Hållbarhetspolicy för Städbranschen Sverige.

STÄDBRANSCHEN SVERIGE är en samarbetsorganisation mellan aktörer i den svenska städbranschen.

Var för sig och tillsammans har Städbranschen Sveriges medlemmar stort bidrag till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Som organisation har Städbranschen Sverige ingen myndighet att direkt ansvara för enskilda medlemmars agerande i miljö- och hållbarhetsfrågor, men vår ambition är att verka för ett ansvarsfullt agerande genom information och utbyte av erfarenhet, som leder till en hållbarhetsinriktad städbransch.

Med ett hållbart samhälle menar vi ett samhälle som

  • Bevarar miljö och livsbetingelser för kommande generationer
  • Är sparsamt med värdefulla knappa resurser för kommande generationer
  • Ger rättvisa och goda livsvillkor för dagens människor.

Städbranschen Sverige har som policy att främja utveckling mot ett sådant hållbart samhälle genom att informera och uppmuntra medlemsföretag att verka i önskad riktning.
Vi kommer också att informera och varna för produkter och processer, som leder bort från det hållbara samhället. Utbyte av information och erfarenheter är en central del av Städbranschen Sveriges verksamhet. På så vis kan vi förmedla kunskap om önskvärda och oönskade verksamheter och produkter.

Exempel gällande miljö och livsbetingelser.

Medlemmarna i Städbranschen Sverige erbjuder och använder kemikalier i sin verksamhet. Här vill vi verka för ansvarsfull, säker och sparsam användning och verka för att erfarenhet av sådan kemikalieanvändning sprids inom städbranschen.

Exempel gällande sparsamhet med resurser.

Städning innebär i sig att lokaler och inredning vårdas och på så vis sparas resurser för samhället.
Vi vill i Städbranschen Sverige sprida kunskap om hur lokaler och inredning kan städas, underhållas och renoveras så att material, energi sparas till gagn för ett uthålligt samhälle.
Energianvändning för städning och transporter i samband med städning förbrukar resurser. Vi vill verka för att kunskap om processer, arbetsplanering och val av transportmedel med minskad energianvändning sprids till och mellan städbranschens aktörer.

Exempel gällande rättvisa och goda livsvillkor.

Produkter som används inom städbranschen och råvaror till dessa produkter kan vara producerade i länder med svåra och orättvisa livsbetingelser. I Städbranschen Sverige vill vi verka för att de varor som används är granskade och deklarerade med avseende på Corporate Social Responsability, CSR, det vill säga ansvar från leverantören för att inte människor utnyttjats hänsynslöst vid produktion.
Det förekommer att städarbete utförs inom Sverige under arbetsvillkor som inte är människovärdiga. Städbranschen Sverige har en uttalad ambition att verka för rättvisa, lagliga och goda villkor för städarbete. Arbetet för detta drivs som en speciell aktivitet, men är också en del av arbetet i riktning mot ett uthålligt samhälle.