta har lokaltypen en öppen planlösning men är indelat i olika miljöer som fungerar för olika typer av arbetsuppgifter. Här finns ytor för att mötas som lounger med soffor, tysta miljöer, interaktiva ytor med skrivbord eller ståbord och mer utpräglade mötesmiljöer med skärmar och whiteboards.

Möblerna är ofta avsedda för sådana miljöer som ska underlätta förändringar av lokaler utan att det kräver större ombyggnationer. Det är till exempel soffor och fåtöljer med höga ryggar och sidostycken som skärmar av och skapar ett eget rum i rummet. Till de mer extrema inredningarna hör mötesrum i form av cirkustält och löpband där man kan ha promenadmöten med kollegor eller gå en runda medan man betar av telefonsamtal. Det är viktigt att ny teknik och innovationer är användarvänliga.

Självklart kan de nya miljöerna påverka städningen. Det är viktigt i ett tidigt skede få vara med i planeringsmöten som sker kring de nya miljöerna för att kunna signalera eventuellt ökade städkostnader.

Eftersom nyttjarna av arbetsplatserna varier från dag till dag så ökar behovet av daglig städning på arbetsplatser och tangentbord. Samtidigt så är i regel ytorna ”renare” från div saker så de blir enklare att städa med t e x en interiörmopp.

I städbranschen sker utvecklingen snabbt och med de moderna städ system/redskap/maskiner som finns idag finns stora potentialer till att klara städningen i de här typerna av miljöer. Med digitaliseringen så är det också lätt att snabbt tids mäta dessa typer av lokaler.

I det nya kontoret har rum fått olika ut- och insida och tar dig från en miljö till något helt annat. Motsatser attraherar och kontraster understryker skillnader. Genom att avslöja en glimt skapas en vilja att få se mer. Kontoret är interaktivt och formbart. Som betraktare är du en del av helheten.

Cellkontor som är kontor med separata kontorsrum brukar anges som motsatsen till flexibla kontor. Men ett cellkontor kan också vara flexibelt om det innehåller andra miljöer än kontorsrum och medarbetarna inte har fasta arbetsplatser utan kan välja miljö utifrån vad de ska arbeta med.
Kontorslandskap är kanske den bild de flesta får upp när de tänker på kontorsmiljöer. I ett traditionellt landskap har medarbetarna sina fasta arbetsplatser och utöver det finns oftast mötesrum och tysta rum.

Flexkontoret har som regel också– Aktivitetsbaserade kontor är större än bara lokalfrågan. Det handlar om hur vi ska jobba i framtiden och hur vi ska attrahera medarbetare, säger Sara Hernäng som är hyresgästrådgivare på Sweco.

– Aktivitetsbaserade kontor erbjuder en större variation av möbler som ska passa för de olika aktiviteter som sker på kontoret. Flexkontoret erbjuder olika zoner men har en ganska homogen möblering. Gemensamt för båda är att medarbetarna inte har fasta arbetsplatser, förklarar Aram Seddigh som forskar om kontorsmiljöer på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm.

Trenden med aktivitetsbaserade kontor har också fört med sig– Tanken med ett aktivitetsbaserat kontor är att skapa kreativa miljöer för att få människor att tänka nytt. Det handlar om både utformning, teknik och möblering, säger Sara Hernäng.

På en arbetsmarknad som förändras i snabbare takt och med de möjligheter som tekniken ger så kommer trenden med flexibla kontor att hålla i sig.

– Det finns en motsättning mellan att lokaler kräver långsiktighet medan verksamheter i dag kräver flexibilitet och därför försöker man hitta flexibla lösningar för att kunna vara kvar under längre tid i samma lokal, säger Sara Hernäng.

Dagens teknologi och en arbetsmarknad som är rörligare har gjort att man fokuserar mer på den typen av kontor, anser Aram Seddigh.

Att dimensionera städuppdrag

FRÅGA: Vårt städföretag har fått i uppdrag att städa en skola där kvadratmeterytan är ca 8.100 kvm. Med undervisningslokaler, kontor, toaletter, allmänna ytor och personalkök. Hur mycket städmaterial (moppar, trasor, moppstativ/plattor) kan ni uppskattningsvis säga att vi behöver köpa in? Likaså hur ska vi tänka när det gäller städmaskiner? Personaldimensionering? Annat vi behöver tänka på?

SVAR: Svårt att säga då vi skulle behöva veta mer konkret hur många lokaltyper av varje som finns.
Om vi tar ett exempel: finns det ca 100 toaletter så behövs ca 150 Microfiberdukar för toalett (röda). Om det finns 100 kontor och 50 lärosalar + allmänna ytor så behövs ca 150 Micro fiberdukar för vanlig avtorkning (blå) och ca 200 moppar. Bättre att ha lite för mycket material än för lite. Det är under förutsättning att det finns tvättstuga/tvättmaskiner i huset.
Minst en åkbar städmaskin behövs då allmänna ytor behöver skuras varje dag. En mindre maskin är också bra så ni kan göra punktinsatser i personalkök, toaletter och lärosalar.

Personaldimensionering är inte helt lätt att säga beroende på frekvenser och lokaltyper. Det bästa är givetvis om man kan göra en kalkylering i något städ dimensioneringsprogram. Uppskattningsvis behövs minst två personer men om det skall vara heltids tjänster eller deltidstjänster beror också på frekvenser och lokatyper. Se till att ha minst två städvagnar på plats och 4 moppstativ och tillhörande plattor.

Se till att ha städmaterial och förbrukningsmaterial såsom tvål, toalettpapper/annat papper, kem, städklara vagnar på plats i god tid innan.

Försök ha en städ planering/städ områden upplagd och klara samt vad som behöver prioriteras/prioriteringslista.

Otroligt viktigt: Se till att presentera er för verksamheten så de vet vilka som kommer sköta städningen, det första intrycket är otroligt viktigt. Försök få en kontaktperson i huset som ni har möjlighet att följa upp städningen med.

Vad är Facility Management?

FRÅGA: Vad är egentligen Facility management (FM)? Det pratas mycket om begreppet i vår organisation men även i nätverk som jag deltar i, men det känns väldigt luddigt, kan ni ge en förklaring?

SVAR: Vi kollade på IFMAS hemsida vars mål är att utveckla Facility Mangementbranschen i Sverige. Så här förklarar de begreppet:

Med FM (Facility Management) menar vi:

– Att få fastigheter, byggnader, lokaler, utrustning och tjänster att maximalt stödja kärnverksamheten med hjälp av disciplinerna arkitektur, ekonomi, ingenjörs- och beteendevetenskap.

– Att samordna samtliga stödfunktioner för ökad total effektivitet.

– Att koordinera den fysiska arbetsplatsen med människans arbete och organisationens produktiva processer.

– Att samordna, styra, leda och producera supporttjänster.

Några olika definitioner:

Någon gemensam accepterad och exakt definition om vad Facility Management, Facilities Management eller FM är och vilka tjänster som omfattas av begreppet finns inte. FM kan beskrivas som samordnandet och styrningen av de aktiviteter som stödjer en organisations kärnverksamhet.

IFMA Sverige är den svenska avdelningen inom IFMA och har som mission att föra samman, stödja och utveckla Facility Management-branschen i Sverige. Under de senaste åren har IFMA Sverige vuxit med över 100% och är idag med sina över 500 medlemmar det självklara branschnätverket för personer och organisationer inom Facility Management i Sverige.

Kika gärna in på deras hemsida www.ifma.se

IFMA samarbetar tillsammans med tidningen Rent kring Facility Nordic-dagen som arrangeras i samband med Clean & Facility mässorna ca två gånger om året. Senast diskuterade bl a trender inom FM.

Vem bär ansvaret för arbetsglädjen?

FRÅGA: Vems ansvar är det egentligen att skapa arbetsglädje på en arbetsplats? Är det chefens ansvar?

SVAR: Nej det är givetvis inte bara chefens ansvar. Var och en måste ta sitt ansvar och bidra men det är också ett gemensamt ansvar som hela arbetsgruppen skall ta. Dock har chefen en viktig roll då de kan vara med och utveckla hållbara arbetsförhållanden exempelvis tydlighet i mål och förmågan att skapa engagemang och delaktighet i hela gruppen, samt klargöra värderingar i organisationen.

En viktig faktor för arbetsglädje är återkoppling och lyhördhet och att kunna individanpassa ledarskapet där det behövs.
Det är viktigt att kunna skapa ett arbetsklimat där medarbetarna känner att de kan göra skillnad, inte bara när det gäller det dagliga arbetet utan även i ett större perspektiv.

Vill du läsa mer om arbetsglädje: Läs boken ”Arbetsglädje En väg att trivas, må bra och prestera” och ”Nyckel till framgång” skriven av Maria Flanagan Sundqvist och Sara Lindberg.
www.friskaarbetsplatser.se eller www.mariafs.se

Maria och Sara föreläste på vår Inspirationsdag om att Må bra på jobbet 16 november och kommer även finnas med som föreläsare på vår Branschkryssning om Hållbart ledarskap i Städbranschen.

Kollegor som inte vill jobba

FRÅGA:  Hur ska jag hantera en städkollega som gör allt för att slippa jobba och försöker få andra (dvs jag som kollega) att göra det hon har betalt att göra?

SVAR: Tyvärr är det så att säger man ja hela tiden blir du mindre respekterade av andra. Om du säger ja till alla som vill att du skall göra saker finns bara en förlorare, och det blir till sist du eftersom all press till slut påverkar dig även privat.

Det kommer alltid finnas andra människor som vill ha din tid till olika saker, och det är ditt jobb att se till att den tid du lägger ner är bra för dig också. Ibland får man ju skarva lite beroende på situation

För att lösa det här problemet så får du bli din egen chef. Om du t e x redan jobbar efter en plan och har fullt upp med det du gör så måste du säga det. Träna på att säga nej flera gånger om dagen. Att säga nej är ofta tidsbesparande och tycker du det är jobbigt att göra det måste du träna på det. Ett bra sätt är att lägga till något som andra kan acceptera bättre.

Exempelvis: – Jag skulle jättegärna vilja hjälpa dig med städningen på ditt städområde, men jag kan inte just nu, kanske vid ett senare tillfälle (visar din vilja, men brist på tid just nu).

Alternativt: – Jag kan inte splittra min uppmärksamhet på flera olika städområden, du kommer att klara det galant själv (visar på ansvar).

Ibland är det faktiskt ok att bara säga nej.

Källa: ”Konsten att hantera superjobbiga människor” Stefan Ekberg

Utvärderingskriterier

FRÅGA: Vad finns det för utvärderingskriterier förutom pris i städupphandlingar? Vi känner oss ganska less på dålig kvalitet i städningen och dålig arbetsmiljö för de som städar.

SVAR: De utvärderingskriterier som brukar användas i städupphandlingar är pris och/eller kvalitet. Det är mycket tråkigt att städtjänster ofta erbjuds till ett alltför lågt pris, självklart är det svårt att leverera en bra kvalitet med städpersonal med en helt orimlig arbetssituation.

Närmare 60% av Almegas medlemmar väljer att inte lämna anbud till den offentliga sektorn. Kritiken rör främst priserna och den bristande uppföljningen.

Fler och fler använder kvalitet till 60% och pris till 40% i upphandlingar. Det måste vara tydlig angivet hur utvärderingen skall gå till.

Kvalitet är ett vitt begrepp och handlar om kriterier som exempelvis: referensuppdrag, uppdragsgenomförande, organisation för genomförande och/eller bemanning, miljöaspekter vid städmetod, arbetsprocess, bonus, personalens utbildning, materialval.

Städbranschen Sverige släpper snart ett material kring nyckeltal/avverkningsgrader som kan användas vid upphandlingar. Se till att bli medlemmar så kan ni snart ta del av materialet.

