Kallelse till årsmöte 2019-05-23

Hämta en pdf: KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2019

Här kan ni hämta ett årsmötesprotokoll från årsmötet den 5 maj 2018

Årsmötesprotokoll 2018-05-07

Här kan du hämta dagordningen för extra årsmötet den 3 oktober 2018

Extra årsmöte_03_10_18

Här kan du hämta protokollet från extra årsmötet den 3 oktober 2018

Extra årsmöte_03_10_18

 STÄDBRANSCHEN SVERIGE VÄLKOMNAR ALLA SINA MEDLEMMAR TILL ÅRSMÖTE 

Datum: 2019-05-23 
Tid: Mötet startar klockan 08:30 (vi bjuder på frukostbuffé) 
Plats: Scandic Sjöfartshotellet Stockholm 
Anmälan: Anmälan görs till kansliet på 08-410 969 72 eller info@stadbranschensverige.se senast 2019-05-17. 

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, styrelsens förslag samt valberednings förslag finns att rekvirera från kansliet 2 veckor innan mötet. Inkomna motioner skall också finnas på plats 2 veckor innan mötet. 

Dagordning 

1. Årsmötets öppnande 

2. Fråga om kallelse till årsmötet skett enligt stadgarna 

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet 

5. Fastställande av röstlängd (vem som har rösträtt) inom parantes bara info 

6. Fastställande av dagordning 

7. Föredragning av förvaltnings- och revisionsberättelse. 

8. Fråga om fastställande av balansräkning samt om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. 

9. Fastställa avgifter för nästkommande år 

10. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet. 

11. Behandling av till årsmötet inkomna motioner och ärenden. 

12. Fastställande av arbetsordning för styrelse och valberedning 

13. Val av ordförande och kassör för två (2) år 

14. Val av projektledare jämte personliga suppleanter i respektive region. 

15. Val av övriga ordinarie ledamöter i styrelsen jämte personliga suppleanter. 

16. Val av två revisorer jämte suppleanter. 

17. Val av valberedning. 

18. Årsmötets avslutande 

Matthias Lindholm, ordförande och styrelsen för Städbranschen Sverige 

Städbranschen Sverige höll årsmöte 7 maj 2018

Datum:    2018-05-07
Tid:     Mötet startade klockan 13.00
Plats:    Örebro universitet, kursgård

 Närvarande: 

Christina Rösand, Jan Stegmann, Kent Möller Andersen, Patrik Persson, Mårten Widborg, Astor Pettersson, Konrad Löwhagen, Annika Arvo, Majron Kronvall, Marina Edberg, Ulrika Karlsson, Matthias Lindholm, Carina Boman Helgesson 

 § 1 Årsmötets öppnande 

Matthias Lindholm hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 

§ 2 Fråga om kallelse till årsmötet skett enligt stadgarna 

De närvarande på årsmötet beslutade att kallelse till årsmötet skett enligt stadgarna. 

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

De närvarande på årsmötet beslutade att välja Mårten Widborg till mötesordförande och Carina Boman Helgesson till sekreterare. 

§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

De närvarande på årsmötet beslutade att välja Marina Edberg och Christina Rösand att justera protokollet samt även vara rösträknare. 

§ 5 Fastställande av röstlängd 

Antalet röstberättigande medlemmar antecknades och beslutade att fastställa röstlängden. 

§ 6 Fastställande av dagordning 

De närvarande på årsmötet beslutade att godkänna dagordningen. 

§ 7 Föredragning av förvaltnings- och revisionsberättelse 

Matthias Lindholm går igenom en summering av året 2017 som gått för de närvarande på årsmötet. 

Fysiska styrelsemöten har skett vid 2 tillfällen (februari och september) utöver detta har månadsvisa telefonmöten skett huvudsakligen med fokus på avstämning på befintliga projekt och uppdrag. 

Antalet medlemmar var vid årsskiftet 642 st. 

Ekonomiskt har föreningen återigen egen kassa med överskott efter några år av underskott som periodiskt hanterats från bolaget, men som nu är reglerade. 

Vi har under året genomfört två mässor en i Malmö i april och en i september i Jönköping. Två branschevent har genomförts en branschkryssning i maj och ytterligare en förlagd till Falkenberg strandbad i november. 

