Verksamhetsinformation Städbranschen Sverige, februari 2018

Nytt år och Städbranschen Sverige vill återkoppla, i första hand till våra medlemmar, efter att årets medlemsstock är fastställd och ett bokslut 2017 är på väg att bli klart. Som fler av er vet genomförs vår stora debitering av medlemsavgifter vid årsskiftet och nu är sammanställningen klar. Under 2017 har den tidigare vikande trenden vänt! Idag har vi ett större flöde in av nya medlemmar mot tidigare år. Vad är anledningen? Vi hoppas såklart att det beror på allt bra arbete som utförts och utförs med alla de aktiviteter som sker över året. Troligtvis också för den starka tro vi på olika sätt jobbar för att ingjuta i branschen, både i stort och smått. Vårt deltagande i flera nätverksgrupper; SABO samarbetet, kompetensvägledning och råd, medlemsnyttor, branschdagsaktiviteter, mässor och senast det stora greppet om nyckeltal i branschen som stöd för alla verksamma leverantörer och upphandlare/inköpare. Den största utmaningen vi har är att vägleda till rättvisa villkor för alla verksamma i vår viktiga bransch och på alla nivåer!

Vår medlemsstock innehåller många olika segment, såväl kommuner, landsting som universitet, tillverkare & leverantörer, branschorganisationer, konsulter, fastighetsbolag, systemutvecklare och både hemstäd & städleverantörer i olika storlek och typ av företag. Därtill och inte minst ett antal privata medlemmar som vill vara med och stötta branschen från sitt egna perspektiv. Givetvis ställer detta krav på en bredd av insatser. Samtidigt ger det också en bredd av nätverk i olika situationer för att nå ut, men också ta hjälp av varandra. Vi ser nödvändigheten att alla i branschen samverkar för en god gemensam framtid!

Som ideell förening råder vi under Årsmötets beslut, våra stadgar och vår löpande generalstrategi på kort och lång sikt samt den bolagsordning som finns i vårt land. Vid senaste Årsmötet 2017 togs flera beslut vid omröstning, bland annat för en motion styrelsen framställt avseende mer grundlig kontroll av medlemmar. Motionen pekade inte särskilt på någon medlemsgrupp utan avsåg alla typer av medlemmar. En del av vårt arbete är självklart att ständigt se till att våra medlemmar är friska och välmående samt verkar precis som vi, för en seriös bransch. Motionen som framställdes vid årsmötet handlade om såväl tydligare ekonomisk kontroll som krav på kollektivavtal. Resultatet i maj 2017 blev att Årsmötet beslutade att anta motionen med tillägget (- eller liknande, men med dokumenterade villkor). En nyans som givetvis kan ifrågasättas, men beroende på verksamhetens storlek och typ trots allt kan ha sin rimlighet. Med våra många olika medlemssegment ger vi också möjlighet för den lilla enskilda verksamheten att vara organiserad. Årsmötets beslut 2017 har gjort att några medlemmar inte längre kan vara med i vår gemenskap efter årsskiftet!

Styrelsen inom Städbranschen Sverige har på intet sätt släppt frågan om ett krav på kollektivavtal för de verksamheter i vår medlemsstock där så är aktuellt, dock är det Årsmötet som beslutar! Således kommer frågan att beredas inför 2018 års Årsmöte och då hanteras enligt de stadgar som finns (kan avläsas via www.stadbranschensverige.se eller i vår app för de som har tillgång till den). Styrelsens absoluta tro är att det finns en rimlighet och nödvändighet att komma fram till att alla medlemmar av typen städleverantör följer de kollektivavtalen som finns, det ger en större möjlighet och kraft att uppnå ett av delmålen för rimliga villkor i städbranschen. För att påverka vårt arbete och således därigenom ges möjligheten att påverka verksamheten och inte minst Årsmötet, uppmanar vi alla till att ansluta sig som medlem! En röst till kan göra den skillnad som behövs!

Slutligen vill vi redovisa status på de städleverantörer som är medlemmar i Städbranschen Sverige. Vi har lokaliserat 6 medlemmar som inte har ett uttalat kollektivavtal eller liknande dokumenterade villkor, av dessa 6 medlemmar är 3 av typen enskild firma/enmans/fåmansverksamhet. Således är knappt 10% av våra medlemmar av typen städleverantörer ämne för att bearbetas och tillfrågas deras strategi för 2018. Detta utgör i sin tur att 0,8% av hela vår medlemsstock inte ännu redovisat klart i förhållande till våra nya stadgar. Övriga verksamheter i vår medlemsstock har kontrollerats på andra parametrar men berörs inte av denna fråga.

Vi vill med denna beskrivning lämna redovisning och resultat för den största stadgeförändring som skett sedan Städbranschen Sverige såg ljuset 2013. Tidigare om åren har frågan alls inte varit i samma fokus, huvudsakligen för att kännedomen om problemen på marknaden inte varit tillräcklig och att städleverantörer, inte som nu, varit särskilt representerade eller aktiva i våra, före 2013 företrädande organisationers verksamheter (SRTF & Svenska Golvrådet).

Mer om vår verksamhet och våra ekonomiska tal kommer att redovisas fram mot Årsmötet 2018, också det enligt våra stadgar för verksamheten.

Ett Ordförandebrev som lämnats tidigare år kommer att tillsändas våra medlemmar så snart alla ekonomiska rapporter och granskningar är slutförda.

Med vänlig hälsning och med en stark känsla för ett framgångsrikt 2018!

Matthias Lindholm, Ordförande, samt styrelsen för Städbranschen Sverige