Källa: ”Rena hus – Städhandbok för bostadsföretag”. Boken ”Koll på läget” samt häftet ”Så får du ordning på ditt städuppdrag”, skriven av Jan Stegmann är också goda källor att läsa

Finns att köpa på stadbranschensverige.se/butik

Här kan du finna mer information om upphandlingar:

www.e-avrop.com

www.upphandlingsmyndigheten.se

www.hållbarupphandling.se

Skitsnack på jobbet

FRÅGA: Vi är en städorganisation där vi ständigt brottas med problemet ”skitsnack” mellan medarbetarna. Jag och en kollega är så himla trött på detta, vad kan man göra?

SVAR: Skitsnack vad är det egentligen?

Skvaller och skitsnack är besläktade med varandra, det bottnar i att vi människor har ett grundläggande behov av samhörighet, och att tillhöra en gemenskap, ett trygghetskit mot omvärlden. Den som inte deltar utesluts ur flocken.

Skvaller är inte alltid dåligt. Lite småprat om ledningen kan bidra att skapa gemenskap och vara ett tecken på engagemang.

Skitsnack är att läcka missnöje, prata illa och kanske ljuga om någon som inte är i rummet och då börjar vi nästan prata om elakt förtal.

Skitsnack har ofta sin grogrund i ett missnöje och en känsla av att det begåtts någon orättvisa. Det är när ”bägaren börjar rinna över” och det blir ett sätt att pysa ut ilska över upplevda orättvisor.

Med ett tilltagande skitsnack måste man informera chefen/ledningen som i sin tur måste gå in och reflektera och analysera problemet. Varför är det så att missnöjet växer? Ett tips kan vara att låta medarbetarna svara på en enkät med frågor kring trivsel, inflytande osv för att kunna ringa in problemet. Kanske behöver chefen lägga in en speciell åtgärd i arbetsgruppen eller kombinera insatser på individ- grupp- eller organisationsnivå.

Det är lätt att skitsnack utvecklas till en gruppkultur där det bara växer och frodas, så det är absolut av högsta prioritet att man tar tag i problemet.

Skitsnack är ett komplext problem och ibland kan det vara så att man behöver stöd externt.

Städyrkets historia?

FRÅGA: Jag och mina lokalvårdskollegor är intresserade av att veta mer om städyrkets historia. Vi skulle vilja forska mer och undrar om ni har något dokumenterat på Städbranschen Sverige, alternativt om det finns någon litteratur att läsa i ämnet?

SVAR: Låter som ett mycket intressant projekt. Vi vet att det är en del kommuner som gjort lite efterforskningar och utställningar i samband med olika event som de haft, bland annat Enköpings kommun och Karlshamns kommun.

I Städbranschen Sverige håller vi på med ett intressant jämställdhetsprojekt vars syfte är att ringa in varför städyrket fortfarande klassificeras som ett lågstatusyrke, mycket har förmodligen med historien att göra.

I boken ”Utan Städare stannar Sverige” utgiven av Nordiska Museets Förlag, skriver man att städning är ett vanligt men föga undersökt yrke. Målet med boken är att lyfta fram städarens egna berättelser om, och syn på sitt arbete historiskt sett. I boken beskrivs hur städning är nära förknippad med kvinnorollen och hur det i slutet av 1930 talet och under 1940 talet, kunde kombineras med rollen som mor och hustru. Städarbetet var ett arbete som stod till buds när hushållskassan behövde ett tillskott vid sidan av makens inkomst.

Låna boken på biblioteket eller köp den jag tror det kan vara intressant läsning för ert projekt.

Följ vårt jämställdhetsprojekt som vi hoppas kunna presentera någon gång efter årsskiftet.

Varmt lycka till

Hantering av kunders kontakter

FRÅGA: Jag har anlitat en städfirma för att städa ett dödsbo. De anlitar en underleverantör med tre städare. Efteråt påtalar jag brister i arbetet vilket resulterar att en av städarna ringer mig och är hotfull och otrevlig.

Min fråga: finns det några regler som gäller för hantering av kunds telefonnummer? Får man lämna ut till underleverantör som i sin tur lämnar ut till sina städare?

SVAR: Uppgiftsskyddet genom GDPR är tydligt på denna punkt. Utan inhämtning av kundens medgivande får inte kontaktuppgifter lämnas vidare (oavsett EU eller inte).

Endast uppdragsgivare och uppdragstagare får tillhandahålla adekvata kontaktuppgifter särskilt i förhållande till uppdragsgivaren som i detta fall, vad jag kan förstår är konsument.

Enligt GDPR är detta ett allvarligt lagbrott som kan drabba uppdragstagaren med stora skadestånd.

Det luktar lite svartjobb eller liknande och då är det avtalet/offert/kommunikationen som avgör huruvida båda parter känt till hur uppdraget skulle utföras som kan vägleda.

Trots allt är det alltid företagaren/uppdragstagaren som har ansvaret gentemot konsument för utförandet och personal/UE/Utförande part.

Coachande ledarskap?

FRÅGA: Jag arbetar som en städchef och har sedan en tid blivit nyfiken på vad coachande ledarskap innebär. Kan ni berätta lite mer?

SVAR: Vad spännande att du är intresserad att veta mer om det coachande ledarskapet.

Ett coachande chefs- och ledarskap innebär att du som chef inte kommer med alla svaren, utan uppmuntrar till fritt tänkande. Det coachande ledarskapet är att leda genom att fråga. Ställ öppna frågor och frågor som leder mot samtalets mål:

 • Vad?
 • Hur?
 • Vem?
 • När?
 • Berätta mer?
 • På vilket sätt?

Rätt använt kan det coachande ledarskapet leda till oanade lösningar och frigör personalens resurser och mål.

Det huvudsakliga målet är att får personalen att utvecklas.

Idag finns många bra kurser i det coachande ledarskapet, om du har ekonomiska resurserkan det vara väl använda pengar.

Lycka till

Textilgolv vs plastgolv?

FRÅGA: Vi är en städfirma som städar ett kontorslandskap (ca 800 kvm) i dagsläget med plastgolv. Nu har man beslutat att det kommer läggas in textila golv för att dämpa ljudnivån.
Hur mycket mer städ tid tar det att städa ett textilt golv jämfört med ett plastgolv.

SVAR: Det är svårt att ge ett exakt och uttömmande svar på detta, men så här svarar vår expert Magnus Rönnmark:

Det går fortare att fuktmoppa ett plastgolv än att dammsuga ett textilgolv. Hur mycket fortare beror en del på hur lokalerna ser ut och vilken slags textilgolv det gäller.

Om det bara gäller städning för att golvet ska se fint ut, kan man å andra sidan ofta nöja sig med att halvera städfrekvensen.

Ett textilgolv i bra färg ser inte lika smutsigt ut som ett plastgolv i liknande färg efter någon tids trafik.

Nu är det inte bara städning som krävs. Underhåll av golven är också viktigt.

Ett plastgolv bör poleras med jämna mellanrum.

Ett textilgolv skall rengöras på djupet minst en gång per år.

Glöm inte bort underhållet för då tar golven skada!

Läs mer om textila golv i Städhandbok Golv och Rena hus. Finns att beställa på www.stadbranschensverige.se/butik

Nyckeltal/avverkningsgrad?

FRÅGA: Vad är det för olika faktorer som påverkar när man pratar om nyckeltal/avverkningsgrad?

SVAR: Först och främst – när vi pratar om nyckeltal och avverkningsgrad är det den regelmässiga städningen vi utgår ifrån. Inte golvvård, storstädning, fönsterputs, extra städning, byggstädning, textilvård, mattvätt, möbelvård – för dessa finns speciella nyckeltal.

Faktorer som påverkar:

 • Vad är det som skall städas – vilken typ av lokal? Industri, skola, dagis, sjukhus osv.
 • Hur ser ytorna ut? Små utrymmen, stora öppna ytor, möblering/papperskorgar, golvtyper
 • Vilka städmetoder används? Kan de maskinskuras, manuell städning, vilket städmaterial används?
 • Vilken frekvens och vilka städmoment skall utföras? Toaletter 5-7 ggr/dag får en mycket låg avverkningsgarad (kvm/tim) i jämförelse mot en industrilokal med öppna ytor som kan maskinskuras som då får en högre avverkningsgrad. Vad ingår i städinstruktionen, vilka städmoment skall utföras, är den detaljerad går det åt mer tid att städa är den mindre detaljerad går det åt mindre tid.

Sammanfattningsvis är det flera faktorer som påverkar städtiden.

Just nu pågår ett projekt i Städbranschen Sverige för att ta fram nyckeltal inom olika verksamheter. I dagsläget finns färdiga nyckeltal för skola, förskola, kontor, kommersiella fastigheter, bostadstrapphus. Delar av materialet presenteras på Clean & Facility i Kista 2-3/10.

Det färdiga materialet kommer finnas tillgängligt i Städbranschen Sveriges app. För att få tillgång till appen måste ni vara medlemmar i Städbranschen Sverige, detta blir ni enklast via vår hemsida www.stadbranschensverige.se

Olika betongkvaliteter

FRÅGA: Vad är det för skillnad på rå betong, målad betong och slipad betong? Städ organisationen jag tillhör sitter med i en projektgrupp inför nybyggnation av ett hus och står mellan dessa tre olika varianter. Vi vill ha ett så lättskött golv som möjligt.

SVAR: Rå betong: en cementbaserad rå yta som kan vara helt eller delvis flytspacklad, har öppna porer och kraftigt sträv yta. Kan renoveras och lagas.

Svår att sopa och omöjlig att moppa.

Målad betong: rå betong som ytslipats och som målats med betong- eller epoxyfärg. Kan renoveras och lagas.

När färgen börjar lossna blir golvet svårstädat.

Slipad betong: rå betong som slipats med olika diamantsteg till varierad slät yta och glans. Ofta behandlad med någon form av betongförsegling och polerad till önskad glans. Kan renoveras och lagas.

Lättskött men dyr att slipa.

Vilket golv ni skall välja beror på många olika saker, vilken typ av lokal det är, vilken kvalitet som skall gälla, hur många människor befinner sig i lokalen, vilken tillgång till maskiner ni har, hur lokalen är möblerad och naturligtvis vilken driftkostnad som finns i budget.

Läs gärna mer om betonggolv (och även andra golv) i vår nyutkomna bok Rena hus som finns att beställa på www.stadbranschensverige.se/butik

På Prevent/Allt om städ (www.prevent.se) finns ett enkelt testprotokoll för bedömning av städmaskiner med ett antal bedömningskriterier. Låt städarna fylla i protokollet efter det att de provkört maskinen. Det kan bli ett bra underlag i valet av städmaskin, baserat på maskinens användbarhet och bekvämlighet.

Att tänka på vid köp av städmaskiner

FRÅGA: Vi är ett nystartat städföretag som planerar inköp av lite olika städmaskiner. Har ni några råd på vad man ska tänka på vid köp av städmaskiner?

SVAR: Städmaskiner är en god investering då ni både kommer spara in städ tid, och spara på personalens kropp. Dessutom så blir kvalitén avsevärt mycket bättre med ökad maskinanvändning.
Viktigt inför ert köp är att ni har ett bra ställe/ställen att förvara och underhålla dem på. Det måste finnas tillgång till vatten och avlopp för att kunna rengöra och underhålla dem.

Värdefullt att tänka på:

 • Var ska maskinen/maskinerna användas i vilka lokaler/miljö/möblering? Behövs en mindre eller större variant. Idag finns ju några stycken att välja på. Ha en diskussion med städarna om deras önskemål.
 • Besök en städmässa eller be några återförsäljare demonstrera några stycken. Det brukar finnas möjlighet att låna maskinen några dagar så att städarna kan provköra.
 • Be om referenser eller tips från andra städföretag/städorganisationer.
 • Kan återförsäljaren erbjuda maskinutbildning?
 • Kan återförsäljaren erbjuda installationsutbildning?
 • Finns en instruktionsbok på svenska?
 • Ingår service och underhåll av maskinen? Om inte erbjuder leverantören någon form av serviceavtal?
 • Är det lätt att få tag på reservdelar?
 • Kolla upp garantitiden

På Prevent/Allt om städ (www.prevent.se) finns ett enkelt testprotokoll för bedömning av städmaskiner med ett antal bedömningskriterier. Låt städarna fylla i protokollet efter det att de provkört maskinen. Det kan bli ett bra underlag i valet av städmaskin, baserat på maskinens användbarhet och bekvämlighet.