Ett elektroniskt nyhetsbrev skickas ut veckovis till samtliga medlemmar samt att vi har ett samarbete med tidningen RENT och de Nordiske Medier. 

Vi har deltagit i flera olika nätverk som policygruppen städ och nätverket för serviceupphandlingar. 

Årsmötet godkänner förvaltnings- och revisionsberättelsen. De interna revisorerna har godkänt densamma och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. 

§ 8 Fastställande av balansräkning samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 

De närvarande på årsmötet fastställer balansräkningen och beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 9 Fastställa avgifter för nästkommande år 

Ingen förändring av medlemsavgifter inför 2018, då korrigeringar skedde vid förra årsmötet. 

§ 10 Behandling av styrelsens förslag till årsmötet 

Vid förra årsmötet gjordes en skärpning för att höja kravet på kollektivavtal. 

En motion från styrelsen denna gång är 100 % krav på kollektivavtal för företag som enligt praxis och god sed på svensk arbetsmarknad borde ha kollektivavtal. Kontroll av kollektivavtal kommer att ske 1 gång varje år. 

Frågan förbereds nu för ett andra beslut (enligt stadgar) till ett extra insatt årsmöte. Detta andra extra årsmöte planeras in i anslutning till Clean & Facility 2-3 oktober i Kista. Till höstens möte kommer ett policydokument och en processförklaring finnas tillgängligt. 

Årsmötet beslutar att flytta fram beslutet till ett extra insatt årsmöte hösten 2018. 

§ 11 Behandling av till årsmötet inkomna motioner och ärenden 

Inga inkomna motioner har inkommit till årsmötet. 

§ 12 Fastställande av arbetsordning för styrelse och valberedning 

De närvarande på årsmötet beslutade att godkänna den nuvarande arbetsordningen. 

§ 13 Val av ordförande och kassör för två (2) år 

Nuvarande ordförande Matthias Lindholm har ett år kvar på sitt förordnande. Nuvarande kassör Astor Pettersson återväljs på två år. 

§ 14 Val av projektledare jämte personliga suppleanter i respektive region 

Valberedningen delegerar till styrelsen att utse projektledare då behov kan uppstå under perioden. 

§ 15 Val av övriga ordinarie ledamöter i styrelsen jämte personliga suppleanter 

De närvarande på årsmötet beslutade att välja att följande ordinarie ledamöter samt personliga suppleanter: 

Ledamot: Carina Boman Helgesson (omval), suppleant Helen Warg Friberg (nyval) 

Ledamot: Bo Manelius (omval), suppleant Christina Holmefalk (nyval) 

Ledamot: Marcus Hedström (nyval), suppleant Mårten Widborg (omval) 

Ledamot: Christina Rösand (nyval), suppleant Marina Edberg (nyval) 

Ledamot: Gesa Markusson (omval), suppleant Paul Törnqvist (omval) 

Ledamot: Konrad Löwhagen (omval), suppleant Magnus Rönnmark (omval) 

Ledamot: Kent Möller Andersen (nyval), suppleant Ingrid Karlsson (omval) 

§ 16 Val av två (2) revisorer jämte suppleanter 

De närvarande på årsmötet beslutade att välja följande ordinarie ledamöter samt personliga suppleanter: 

Per Wahledow (omval), suppleant Claes Sunebring (omval) 

Marie Möllner (omval), suppleant Lena Larsson (omval) 

§ 17 Val av valberedning 

De närvarande på årsmötet beslutade att välja följande valberedning: 

Robert Petersson (sammankallande), Fredrik Andersson, och Mattias Sjölander. 

§ 18 Årsmötet avslutande 

Ordförande avslutade mötet med att tacka alla som varit närvarande. 

Ordförande, Mårten Widborg 

Justerare, Christina Rösand, Marina Edberg 

Vill du ha mer information om årsmötet som hölls i maj? Kontakta kansliet på mail info@stadbranschensverige.se

Kontakt:    Kansliet nås på telefon 08 410 969 72 eller på mail info@stadbranschensverige.se
Städbranschen Sverige, Box 920 03, 120 06  STOCKHOLM

Med vänlig hälsning
Matthias Lindholm, Ordförande och Styrelsen för Städbranschen Sverige