En fråga om fördelar att vara med i Städbranschen Sverige

FRÅGA: Vi har via vårt nätverk/städkollegor hört lite grann om Städbranschen Sverige. Vi undrar vad det innebär för fördelar för oss att bli medlemmar?

SVAR: Vad spännande att ryktet om oss sprids det är vi glada för. Det finns naturligtvis massor med fördelar att bli företagsmedlem.

I medlemskapet ingår:

 • Medlemsbevis
 • Tidningen RENT 6, nummer/år
 • Städbranschen Sveriges app, med tillgång till all vår litteratur
 • Fråga experten, kostnadsfri övergripande rådgivning av vår egen expertpanel inom: golvfrågor, upphandlingar, städ- och underhållsfrågor, materialfrågor, organisations- och personalfrågor.
 • Ett elektroniskt veckobrev, med senaste nytt direkt till din e-post varje fredag
 • Du får också: rabatter hos våra medlemsnyttor som du kan se på vår hemsida. Er företagslogga på vår hemsida, rabatter på branschdagar, mässor, utbildningar/seminarier.
 • Sist men inte minst, värdefulla affärsmöjligheter och branschkontakter samt att ni har möjlighet att vara med och påverka aktuella branschfrågor – både stora och små.
 • Städbranschen Sverige bevakar samhällsfrågor, deltar i remissgrupper, sprider kunskap och utbildar, deltar i nätverk.
 • Vi är ett signum för seriositet som verkar för hållbarhet och sätter människan i fokus.
 • Välkommen som ny medlem. Har ni ytterligare frågor ring Carina på kansliet så berättar hon mer 08-410 969 723, eller skicka ett mail till info@stadbranschensverige.se

En fråga om Enomergolv?

FRÅGA: På sidan 18 i Städhandbok Golv finns städning av ”Enomergolv” beskrivet. Vad är ett enomergolv?

SVAR: Roligt med en fråga om kemi!

Många har väl hört om akrylater. Det är plaster byggda av akrylsyrans salter eller estrar av akrylsyra.
En vanlig plast är Poly Metyl Metakrylat, PMMA. Det är alltså en ester av akrylsyra som är byggstenen.
Om man gör en plast, som helt eller delvis byggs upp av själva akrylsyran, kan syran på syrors vanliga sätt bilda salter med metaller.
Om man då väljer en tvåvärd metall t.ex Zink kan den binda mellan syragrupper i olika polymerkedjor och på så vis ge en tvärbindning.
Det ger en starkare plast på flera vis. Eftersom plasten byggs upp av zinkjoner och polymer med akrylatjoner kallas denna sorts plast jonomer.
Plasten är tvärbunden (förnätad, crosslinked) med zinkjoner på samma vis som viss polish.
Nu kommer handelsnamnen. Först var Surlyn som användes till förpackningsfilm. Senare kom Enomer i kända golv. Det kan bli fler.
Om man ska beskriva Enomer kort, så är det en zinkjonförnätad polyakrylat. Sedan är allt klart.

Magnus Rönnmark

En fråga om Code of conduct?


FRÅGA: 
Vad är egentligen en Code of conduct? Vad är anledningen att många verksamheter idag tar fram en sådan?

SVAR: En uppförandekod är ett centralt styrdokument för en organisations eller företags hållbarhetsarbete som innehåller grundläggande principer och förväntningar för hur en organisation ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt. En uppförandekod kan beskriva det förväntade beteendet hos exempelvis – anställda, chefer, styrelse och affärspartner – som stöder den etiska kulturen i organisationen.

Uppförandekoden kan vara uppdelad inom olika områden, till exempel affärsetik, miljö, arbetsmiljö och anställningsförhållanden och mänskliga rättigheter.

Många företag och organisationer tycker det är viktigt att fastställa riktlinjer – både för hur vi ska agera gentemot våra intressenter och vad de kan förvänta sig av oss. Riktlinjerna kan inte täcka alla tänkbara situationer, utan är till för att hjälpa oss ”göra det rätta” och underlätta för oss att lyfta eventuella problem – och höja våra röster är något vi vill uppmuntra.

Att följa uppförandekoden är ett positivt sätt att leva upp organisationen/företagets värderingar och ett gemensamt ansvar bland alla intressenter.

En fråga om svabbning


FRÅGA: 
Vi har en städfirma som städar våra kontor/administrativa ytor samt personalutrymmen och toaletter. De använder ett svabbgarn när de skall rengöra golven. Vi vill fråga om detta verkligen är professionell städning idag och hur Städbranschen Sverige ser på saken?

SVAR: Städbranschen Sverige rekommenderar INTE svabb vid professionell städning.

I samarbete med SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) har vi varit delaktiga att ta fram boken Rena hus. Där kan ni finna att läsa följande om just svabb:

Svabbning är:

 • Oergonomiskt
 • Ger ingen kontroll på fukten. Fuktkänsliga golv kan därför få fuktskador.
 • Det är en långsam och ineffektiv städmetod. Fin smuts och damm smetas ut och gnids in i golvmaterialet istället för att avlägsnas. Golvet blir därför smutsigt istället för rent.

Kalla till ett driftmöte och ta upp denna viktiga frågeställning. Det är otroligt viktigt att ni som kunder blir medvetna om och sätter er in i vad som används i städningen både vad gäller städredskap, kem och maskiner. Det påverkar golven, städresultatet och därmed kvalitén men det är också en viktig arbetsmiljöfråga för personalen i städföretaget.

Istället för svabb skall de använda städklara moppar av mikrofiber. Införskaffa gärna boken Rena hus som finns att köpa i vår webbshop där kan ni läsa mer om hur professionell städning går till.

En fråga om utbildning i sanering


FRÅGA: 
Vi täcker bredda vårt utbud av tjänster och funderar även på sikt att kunna erbjuda saneringsuppdrag. Vad finns det för specifika utbildningar för sanering?

Vilka typer av arbeten kan förekomma inom sanering?

SVAR: SRY yrkesbevis har tillsammans med Saneringsföretagen tagit fram en utbildning och en grundutbildningsbok för saneringstekniker ”Professionell sanering”.

Här ges grundläggande kunskaper om olika saneringsuppdrag, arbetsmetoder, utrustning, maskiner och kemisk-tekniska ämnen. Den behandlar också arbetsmiljö, service, kvalitet och ekonomi. Boken är lättläst och inspirerande och kan användas som grundutbildningsmaterial, men även som en uppslagsbok för den nyfikne.

Utbildningen hålls av certifierade handledare oftast internt men även externa utbildare finns. Avslutas med praktiskt, muntligt och teoretiskt prov.
Enligt SRY:s register på certifierade handledare som ger saneringsutbildningar finns 12 personer i Sverige. Gå in på www.sry.se och sök lämplig ort.

Lernia erbjuder en utbildning till saneringstekniker. Utbildningen till saneringstekniker ger dig en grundläggande och förberedande kunskap om olika typer av saneringsuppdrag. Utbildningen kan inriktas mot skadesanering såsom brand-, vatten- och mögelsanering eller mot industrisanering, till exempel högtrycksrengöring, vakuumsugning och slamsugning.

Det finns ett antal privata företag som erbjuder kortare kurser i sanering. Ett exempel på anordnare är exempelvis Addsafe i Sverige AB. Addsafe har gedigen kunskap om både lagstiftning, praktik och har jobbat länge mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest och hur man sanerar.

Saneringsteknikerna sanerar bl. a efter bränder, rök, översvämningar och andra vattenskador. De tar bort miljö- och hälsofarliga ämnen som t ex asbest, PCB, kemikalier, olja, radon och klotter. De avlägsnar mögel, svamp och skadedjur och sanerar bostäder och lokaler.

Betydelsefulla uppdrag är att sanera produktionsanläggningar i bl. a fordonsindustri, pappersbruk och raffinaderier.

Andra viktiga uppgifter är ventilationssanering, elektroniksanering, blästring och restvärdesräddning. Även kringservice som avfallshantering, lokalvård och transporter ingår i saneringsservice.

En fråga om digitalisering i städbranschen


FRÅGA:
Vår städorganisation förstår att det här med digitalisering och att jobba med läsplattor på städvagnarna är på gång i städbranschen. Vad har ni får råd att ge, är det effektivt och något vi bör satsa på och hur startar man upp ett sådant projekt?

SVAR: Ja det stämmer att det är fler och fler som är i startgroparna, både kommuner, landsting, statliga myndigheter och privata städbolag.

Att digitalisera är effektivisering, städaren får en helt annan möjlighet att styra sin egen administration, allt ifrån egenkontroller av städning, registrering av städtider, göra felanmälningar, sköta sin egen personaladministration, hålla kontakt med kollegor, övrig dokumentation.

Digitalisering kan vara allt ifrån ett digitalt kvalitetsuppföljningssystem till ett system där man registrerar städtiden i en läsplatta, eller både och. Det finns även digitala system som kan signalera när pappersförbrukningen på toaletterna börjar ta slut.

Ett första steg är att sätta er ner och formulera ett mål och syfte just för er organisation. Vad vill vi? Kan det hjälpa er att bli mer effektiva? Vad genererar det på lång sikt? Hur kommer ni jobba organisatoriskt i framtiden? Är det möjligt ekonomiskt? Finns administrativa resurser i er organisation för just detta projekt?

Ett andra steg är att ta kontakt med någon städorganisation som redan idag jobbar med detta, gör ett studiebesök och ha med er ett frågebatteri och gå även ut bland städarna och se hur det fungerar i verkligenheten.

Det är bra att ha en diskussion med er IT-organisation och ledningsorganisationen så att de tror på idén och kan ge den stöttning som kan behövas både vad gäller ekonomi och administration.

Ett tips är att försöka gå på något informationstillfälle kring digitala system som vi vet ges runtom i Sverige just nu. En annan möjlighet är att besöka Clean & Facility i Kista 2-3 oktober där flera utställare säkert kommer stå i montrar och demonstrera detta.

En fråga om ergonomi i städbranschen


FRÅGA: 
Ett stort problem i vår städorganisation är värk i axlar och armar hos flertalet städare. Trots att vi tycker att vi jobbar ergonomiskt finns problemet ständigt närvarande. Långtids- men även korttids-sjukskrivningarna ökar. Vad kan vi göra?

SVAR: Över 50 % av alla städare har problem med värk i nacke, axlar och armar enligt arbetsmiljöverket. Värk i handleder, rygg, ben och knän förekommer också i stor utsträckning.

Här kommer några råd som alltid är viktigt att jobba med i en organisation där belastningsskador är en riskfaktor:

 • Rätt städteknik – att kunna städa så att det blir rent utan att kroppen tar skada. Använd ben och höfter mer och undvik att belasta armar och axlar för mycket. Bra filmer om detta finns att se på Sunt arbetsliv (suntarbetsliv.se). Ha det som ett stående tema på arbetsplatsträffar eller vid skyddsronder som en påminnelse om hur ni ska göra.
 • Se till att städare får cirkulera på städ områden/städobjekt, en del är av tyngre karaktär och andra lättare ur ergonomisk synvinkel. Tunga eller ensidiga rörelser under en längre tid kan ge värk, så att variera arbetsuppgifterna så mycket som det går minskar risken för överbelastning.
 • Ha ett tillåtande klimat – som chef är det viktigt att ge tydliga signaler det är okej att berätta om att man har ont i ett tidigt skede, det är lättare att bli av med värk innan det blivit ett kroniskt tillstånd.
 • Möjlighet till friskvård och träning – uppmuntra till träning, finns möjlighet till friskvårdstimme på arbetstid? Skapa gemensamma aktiviteter med möjlighet till stretching, yoga osv.
 • Ha alltid ett förebyggande friskvårdstänk i organisationen, ha ”pepp-talk” på arbetsplatsträffar, ta tips och råd från andra städorganisationer – hur jobbar de? använd de resurser som finns på företaget som t e x företagshälsovårdens sjukgymnast osv.

En fråga om golvvård?


FRÅGA: 
Det börjar bli dags att planera storstädning och golvvårdsunderhåll, sommaren är ju en period då många lokaler står tomma vilket är perfekt för oss som skall utföra jobben. Vi har hamnat i diskussion med en kund om hur ofta golvvårdsunderhåll skall göras. Vi har inget speciellt dokumenterat kring detta.

Vad har Städbranschen Sverige för råd att ge?

SVAR: Tänk på att skapa en bra strategi för golvvård i samråd med din beställare så att ni är överens om vilken nivå/kvalitet som de önskar. Är inte detta gjort, boka ett möte genast och gå igenom dessa frågor.

Det är mycket viktigt att skapa en unik underhållsplan för lokalerna, där man identifierar slitage, behov och kostnader samt planerar på bästa sätt och hur det ska utföras.

För nya golv skall det alltid finnas en drift- och underhållspärm på objektet, där all information om vilka golv, ytor och vilken skötsel som är aktuell.

Se till att uppdatera i drift- och underhållspärmen, för in noteringar vilka produkter, rondeller och maskiner som används. Det kan vara bra information om något fel uppstår.

För äldre golv är det viktigt att dokumentera skador och fel, tillsammans med beställaren i förväg. Detta för att inte bli ansvarig för fel som ni inte skall ta på er efter ett genomfört golvvårdsarbete.

Hur ofta golvvård skall utföras är svårt att generalisera, men räkna med minst en till två gånger per år i en normal offentlig miljö, på vissa ställen med högt slitage kan det vara både fyra till sex tillfällen per år (t e x utsatta entréer, hårt belastade toaletter osv.) av någon typ av periodisk insats utöver daglig städning. Det kan då handla om fläckborttagning, speed/högvarvspolering efter ordentlig rengöring, underhållsvaxning, sprejpolering eller ett ordentligt periodiskt underhåll där ytan återskapas.

Regelbunden golvvård och periodiskt underhåll underlättar den dagliga städningen för personalen. Ett väl underhållet golv ökar både produktiviteten och hållbarheten avsevärt.

Införskaffa gärna Städbranschen Sveriges ”Städhandbok Golv” (anvisningar för skötsel och underhåll av våra vanligaste golvmaterial) som finns att köpa under fliken »BUTIK». Den finns även tillgänglig i vår app som finns att ladda ner. Läs mer här!

En fråga om begreppet arbetsmiljö?


FRÅGA:
Vad ingår egentligen i begreppet arbetsmiljö? Vad är mitt ansvar som arbetstagare och vad är företagets ansvar?

SVAR: Arbetsmiljö är ett begrepp som sammanfattar förhållandena på en arbetsplats. Det kan vara fysiska, psykiska och sociala förhållanden. Arbetsmiljö är allt som kan påverka dina egna och dina arbetskamraters fysiska och psykiska hälsa, exempelvis: Luft, ljud, kemikalier, maskiner, IT-system, arbetsmängd, arbetsinnehåll, arbetsorganisation, stress och möjlighet till återhämtning.

De sociala behoven ingår också i arbetsmiljön till exempel skall man få möjlighet till utbildning och utveckling, lära sig nytt, få nya kunskaper och ha ett arbete med innehåll som man trivs med.

Trivseln och gemenskapen är viktig för medarbetarens hälsa så det är mycket viktigt att förebygga samarbetsproblem, stress och mobbing. En arbetsplats där det är högt i tak och allas åsikter får möjlighet att höras är en viktig del i arbetsmiljön. Den väsentligaste uppgiften för arbetsmiljöarbetet är att skapa arbetsplatser där ingen blir skadad av arbetet.

Arbetsgivaren har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön, men även arbetstagaren har ett ansvar som innebär att han eller hon exempelvis är skyldig att använda föreskriven skyddsutrustning.

På en arbetsplats där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts skall också skyddsombud utses. Skyddsombuden (kan också benämnas arbetsmiljöombud) utses antingen av den lokala arbetstagarorganisationen (fackklubb) som brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren eller, om sådan saknas, av arbetstagarna. Skyddsombudets uppgift är att kontrollera arbetsmiljön och rapportera brister.

Du kan läsa mer om arbetsmiljö på arbetsmiljöverket www.av.se

En fråga om alkoholproblem…?


FRÅGA: 
Vi har medarbetare i vår städorganisation som vi misstänker har alkoholproblem. Dels är de sjuka mycket, gärna på fredagar och måndagar.
Några kollegor i städ men även andra anställda på vårt företag har uppmärksammat att de luktar alkohol. Ingen har varit berusad vad vi vet. En av dem drar sig gärna undan och sitter försjunken i sina egna tankar, deltar inte gärna i samtalen på raster och liknande. Äter halstabletter och tuggar tuggummi.
Hur tar man upp en sådan känslig fråga med de berörda som chef. Jag vill tillägga att jag som chef inte känt av lukten men märker det förändrade beteendet?

SVAR: Ha ett så kallat enskilt ”orossamtal” med var och en av dem. Berätta att du känner att något inte står ”rätt” till. Lyft fram din ”oro” om att du märker ett förändrat beteende, att personen ifråga kanske ser tröttare ut än normalt, är sjuk oftare än vad han/hon brukar vara osv. Fråga om det är något som du som chef kan göra och att du känner dig orolig.

De personer som vidarebefordrat att de känt lukten av alkohol måste också ta sitt ansvar, nästa gång dessa personer luktar måste de ta mod till sig och berätta vad de känner och upplever. Medarbetaren kanske behöver lämna arbetsplatsen beroende vad som står i företagets policy. Det är viktigt att de förstår att vi måste hjälpa medarbetare som kanske hamnat i ett beroende.

Dessa samtal kan vara en ”väckarklocka” då medarbetarna ofta förstår att det finns misstankar och om misstankarna stämmer kanske de berättar och får möjlighet till hjälp.

Bra länk: www.alna.se

Alna ägs av de centrala organisationerna på arbetsmarknaden och är expert på skadligt bruk i arbetslivet sedan 1961. Läs mer verksamheten och de tjänster vi erbjuder. Snabb hjälp för både chefer och medarbetare! akut@alna.se

Allergisk mot pälsdjur…?


FRÅGA: 
Vi har fått ett uppdrag att sanera en möblerad lägenhet där man haft katt. Personen som skall flytta in är extremt allergisk mot katter. Hur utför man en sanering/städning där det bott en katt?

SVAR: En katt kan förorena en lägenhet så kraftigt att det kan ta år innan en allergiker kan leva i bostaden, man kan alltså inte ge några garantier för hur bra en städning/sanering från pälsdjur blir. Resultatet av sådan städning beror bland annat på hur svår allergi du har, mängden allergiframkallande ämnen och hur noggrant du städar.

Risken för reaktioner ökar om det funnits många pälsdjur.

Det är förstås enklare att städa ur en tom bostad med släta ytor än en med möbler och inredning. Mycket viktigt att använda en dammsugare med bra filter och att fukttorka alla ytor noggrant.

För gott resultat bör du helst upprepa städningen 2-3 gånger.

Nedan följer några städ råd där det funnits katt eller djur

 • Dammsug med allergentätt filter, även utrymmen som är svåra att komma åt.
 • Dammsug intensivt på mattor och andra textilier som inte kan tvättas.
 • Korsvädra gärna under dammsugningen
 • Gör dig av med stoppningar och möbler där ett pälsdjur har legat.
 • Torka av det som kan torkas med fuktig trasa.
 • Fuktmoppa golven.
 • Tvätta det som går att vattentvätta, gärna i minst 60 grader.

Fokus enbart på städmaterial…?


FRÅGA: 
I vår kommun utför vi och vårt företag bland annat städuppdrag och trädgårdsuppdrag. Under en längre tid har vi konstaterat att prisbilden för en städtimme och avverkningsgraden alltid är i fokus. Men vi ställer oss också frågan varför det som nästan har större fokus är kostnaden för det material vi använder? Vi har valt att arbeta med som vi kan uppfatta högkvalitativa material/maskiner som både håller längre och som ger ett mer ergonomiskt och bättre resultat. Visst kostar de mer för stunden att köpa, men inte om man tittar över hela dess livslängd, då blir det mycket billigare! Varför är det sådant fokus på material/maskiner som står för så liten andel av kostnaden, det kan inte vara mer än 5-7% av totalen. Vi tänker såhär! Med bra material ger vi vår kund ett bättre resultat, vår personal mår bättre och andelen sjukskrivningar och fysiska problem minskar, allt sånt är mycket dyrare om det inte funkar än att fokusera på att köpa billigt material/maskiner.

Hur tänker Städbranschen kring vårt sätt att jobba och våra val av material/maskiner?

SVAR: Vi kan inte annat än hålla med om att det ni beskriver förekommer, att fokus lätt hamnar fel och blir kortsiktigt i upphandlingar och inköp. Därmed inte sagt att man inte skall vara kostnadsmedveten i sina val av exempelvis material/maskiner. Den siffra som ni anger varierar lite beroende på uppdragets storlek och vad som skall utföras, men som ett genomsnitt är den väldigt rätt, mellan 3-8% av totalen är ett mycket rimligt antagande.

Givetvis är kostnader för sjukskrivningar, skador på personal, skadade kundrelationer eller skador på interiör väldigt mycket dyrare än om en maskin som håller dokumenterat längre, med ett bra serviceavtal kostar lite mer eller en mopp, duk eller skaft som kostar dubbelt så mycket, men i stället håller många gånger fler tvättar och användningar med ett bibehållet bra städresultat.

Vi tycker er fråga verkligen är befogad och uppmanar fler i branschen att verkligen tänka igenom sina inköp för att sammantaget uppnå hållbara och kostnadseffektiva inköp som bidrar till god och hållbar arbetsmiljö över lång tid. Som vi alla vet har vi redan förbrukat vår jords resurser många gånger om, och sopberget växer i en lavinartad takt. Var rädd om er personal, den är mycket mer värdefull än att spara några procent på material/maskiner.

Gemensamma spelregler…?


FRÅGA: 
Vi är en grupp lokalvårdare som fikar och äter tillsammans med lite olika yrkeskategorier men mest administratörer av olika slag.

Vi diskar våra tallrikar och plockar bort efter oss men det händer väldigt ofta att de ber oss ”städa upp” efter dem, alltså diska och torka av deras bord. Det känns som bristande respekt då vi ”bara är lokalvårdare”, vet inte hur vi ska tackla saken.

SVAR: Här verkar det som det uppstått någon form av ”privilegiestruktur” både på yrkesgruppnivå och på individnivå. Medarbetare som tycker sig ha större inflytande kan som i detta fall etablerar sina egna regler. Detta är inte bra då det kan få konsekvenser i form av ett dåligt arbetsklimat som i ert fall.

Inga medarbetare ska ha som privilegium att behandla andra på ett nonchalant eller nedlåtande sätt. Här verkar det som verksamheterna måste sätta sig ner och skapa gemensamma spelregler. Prata med er chef om detta och se till att hon pratar ihop sig med övriga chefer. Föreslå att det skapas en workshop där alla som fikar och äter i ert lunchrum ska vara med.

För att gemensamma spelregler ska få acceptans behöver de vara förankrade i det som medarbetarna tycker är viktigt, liksom att medarbetarna ska ges utrymme att påverka reglernas innebörd. Gemensamma regler skall inte vara något ledningen/cheferna skapar då kan acceptansen försvagas.

Gemensamma spelregler ska alla följa. Ta bort alla gräddfiler!

Med ett öppet diskussionsklimat, ett gott samarbete och delat ansvarstagande blir det ofta ett bra resultat.

Citron och bikarbonat…?

FRÅGA: Det är mycket skriverier kring ”naturliga rengöringsmedel” Är det verkligen sant att t.ex. citron, ättika och bikarbonat kan ersätta kemikalier i städning? Kan verkligen de gamla husmorsknepen än idag klara marknadens alla krav på miljöriktig eller Svanenmärkt städning? 

SVAR: Citronen är dekorativ i fruktskålen och en fräsch ingrediens i matlagning. Den kan ta bort obehaglig lukt, och är milt blekande. Att dela en citron och lägga i kylskåpet för bättre lukt är ett välkänt knep.

Att använda citron, bikarbonat och ättika i sin egen hemstädning t.ex. för lukt, ugnsrengöring, allmän rengöring osv. är upp till var och en. Men att använda det i professionell städning och golvvård är inget som Städbranschen Sverige rekommenderar.

För att städa mer ”naturligt” rekommenderar vi att använda bra miljömärkta microfiberdukar och moppar som gör rent utan onödiga kemikalier. Hela, rena och inte för gamla moppar och dukar, rätt doserande med vatten eller där så behövs oundvikliga kemikalier eller motsvarande lösningar rekommenderas för professionell daglig städning. Städklara moppar och dukar från tvättmaskin eller i s.k. backpreparering ger inte bara effektiv städning utan förbättrar också din städergonomi. Kopplas doseringspump till tvättmaskinen adderas bara det lilla vatten och kem som behövs och problem med överdosering, skadade ytor eller dålig ekonomi elimineras ytterligare.

Idag är de flesta kemikalier miljömärkta och leverantörerna arbetar dagligen med miljön i fokus. Med kem avsett för professionell städning från en professionell leverantör kan du känna dig helt lugn ur miljösynpunkt.

För att uppnå så lång livslängd som möjligt på alla ytor som städas bör du alltid följa leverantörens skötselråd. Det handlar inte bara om att göra rent för stunden, ta bort synlig smuts utan även att vårda de ytor som städas för framtiden. Felaktig städning kan orsaka stora och onödiga kostnader.

För att minska smittspridning och bakterier skall dukar och moppar bytas mellan olika utrymmen och ett miljömärkt sanitetsrent eller motsvarande lösning användas på toaletter.

Tänk på att ättika är en form av syra som kan vara direkt skadligt på alla typer av golv men även på inredningsmaterial och möbler. Bikarbonat kan ge repor och citron är blekande. Allt handlar om att ha kontroll över städeffekten, inte bara hoppas på att det funkar så som man gjort i urminnes tider och enligt knep från husmor.

Utmaningsrätten eller utmanarrätt

FRÅGA: Jag har hört talas om utmaningsrätten och att städverksamheter i kommunal verksamhet kan bli drabbade av detta. Kan ni förklara mer om detta fenomen?

SVAR: En kommun, ett landsting eller en region kan bestämma sig för att införa utmaningsrätt. Utmaningen innebär en initiativrätt till en prövning av om en upphandling ska genomföras.

Beslut om regler som ska gälla vid utmaning

Varje kommun, kommun, landsting och region beslutar om de regler som ska gälla vid utmaningen som:

 • vilka verksamheter som får utmanas
 • vart utmaningen ska rikta
 • vad utmaningen ska innehålla hur handläggningen kommer att gå till

Det här är utmaningsrätt kortfattat

 • Utmaningsrätten är till för att pröva verksamheter som bedrivs av kommunen, både kostnads- som kvalitetsmässigt.
 • Utmaningsrätten är en del i att öka mångfalden och förbättra den kommunala verksamheten. Intraprenad, avknoppning, entreprenad och kundval är andra.
 • Utmaningen avser att någon lämnar ett önskemål om att en del av den kommunala verksamheten ska upphandlas eller säljas.
 • Den som vill driva en verksamhet åt kommunen på entreprenad har rätt att utmana den kommunala verksamheten.
 • Det kan även finnas möjlighet att rikta ett önskemål till kommunen om att en del av kommunens verksamhet ska säljas.

När en verksamhet utmanas

Om en verksamhet utmanas prövar kommunen eller landstinget först om det är tillåtet att upphandla verksamheten. Det är också upp till den lokala kommunen eller landstinget att bedöma om det är lämpligt att den aktuella verksamheten utmanas.

Verksamhet som inte får utmanas

 • Myndighetsutövning får inte upphandlas om det inte finns särskilt stöd för detta i speciallagstiftningen.
 • Strategiska ledningsfunktioner.
 • Verksamhet som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen eller landstinget kan inte heller utmanas.

När ett beslut fattas om utmaning

Om beslut fattas att verksamhet ska utmanas måste detta göras enligt gällande regler. Den som har utmanat verksamheten har inga garantier om att få uppdraget utan kommer att konkurrera med andra leverantörer på samma villkor. Sannolikt ska lagen om offentlig upphandling (LOU) användas.

Utformning av uppdraget, kraven och utvärderingskriterier

Den enskilda kommunen eller landstinget utformar uppdraget, kraven och utvärderingskriterierna i förfrågningsunderlag och avtal.

Även om verksamheten upphandlas och drivs av ett privat företag har kommunen eller landstinget enligt kommunallagen ett ansvar för att kontrollera och följa upp verksamheten

Att hantera kritik

FRÅGA: Jag arbetar som arbetsledare i ett stort städföretag och har svårt att ta emot kritik/feedback från min chef. Jag klandrar mig själv och mår dåligt. Hur kan jag vända på detta och se det som något konstruktivt istället för destruktivt?

SVAR: Kritik kan svida även om den kommer från någon som vill oss väl.

Vid dessa tillfällen gäller det att hålla sina känslor i styr och inte reagera för snabbt.

 • Gå inte i försvarsställning även om din första tanke är att kritiken är obefogad. Säg istället något i stil med ”tack för dina synpunkter, jag ska ta dem till mig”. Då avväpnar du det som sägs och det ger dig själv tid att ta reda på om det finns något befogat med kritiken.
 • Påminn dig om att så fort du gör något eller säger något där andra människor är inblandade riskerar du att få invändningar tillbaka ”det finns bara ett sätt att undvika kritik:gör ingenting, säg ingenting, var ingenting” lär filosofen Aristoteles ha formulerat. Och så vill du väl inte leva….
 • Vänta ut dina negativa känslor och påminn dig om att kritik är något du alltid riskerar om du vågar agera och ta ställning (och det vill du väl?)
 • Fundera på kritiken i lugn och ro, utan att döma vare sig din kritiker eller dig själv. Tänk på att andras synpunkter brukar vara en värdefull källa till insikt och förbättring, när allt kommer omkring. Kommer du däremot fram till kritiken är grundlös är det bara att slå bort den och gå vidare med full kraft….

En fråga om att tala offentligt

FRÅGA: Jag har fått en högre tjänst som avdelningschef på en större städenhet och har ca 100 personer under mig. Mitt stora problem är att prata offentligt inför en stor mängd människor, vilket jag måste lära mig klara av nu. Tacksam för tips och råd!

SVAR: Det här problemet delar du med de allra flesta, även den mest erfarne talaren blir nervös när det är dags. Skillnaden är bara att de har gjort det så många gånger att de lärt sig hur de ska agera. Så erfarenhet och att tala ofta får effekt på sikt.

En känd affärstidning för affärskvinnor och män har sammanställt några råd med vetenskaplig bakgrund hur du ska tänka, handla och förbereda dig inför tillfället när alla blickar riktas (och öron spetsas) mot just dig. Och vissa av råden är kanske inte vad du förväntar dig.

 1. Försök INTE att lugna ner dig. Tricket är att du ska tänka på din oro som att det är något spännande som strax kommer att inträffa och på så sätt övertyga dig själv om att situationen inte är ett hot utan en möjlighet. Forskning har visat att de som fokuserade sin uppgift som ”spännande och en möjlighet” lyckades bättre än de som fokuserade på att ”lugna ner sig”
 2. Prata med dig själv i andra eller tredje person. Det är stor skillnad att säga till sig själv ”kom igen nu, jag kan göra det här” istället för ”Fredrik, du kan lyckas med detta”, den senare meningen gör att man lyckas bättre och förklaringen är att vi ”lurar” oss själva att tro att vi ger råd till en vän vilket är enklare än att ge sig själv ett råd.
 3. Tänk positivt om förändringar. Genomgå en utbildning i konsten att tala offentligt och försök vara positivt inställd. Forskning har visat att de som är negativt inställda till kursen återgick efter en kort tid till att vara lika nervösa när de skulle prata inför andra. De som gillade utbildningen fortsatte att känna sig lugnare.
 4. Träna – inte bara på ditt tal utan även fysisk aktivitet. Fysisk träning får dig att bli mer skärpt, dessutom utsöndras serotonin, en signalsubstans som är viktig för både din kommunikationsförmåga och ditt humör. Om du svettas ordentligt en timme innan du ska prata kommer du med stor sannolikhet att svettas mindre när du väl talar.

Till tröst för dig som ändå känner dig nervös att tala inför folk kan vi påminna om Mark Twains ord:

”There are two kinds of speakers: those that are nervous and those that are liars”

En fråga om miljöarbete i städbranschen

FRÅGA: Vi är ett nystartat städföretag som inser att det här med miljö är ett viktigt ”issue” i branschen. Kan vi få lite tips på hur vi skall arbeta och tänka i denna fråga?

SVAR: Nummer ett är att utarbeta en miljö- och hållbarhetspolicy, sätt er tillsammans (medarbetare/ledning) och försök konkretisera:

 • Vad vill vi? Vad har vi för avsikter när det gäller miljö och hållbarhet?
 • Vilka mål vill vi uppnå?

Flera städverksamheter väljer idag att svanenmärka sin verksamhet. Ni kan läsa mer om detta på www.svanen.se .

Ni kan också gå en riktad utbildning i miljö Ekocentrum erbjuder några av Sveriges mest efterfrågade och uppskattade oberoende miljöutbildningar, kolla in deras hemsida www.ekocentrum.se

Kemikalieanvändningen är ett stort område inom städning och rent generellt finns en överanvändning av kemikalier. Börja få koll på kemet genom att skapa en lista på allt kem ni använder, behövs allt, doserar ni rätt osv.

Parfymen i rengöringsprodukter förbättrar inte rengöringen, däremot är den en extra miljöbelastning. Dessutom är många allergiska. Undvik parfymerade produkter.

Mikrofibertrasor fungerar till mycket, utan att man behöver använda något rengöringsmedel. De tunna fibrerna i moppen eller trasan lyfter smutsen från ytan som städas och lagrar smutspartiklarna. När trasan eller moppen doppas i varmt vatten öppnar sig fibrerna och släpper ut smutsen. De kan tvättas i 60° när de är smutsiga. Använd inte sköljmedel, då förstörs effekten.

Ultrarent vatten blir mer och mer vanligt i städning. Nu kan du städa mer effektivt än förut och välja bort onödiga rengöringsmedel, kemikalier och gifter. Med hjälp av det ultrarena vattnet städar du inte bara renare, du hjälper också till att bidra till en hållbar miljö.

Bioteknik – naturliga rengöringsprodukter som innehåller en bakterieflora som producerar enzymer och proteiner. Detta tar bort smutsen på ytan och i porerna och lämnar kvar goda bakterier och fortsätter att göra rent och ta bort dålig lukt, är något som kommer mer i framtiden.

Lycka till med ert miljöarbete.

NYÅRSTIPS

Tips på bra nyårslöften som man kan hålla

Problemet med de flesta nyårslöftena är inte att folk är oengagerade och inte orkar anstränga sig. Allt handlar faktiskt om att löftena (eller målen som de faktiskt är) är otydliga, saknar tydlig riktning och inte går att mäta. För att lyckas med dina nyårslöften så måste du göra dem till SMARTA MÅL! Vad innebär det då? Jo, det innebär att alla mål måste vara:

 • Specifika
 • Mätbara
 • Accepterade
 • Realistiska
 • Tidsbestämda

Här kommer några exempel

Träna minst 50 gånger istället för att ”komma i form”

Att lova sig själv att träna 50 gånger på ett år är både fullt rimligt (ca en gång i veckan) och väldigt tydligt.
Mitt löfte är att om du lovat dig själv att ”komma i bättre form!” tidigare men inte lyckats, då kommer du märka enorm skillnad om du kör den här varianten istället!

Sluta äta en specifik matvara istället för att ”jag skall äta mer nyttigt”

Målet måste vara tydligt och har du problem med att du äter för onyttigt så bör du börja med att ta bort din absolut största last. Är det Snickers? Hamburgare? eller kanske Cola? Oavsett vad det är så skall ditt nyårslöfte vara att sluta helt med just den produkten. Det är tydligt, mätbart och realistiskt!

Ring dina föräldrar minst 50 gånger istället för att jag skall ”ringa oftare”

Hur ofta ringer du dina föräldrar? Uppskatta dina föräldrar mer. Börja inte när det är för sent, börja nu!

En fråga om inrökta rum

FRÅGA: En av våra medarbetare som gått i pension har varit storrökare (dock inte rökt på rummet) och haft samma kontorsrum under ett 20-tal år. Nu ska en ny medarbetare flytta in i rummet och det luktar väldigt mycket rök. Vi är oroliga att det kanske inte bara hjälper att måla om väggarna. Hur får man bort röklukt i ett kontorsrum som detta?

SVAR: Krasst sett – det finns inga garantier för att man skall bli av med lukten! Inte med någon metod. Nikotinet har en förmåga att ”blöda” igenom det mesta.
Jonisator – avjoniserar röklukten, men luftutväxlingen är ganska säkert för klen.
Återstår – ozonsanering. Man täpper till alla luftventiler och sprutar in ozon i rummet med hjälp av maskiner som sedan får stå och bearbeta luften. Det ger ett hyggligt resultat men det kan vara så att man fortfarande inte kommer att få bort lukten helt. Även om det är den metoden som de flesta försäkringsbolag använder när de skall sanera efter bränder.
Vid behov kan man utföra så kallad spärrmålning (patentering) av väggar och tak vilket innebär att man genom målning med en alkydbaserad färg kan försegla kvarvarande luktpartiklar i byggnadsmaterialen

En fråga om introduktion av nya medarbetare

FRÅGA: Vi behöver skärpa till oss i vårt företag när det gäller introduktion av nyanställda medarbetare. Kan vi få lite tips på hur en bra introduktion av en nyanställd städare skulle kunna se ut?

SVAR: Med en genomtänkt introduktion får du din nya medarbetare snabbt på banan och ger personen bästa förutsättningar för att utvecklas.

Både ansvarig chef och den nyanställde har ansvar för att introduktionen ska bli bra och fungera väl. Chefen kan utse annan lämplig person att vara fadder/mentor, men ansvaret för att den blir utförd ligger på chefen.

Det är bra om den nya arbetsplatsen i god tid planerar för hur introduktionen ska läggas upp och utse en fadder, mentor eller någon annan som har huvudansvaret för den nyanställda.

Ställ i ordning städvagn, omklädningsskåp, arbetskläder och ordna praktiska saker som nycklar, passerkort och eventuella IT-verktyg.

Ge en så realistisk bild som möjligt av företaget och det aktuella jobbet redan under rekryteringsprocessen. Var tydlig med hur företaget ser på sin verksamhet, men även med hur arbetskamrater bemöter varandra och hur man ser på relationer med kunder och andra externa kontakter.

Skapa trygghet och tydlighet genom att ha en ärlig, rak och öppen dialog om den nyanställdes uppgifter och vad som förväntas.

Tänk på att ingen människa kan ta in hur mycket ny information som helst.

Här är exempel på en lista på vad som kan ingå i en introduktion:

 • Välkomsthälsning och presentation för arbetskamraterna.
 • En rundvandring och visning av arbetsplatsen och personalutrymmen, nödutgångar, omklädningsrum, köksutrymmen med mera.
 • En genomgång av arbetsuppgifterna.
 • Fakta om företaget/organisationen. Hur är företaget organiserat, vilka mål har det och vilka arbetsmiljöregler gäller.
 • Information om anställningsavtal, arbetstider, tidrapportering, sjukfrånvaro, löneutbetalning och andra rutiner. Personalförmåner som friskvård och subventionerad lunch.
 • Olycksrisker i arbetet och hur de förebyggs. Skyddsutrustning, första hjälpen, brandutrustning, larmrutiner och så vidare.
 • Risker för arbetsskador, som tunga lyft, och hur de undviks.
 • En introduktionsutbildning i vilka städmetoder, städmaterial, kem/rengöringsmedel, städmaskiner osv. som används i ert företag.
 • Vilka som är fackliga företrädare, eventuella handledare, närmaste chefer och skyddsombud.
 • Manualer, checklistor och andra skriftliga instruktioner som behövs i arbetet eller minskar risker
 • Efter 2-6 månader, genomför ett medarbetarsamtal inklusive uppföljning av introduktionen.

Lycka till

Vad är egentligen ett gott bemötande?

För företag är service och gott bemötande en överlevnadsfråga. Att kunna ”ta folk” gör också ditt jobb mycket lättare.

Service är det starkaste konkurrensmedlet, leveranser blir mer och mer standardiserade men får du ett bra bemötande kommer man tillbaka och kan till och med bli en stamkund.

Lite tips om bemötande

 • Få kunden att känna sig sedd och visa att du är tillgänglig
 • Skapa en dialog med kunden och ställ öppna frågor (”Hur kan jag hjälpa dig” snarare än ”kan jag hjälpa dig)
 • Visa intresse för kunden
 • Var trovärdig, äkta och ärlig. Människor känner direkt om de pratar med någon som saknar genuint intresse för deras ärende
 • Ha ett trevligt avslut vid en kommunikation som skapar en känsla för kunden vid ett eventuellt återbesök (”Har du några problem, tveka inte att ringa igen, här har du mitt visitkort”)

Övrigt att tänka på:

 • Ha rätt mental inställning
 • Var vänlig
 • Lyssna, lyssna, lyssna
 • Håll löften
 • Fråga, fråga, fråga
 • Var nyfiken
 • Följ upp

En fråga om linoleumgolv

FRÅGA: Jag har haft äkta mattor på ett linoleumgolv och de har legat där under en längre tid. Nu har mattorna färgat av sig på golvet och jag får inte bort färgen. Har ni några experttips på hur man kan göra för att få bort färgen, om det överhuvudtaget går?
Tacksam för råd.

SVAR: Om det legat äkta mattor på ett linoleumgolv och efter dem blivit fläckar är det mest troliga att den oxidation som pågår i linoleumgolvet (naturgolv) som också påverkas av dagsljus och syra avstannat (visar sig ofta som en gulaktig ton som förstås kan variera beroende på linoleumgolvets egentliga färg). Fläckarna på mattan brukar i dessa fall motsvara precis mattans storlek och är således egentligen inte ett tekniskt fel men kräver en tid av dagsljus för att dämpa sig och/eller helt försvinna.
Hur lång tid detta tar är olika men ett par månader minst och ibland längre, det beror väldigt mycket på hur länge mattorna legat på golvet. Något sätt att påskynda processen är svårt, men så stora mängder dagsljus som möjligt eller annat UV ljus påskyndar processen.
Är fläckarna av annan typ behövs lite mer dokumentation.

En fråga om medarbetarsamtal/utvecklingssamtal

FRÅGA: Jag är områdeschef över två enhetschefer vid en lokalvårdsorganisation vid ett större sjukhus. De har närmare 120 lokalvårdare under sig (ca 60 medarbetare var). Nu kommer en dem hastigt sluta sin anställning och uppgiften med medarbetarsamtal/utvecklingssamtal blir oöverstiglig för den enhetschefen som blir ensam kvar.

Min fråga är om medarbetarsamtal/utvecklingssamtal i grupp skulle kunna vara en lösning. Har ni erfarenhet av detta, vilka tips och råd kan ni ge?

SVAR: Utvecklingssamtal i grupp kan absolut vara en lösning i stora städorganisationer med många anställda. Det är viktigt att stämma av med medarbetarna att det är ok för dem, vissa kanske känner sig bekväma med det medan andra inte gör det. Prova det med de som vill och som vet vilka de känner sig bekväma med i grupp.

Annars kan du genomföra förberedande gruppsamtal t ex vad gäller verksamheten och hur teamet skall jobba för att bidra till verksamhetens mål på bästa sätt.

Genomför man förberedande gruppsamtal kan de individuella samtalen bli effektivare genom att ni snabbare kommer att samtala om medarbetaren.

Ämnen att diskutera i en gruppdialog

 • Övergripande mål
 • Avdelningens mål
 • Utvecklingsområden
 • Nya utmaningar
 • Er kompetens
 • Kompetensbehov
 • Förbättringsområden
 • Samarbete och relationer inom gruppen och med andra enheter

Du som chef skall vara samtalsledare, hålla samman och driva processen framåt, du måste även se till att alla har möjlighet att komma till tals.

Lycka till

En fråga om arbetsplatsträffar

FRÅGA: Vår chef säger att arbetsplatsträffar är obligatoriska, har chefen rätt i det?

Vi är flera medarbetare som tycker att arbetsplatsträffarna bara är information från chefen och att det inte finns någon möjlighet till dialog och diskussioner.

Hur kan vi skapa bättre arbetsplatsträffar som är mer givande?

SVAR: Ja det stämmer att chefen (arbetsgivaren) kan bestämma att arbetsplatsträffar är obligatoriska och är en del av de ordinarie arbetsuppgifterna. Man är skyldig att vara med på möten som man blir kallad till. Ibland kan denna fråga vara reglerad i lokala avtal med arbetsgivare och fackförbund. Kolla upp hur det ser ut just hos er.

Det är otroligt viktigt att medarbetare får komma till tals på arbetsplatsträffarna. Kan ni lägga fram ett förslag om att ha omväxlande möten med enbart information från chefen och ha andra möten där det finns mer utrymme för dialog? Se till att så många som möjligt kommer till tals på mötena med dialog, t e x via bikupor.

Information kan även lämnas i form av ett nyhetsbrev som mailas ut eller sätts upp på en anslagstavla, då går det åt mindre mängd tid för det på själva arbetsplatsträffen.

Det finns ingen idealmodell för hur en arbetsplats träff ska se ut men det är viktigt att den anpassas till verksamheten.

Dagordning och handlingar ska skickas ut i god tid, så att alla kan förbereda sig. De beslut som fattas ska dokumenteras, så att ni kan gå tillbaka till dem om det behövs.

Förslag på dagordning kan till exempel vara:

Verksamheten

 1. Verksamhetsläget: plan och diskussion för kommande period
 2. Ekonomiska läget
 3. Problem med maskiner, utrustning, städmaterial annat
 4. Inköp

Personal och organisation

 1. Personalfrågor
 2. Samarbetet i gruppen
 3. Arbetsfördelningen
 4. Förbättringsförslag (bikupor?)

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

 1. Risker på arbetet
 2. Uppföljning av eventuell åtgärdsplan

Övrigt

En fråga om kvalitetsuppföljning

FRÅGA: Vi har inga bra rutiner vad gäller kvalitetsuppföljningar och måste ta tag i denna fråga. Vad finns det för bra mallar och vad finns det för nycketal/redovisningar som är enkla att följa upp?

SVAR: Städbranschen Sverige har tagit fram en enkel excelmall för kvalitetsuppföljning som finns under Städbranschens ABC i vår app. Där redovisas kvalitén i en procentsats, till exempel 90%. Det är alltid bra att sikta högt och ha ett högt nyckeltal men där måste man också ha en dialog med kunden och deras önskemål förstås.

En del kvalitetssystem redovisar cirklar och diagram som bilden här nedan visar. Det är enkelt för både lokalvårdare och kund att ta till sig.

Det finns olika digitala system på marknaden och flera leverantörer som kan tillhandahålla bra kvalitetsuppföljningssystem. Ta kontakt med några och be om en demonstration.

INSTA 800 (SS 627801:2012) är en nordisk standard som används för mätning och utvärdering av städkvalitet. Standarden är framtagen i samarbete mellan köpare, branschorganisationer och fackliga organisationer och används idag framförallt vid upphandling av städning i offentliga miljöer.

För INSTA 800 krävs förkunskaper både för kund och städföretag. Vår medlemsnytta Borago tillhandahåller bra kurser i iNSTA 800, gå in på deras hemsida och läs mer www.borgao.se

En fråga om flammigt städresultat

FRÅGA: Vi städar på skolor och kontor och har problem med att alla ytor ser lite grå och flammiga ut – speglar, bord och golv. Vi tvättar själva i tvättmaskin och doserar med det kem vi är anvisade från vår beställare. Vi har en känsla av att det används lite för mycket kem i städningen, kan det verkligen vara orsaken?

SVAR: Problemet ni beskriver kan ha flera orsaker; 1.) Dosering av moppar och dukar är viktig för städresultatet, att anskaffa en bra doseringsutrustning är också lönsamt, framförallt nu för tiden när många rengöringsprodukter är i högkoncentrat. Fel dosering är en stor orsak till att de lämnar överskottsrester av rengöringsprodukt kvar på de ytor vi städar, som växer till sig över tid som överskott. 2.) Preparera moppar och dukar ”städklara” är också viktigt, ett mikrofibermaterial som är för blött gör ingen nytta det finns ingen plats kvar för smuts att fastna. Följ alltid anvisningarna från din materialleverantör hur mycket vatten/rengöringsvätska en mopp eller duk skall ha som städklar, använd tvättmaskin eller backpreparering som metod för preparering. Blötlägg aldrig moppar och dukar och försök pressa eller vrida ut materialet, det kommer alltid vara för blött och lämna för mycket kvar på ytan som städas med resultat som påminner om er fråga. 3.) Hållbarhet, tänk också på att moppar och dukar av mikrofiber inte håller i evighet, genom tvätt och städning slits materialet olika, beroende på kvalitét. Tvätten sliter allra mest (ca 75% av livslängden), därför är det viktigt med bra och rätt tvättmaskiner, rätt tvättmedel med kontrollerad dosering, fyll inte maskinen med för mycket material och serva maskinen regelbundet.

En fråga om rekrytering

FRÅGA: Jag skall rekrytera några lokalvårdare till vår lokalvårdsorganisation. Den här gången vill jag verkligen ha in rätt personer. Kan ni ge tips på hur man ska tänka så att rekryteringen blir så lyckad som möjlig?

SVAR: I städyrket är det jätteviktigt att man få in rätt person med rätt attityd. Precis som i alla andra yrken vill vi gärna behålla personen under en lång period framöver och då är det extra viktigt personen ifråga inte ser det som ett ”tillfälligt” jobb tills de hittar något annat ”bättre”.

Några tips att tänka på:
 • Anställ en person med rätt attityd och utbilda henne eller honom med rätt kunskaper, istället för att anställa en person med rätt kunskaper men med fel attityd.
 • Träffa några av slutkandidaterna tillsammans.
  I grupp förändras alla människor, vissa till det bättre andra till det sämre. Därför är det klokt att se vilket gruppbeteende respektive kandidat har innan du anställer.
 • Ställ frågor som tvingar till ett val. Det gör det svårare för kandidaten att reservera sig, eller svara med en helgardering, vilket ger dig ett betydligt bättre grepp om kandidatens personlighet och sätt att resonera. Därmed blir det lättare för dig att välja rätt.
 • Det är ingen slump att vindrutan på en bil är större än backspeglarna. Lägg alltså inte allt för mycket energi på och vikt vid respektive kandidats CV – vad de gjort förut. Fokusera istället din tankemöda på vad hon eller han kan göra tillsammans med dig i framtiden. Trots allt: Det är ju de framtida stordåden du vill åt.

Har ni roligt på jobbet?

Minst åtta timmar per dag och 50 % av din vakna tid tillbringar du på jobbet eller med tankar på jobbet.

En del tycker det är tråkigt, andra tycker om sitt jobb men stressar för mycket, tar på sig för mycket arbete, ägnar tid åt fel saker, och känner ständigt dåligt samvete för att inte hinna med och då kan jobbet kännas som en börda.

Ju mer en anställd fokuserar på att arbetet är tråkigt desto större risk är att den anställde varken skrattar eller trivs vilket i sin tur påverkar arbetsresultatet negativ.

Att ha roligt på jobbet ökar arbetsresultatet och lusten. Hur kan man då göra för att få roligt på jobbet?

Allt börjar med vad du väljer att tänka på. När du är på väg till arbetet kan du t ex välja att tänka på något som gör glad, upprymd, arg eller irriterad. Oavsett vad du tänker kommer dina tankar att avgöra vilka känslor du har när du kommer till jobbet.

Några tips

 • Ändra förhållningssätt till jobbet och se det som en möjlig källa till att få energi, glädje och inspiration
 • Lista upp minst 10 positiva saker med ditt jobb och var glad och tacksam över dessa
 • Börja dagen med att bestämma dig för att idag ska du inte stressa upp dig oavsett vad som händer
 • Börja dagen med ett leende och hälsa på alla du möter och ta dig tid till samtal, samtalet kanske ger dig en kick i rätt riktning
 • Gör något roligt på lunchen, gör något du inte brukar göra med någon arbetskamrat
 • Vill du ha mer utmanande arbetsuppgifter – prata med chefen, det kanske finns möjligheter

Det finns ett samband mellan skratt, trivsel och arbetsresultatet. Gör saker som får dig att må bra eller i alla fall bättre. Le mer för ju mer du ler desto större är chanserna att leendena utvecklas till skratt.

Ändrade förutsättningar?

FRÅGA: Vid en upphandling av städ behöver vi få med eventuella förändringar i uppdragen. Städytor kan ju under kontraktstiden utökas eller minskas av olika anledningar. (Både små och stora förändringar).
Hur bör man formulera detta i avtalet? Hur brukar man formulera avräkningen på de nya ytorna?

SVAR: Vid avtalsändringar gällande minskat åtagande t.ex. ändring av städyta, lokalförändringar m.m. skall dessa bekräftas genom skriftlig avtalsändring. Uppsägningstiden är beroende av erforderlig uppsägningstid av personalen.
Vid minskning med upp till 3% av den fasta städkostnaden gäller två veckors uppsägningstid. Vid minskning på 3 – 25% av den fasta städkostnaden gäller tre månaders uppsägningstid. Minskning därutöver gäller sju månaders uppsägningstid.

Intyg och certifikat inom städbranschen?

FRÅGA: Det förekommer viss förvirring kring vilka certifikat och intyg som finns i städbranschen, kan ni tydliggöra det?

SVAR: Almega har tillsammans med branschen tagit fram SRY yrkesbevis och SRY kompetensbevis. Här ingår både teoretiska och praktiska prov. Även muntlig del förekommer.

SSC har tillsammans med branschen och Fastighetsanställdas förbund tagit fram PRYL certifikat. Här ingår både ett teoretiskt och praktiskt prov.

Flera företag och leverantörer har tagit fram interna/externa tester, intyg och diplom.

Det viktigaste – vad är det som vi efterfrågar i vår organisation så att utbildningarna kan anpassas till det egna behovet och validering av kunskaper.

Sök mer på hemsidorna nedan:

SRY Yrkesbevis – Almega Serviceföretagen www.sry.se/yrkesbevis

SRY BAS – Almega service företagen www.sry.se/sry-bas

SRY Validering – Almega serviceföretagen  www.sry.se/sry-bas/

PRYL – Svenska Special Certifieringar www.borago.se/PRYL_utbildning.html

Vill du veta mer om utbildningarna kontakta handledare Almega Service entreprenörerna:  www.sry.se/dipl-handledare/

Polishbehandla oljade trägolv?

FRÅGA: Kan man polishbehandla trägolv som är oljade eller möjligen hårdvaxoljade?

SVAR: Att polishbehandla trägolv är inte en lämplig metod, särskilt om man inte vet hur golvet är behandlat tidigare. Undantaget kan vara ett lackat trägolv som med rätt fabrikat (viktigt att veta vem som är golvtillverkare så det blir rätt produkt) av lackrefrescher (lättpolish) snyggas till. På oljade eller hårdvaxoljade trägolv kommer polishen inte att fastna särskilt bra och svårigheten att ta bort polishen ökar markant, polishbort förstör trägolven.

Oljade eller hårdvaxoljade trägolv skall underhållas med rätt produkt, bäst med den som har använts från början. Möjligheten att konvertera från traditionell olja till hårdvaxolja finns, vilket också kan förenkla kommande underhåll.

Vill du veta mer? Kontakta en leverantör av hårdvaxoljeprodukter i din närhet.

Kalkavlagringar på klinker

FRÅGA: Vad är den kraftfullaste metoden för att få bort gammalt och hårt sittande kalkavlagringar på duschgolv av klinker och i fogar?

SVAR: När inte sanitetsrent i starkare koncentration, ättika, citron eller vinsyra eller slutligen specifika kalkbort från de större kemleverantörerna fungerar så är det bara Saltsyra som hjälper, och då måste man vara både klok och försiktigt för att lösa problemet!

Utöver kunskap om åtgärd vid användning av saltsyra skall det personliga skyddet följa adekvata regler med såväl hand, ögon och kroppsskydd samt att aktuell yta spärras av.

Ytan skall vara fuktad med vatten, saltsyra tillförs i små doser med stor försiktighet och får verka en kortare stund (det brukar gå ganska fort) sedan sköljs allt bort med vanligt vatten och neutraliseras slutligen – efter noggrann sköljning – med såpvatten. Såpa och saltsyra får under inga omständigheter komma i kontakt med varandra (surt och basiskt är en farlig kombination)!

Risken med saltsyran är att fogar kan ta skada (vittrar sönder), plattan tar sällan skada så länge det är en sintrad/glaserad klinkertyp. I värsta fall kan man bli tvungen att komplettera fogen i efterhand.

Riskbedömning inför en organisationsförändring

FRÅGA: Jag har fått i uppdrag att göra en psykosocial riskbedömning inför en planerad organisationsförändring i vår städorganisation (en del av städobjekten skall läggas på entreprenad).

Kan ni hjälpa mig med vad en sådan bör innehålla samt lite allmänna tips och råd

SVAR: Att ta reda på vilka arbetsmiljörisker en förändring i verksamheten kan innebära är lönsamt genom att riskerna kan åtgärdas i tid. När det gäller den psykosociala arbetsmiljön är det främst saker som människan påverkas av på arbetsplatsen såsom stress, relationer, arbetsorganisation och arbetsinnehåll.

Allmänna tips och råd kan vara att bjuda in arbetstagare/skyddsombud för att medverka och att ni tillsammans i gruppen diskuterar, träffar berörda och sammanställer materialet.

Arbetsmiljöverket har utarbetat ett mycket bra material just för ”Riskbedömningar inför ändringar i verksamheten” som finns på www.av.se

Lite exempel kan vara:

A. Precisera den planerade ändringen

 • Var ska ändringarna genomföras?
 • Vilka arbetstagare/grupper berörs?

B. Gör riskbedömningen

 • Vilka risker innebär ändringarna?
 • Är riskerna allvarliga eller inte?

C. Åtgärda

 • Vilka åtgärder skall genomföras?
 • När ska åtgärderna vara genomförda?
 • Vem ser till att åtgärderna genomförs?

Chefskap/ledarskap?

FRÅGA: Det är lätt och vanligt att blanda ihop begreppen chefskap och ledarskap, kan ni hjälpa oss att förklara skillnaden?

SVAR: Ja chefskap och ledarskap är lätt att blanda ihop. Ett faktum är att det är två helt olika saker. Förenklat kan man säga att chefskapet är en position och ledarskapet är en relation.

Som chef blir du tillsatt. Oftast av andra chefer. Chefsrollen är mer formell och mer väldefinierad än ledarrollen. I en chefsroll ingår oftast några på förhand definierade förväntningar och ansvar. Mycket av chefskapet handlar om beslutsfattande, förmedling och inhämtning av information, styrning (vilken riktning ska organisationen ta, vilken marknad ska vi in på, vilka tjänster ska vi leverera och så vidare), uppföljning, lönesättning och budgetarbete. I detta ligger även miljöarbetet. En chef får därför ”aldrig” vara villrådig, åtminstone inte utåt sett, en chef måste alltid visa att han eller hon tror på sitt och gruppens beslut, om inte så kan beslutet anses taget på osäkra grunder med risken att det inte efterlevs.

Ledord inom chefskapet är: Verksamhetsansvar, målstyrning, strategier, resursstyrning, ekonomistyrning, MBL, personalansvar, arbetsmiljöansvar.

En god ledare är en person som dels lyckas skapa trygghet och förtroende och dels en person som inte sätter sig främst utan som hellre lyfter fram andra. En bra ledare agerar föredöme och förmår andra att vilja uppnå mål och övergripande målet utifrån sin egen vilja och sina val.

Ledarskap handlar om att få alla medarbetare att med beslutsamhet och entusiasm sträva mot samma mål. Ledare blir du genom ditt sätt att vara och hur du påverkar andra. Ditt ledarskap formas i dina relationer till framför allt dina medarbetare.

Ledord inom ledarskapet är: Experten inom verksamhetsområdet, strukturera det dagliga arbetet, kvalitetsansvarig, strukturfel lyfts till chef, gruppens naturliga ledare, personlig coaching, kompetensutveckling/introduktion.

Fråga om flyttstädning…

FRÅGA: Jag beställde flyttstädning från en städfirma i Mellansverige. Den person som kom arbetade inte åt städfirman utan troligen hos en annan städfirma. Personen kunde knappt svenska och knagglig engelska. Men det är varken det eller utförandet av jobbet (som var prickfritt) som är mitt problem.

Problemet var att jag inte hade fått information om att det var en annan städfirma (än den jag anlitat). Jobbet startade klockan 09:00 och 19.30 avslutades det. Som jag uppfattade det hade en person gjort allt jobb ensam. Raster? Arbetstid? Lön? Många frågetecken.

Min känsla är att om jag kontaktar städfirman jag anlitade händer inget. Vet inte om det går att göra på annat sätt? Är det vanligt att man köper in tjänster från andra firmor i branschen. Jag använder inte städtjänster annars.

Hoppas få lite råd/vägledning

SVAR: Det bästa är om du personligen tar kontakt med städfirman du anlitade, och ställer dina frågor/funderingar kring raster, arbetstid och lön, det är viktigt att de blir medvetna om kundernas tankar (misstankar). Om städfirman är professionell och mån om sina kunder, ger de dig ett bra svar som du kan känna dig nöjd och tillfreds med.

Om det inte är så och dina misstankar kvarstår måste du få fram lite mer bevismaterial t ex att det verkligen förhåller sig så att de inte betalar avtalsenliga löner, och/eller har anständiga arbetsförhållanden. Då kan du också vända dig till Arbetsmiljöverkets avdelning för ”osund verksamhet” som gärna kollar närmare på företag som inte sköter sig.

Städfirmor som är knutna till Almega eller till Städbranschen Sverige är att rekommendera när man skall köpa sina städtjänster. En av Städbranschen Sveriges ledstjärnor är en vit bransch, där vi arbetar för rimlig prissättning av städtjänster, avtalsenliga löner och anständiga anställningsvillkor.

Att städfirmor använder sig av underleverantörer är inte helt ovanligt framförallt vid arbetstoppar, men då bör dom informera dig som kund om att så kommer ske. Vidare ska de bära arbetskläder och kunna uppvisa Service-ID eller motsvarande legitimation så att du som kund känner dig trygg med vem eller vilka som befinner sig i ditt hem eller på din arbetsplats.

Miljöriktiga moppar

Fråga: Vi är ett städbolag som försöker vara miljöriktiga i alla våra val. Sedan en tid har vi märkt att våra moppar och dukar slits mer än vanligt. Vi använder Bra Miljöval och Svanenmärkta kem men tycker ändå att materialet slits för fort och heller inte städar lika bra.

Vi tvättar alla material själva och har ganska nya, mindre tvättmaskiner. Vi tvättar i 90-95 grader och använder ett pulvertvättmedel vi blivit rekommenderade.

Har ni några förslag hur vi kan göra?

Svar: Låter som ni tänkt på många delar i ert arbete, något vi tycker är jättebra!

Beträffande tvätt av dukar och moppar är det vanligaste felet att vi tvättar onödigt varmt och glömmer att materialet inte håller en livstid. Endast i särskilda fall behövs temperaturer över 70° för att göra tillräckligt rent. Inom vårdmiljö tvättar man med så kallad termisk desinfektionstvättprogram, där temperaturen pikar 10 minuter på slutet över 72° och upp till 78° för att uppnå sina krav.

Pulvertvättmedel har ofta ett högre pH, vilket ni lätt sänker genom att använda flytande tvättmedel, pH bör ligga på max 9,7 för att inte slita onödigt.

Idag finns också biologiska tvättmedel som gör att man kan sänka temperaturen ännu mer med bibehållen eller förbättrad renhet.

Viktigt är också att borsta/skaka ur mopparna före tvätt och inte stoppa tvättmaskinen för full. Tvätten måste ha plats att tumla runt annars blir den inte ren, lite mer än halvfull maskin är optimalt. Sänk temperaturen, rätt pH-värde och fyll inte maskinen för mycket, är tre bra tips för att öka hållbarheten och funktionen på era material.

Hur ska man hantera konflikter mellan medarbetare?

FRÅGA: Vi har en långdragen konflikt mellan två medarbetare på jobbet, som i grunden handlar om meningsmotsättningar. Situationen börjar bli ohållbar. Kan jag som arbetsledare få lite vägledning hur jag kan agera?

SVAR: Tyvärr tycker de flesta att konflikter är jobbiga och obehagliga. Därför tillåts många konflikter på arbetsplatsen att gro alldeles för länge. Med rätta metoder kan man lösa de flesta konflikter. Det allra viktigaste är att försöka undvika kamp eller prestige och tänka konstruktivt. Försök få parterna att lyssna på och förstå varandra så blir det lättare att lösa konflikten.
Pröva att utgå från dessa punkter i en konflikt:
•    Balans, se till att känslorna inte rusar iväg, försök behålla en lugn stämning och att få en balans mellan känsla och förnuft.
•    Förståelse, ibland kan medarbetare göra allt för att missförstå varandra. Be dem försöka förstå hur den andre tänker. Att se konflikten både utifrån sin egen och sin motparts utgångspunkt.
•    Kommunikation, så länge parterna fortsätter att prata med varandra finns en chans att de ska kunna lösa konflikten. När de slutar kommunicera är alla möjligheter borta. Försök få dem att skapa en dialog, istället för monolog.
•    Tillförlit, om man inte vill att en konflikt skall sluta i total kaos, måste man sluta tänka illa om sin motpart. Ömsesidig tillit är en basförutsättning för man skall kunna lösa en konflikt.
•    Acceptans, försök få dem acceptera varandra som individer, även om de inte kan acceptera varandras åsikter. Att ha olika åsikter kan till och med vara bra i företag och organisationer och kan bidra till utveckling och nytänkande.

Fråga om upphandling av entrémattor

Vi skall göra en upphandling för hyra av entrémattor (tvätt, transport, utbyte). Kan ni ge lite tips och råd kring vilka krav som är lämpliga att ställa?

SVAR:

Förutom sedvanliga kontroller som:

 • Ekonomisk stabilitet, och skattekontroller
 • Kapacitet

Exempelvis:

Beskrivning av organisation och bemanning, tänkt logistikupplägg för att klara uppdraget. Lagerhållning av aktuella mattor och tvättkapacitet

 • Referenser

Exempelvis:

Referenslista på två (2) företag där anbudsgivaren haft uppdrag av det slag som upphandlingen avser de senaste tre (3) åren. Referensperson inklusive kontaktuppgifter samt värde och tidpunkt skall anges för varje företag. Ange huruvida det varit uppdrag inom privat eller offentlig sektor.

 • Kvalitetssystem

Anbudsgivaren skall bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, antingen enligt ISO 9001 (eller motsvarande) eller i form av ett eget väl dokumenterat kvalitetsledningssystem. Intyg om certifiering och/eller en redovisning av företagets egna kvalitetsledningssystem skall redogöras för i bil

 • Miljösystem

Anbudsgivaren skall bedriva ett systematiskt miljöarbete, antingen enligt ISO 14001 (eller motsvarande) eller i form av ett eget väl dokumenterat miljöledningssystem. Intyg om certifiering och/eller en redovisning av företagets egna miljöledningssystem skall redogöras för i bilagan.

 •  Produktkrav

Exempelvis:

Att entrémattorna skall:

Vara tillverkade i en hög kvalitet som klarar av hårt slitage. Att de samla upp så mycket smuts och fukt som möjligt och ha bra uppsugningsförmåga. Att det finns nitrilgummi eller liknande på baksidan så att mattorna ligger stabilt och säkert på underlaget och därmed minskar halk- och snubbelrisken.

Eventuellt be dem bifoga skriftlig redogörelse i anbudet som bevisar att samtliga krav uppfylls.

Att mått och färger anges, exempelvis:

Offererade mattor får skilja i storlek mot efterfrågade mått, dock EJ mer än 5 cm totalt.

Exempel: En matta i storlek 115 x 200 får offereras i storlek 110 x 200, 115 x 195, 112,5 x 197,5 osv.

Samtliga entrémattor skall erbjudas exempelvis mörkgrå nyans (eller annan nyans som anses lämplig) i samtliga efterfrågade storlekar.

Om det är viktigt kan även ett varuprov ställas som krav.

Exempelvis:

Varuprov skall bifogas anbudet i ungefärlig storlek 20 X 20 cm. Varuprov skall vara av motsvarande utförande, kvalitet och nyans som offererad matta och uppfylla samtliga obligatoriska krav på produkten som ställs i upphandlingen.

Lycka till

Nyckeltal

FRÅGA: Finns det några nyckeltal att förhålla sig till i städbranschen? Och finns det någon standard, eller några rekommendationer att förhålla sig till?

SVAR: Nyckeltal som används inom städbranschen är exempelvis avverkningsgrad, som är ett produktivitetsmått som mäter hur stor yta som städas per timme.
En hög avverkningsgrad ger en låg städkostnad per kvadratmeter, och få städtimmar att utföra städning på.
En hög avverkningsgrad, kan vara på bekostnad av kvalitet.
En alltför hög avverkningsgrad gör det svårt för lokalvårdarna att utföra regelmässiga arbetsuppgifter, med för lite tid till förfogande på objektet.
Resultatet kan bli sämre kvalitetsnivå, med ökad risk för ohälsa, större slitage på ytskikt och sämre trivsel på arbetet.
En låg avverkningsgrad ger en högre städkostnad per kvadratmeter, med fler städtimmar, som ger lokalvårdarna bättre förutsättningar att leverera en bra städkvalitet.
Det går även att jämföra avverkningsgraden över tid då den är kostnadsneutral, och inte påverkas av själva kostnaden för städning.
Nyckeltalen påverkas även av frekvenser och ytmaterial, som textilgolv och hårda golv.
I dagsläget finns ännu ingen standard/rekommendation. Städbranschen Sverige arbetar med ett projekt för att ta fram en form av standard som vi hoppas kunna presentera till Clean & Facilitymässan i Jönköping 26-27 september.

Laminatgolv med en hinna

FRÅGA:  Ett laminatgolv med en hinna på, som det blir fotspår i, vad kan jag göra?

SVAR:  Troligast ett resultat av för våta städmetoder och för mycket kem. Som åtgärd kan en nollställning krävas, där golvet skuras med kombinationsmaskin för att rensa bort det smuts och kemöverskott.
Laminatgolv skall torrmoppas/fuktmoppas med mikrofibergarn. Huvudsakligen behövs inte kem tillsättas och i så fall väldigt sparsamt.
På bättre laminat i offentliga miljöer kan också kombinationsmaskin användas så länge maskinen är i gott skick. Torrpolera gärna då och då med högvarvsmaskin med vit eller röd rondell, då bibehålls ytan bättre.