Frekvenser för skötsel av textilgolv.

Bakgrund

Städbranschen har iakttagit att textilgolv i onödan är onödigt smutsiga och slits onödigt fort, på grund av bristande underhåll. Att underhålla golven väl är enligt vår mening ett led i en långsiktig förvaltning, som tyvärr kan försummas till förmån för minimering av närmaste årets kostnader.

Städbranschen vill ge service till långsiktigt belåtna kunder. Vi tror att det även är golvbranschens målsättning.

Textilgolv har en speciellt känslig position på marknaden. Vi har erfarenhet av hur bristfällig skötsel en gång gav dem anseende som hygieniskt olämpliga. Vi vill inte se detta upprepas.

Ansvar och resultat

Golvleverantörerna har anvisningar för skötsel av sina produkter. Slutkunden förväntas ansvara för att skötsel sker enligt dessa anvisningar. Skötselmetoder och frekvenser anges oftast tydligt. Avgörande för slutresultatet är om information gått fram till skötselansvariga och att skötsel verkligen utförs med tillräcklig frekvens och kvalitet. Att så inte alltid sker kan ha många orsaker. Städbranschen verka för att textilgolv i högre grad än i dag sköts korrekt.

Städning och underhåll

Städning är även för amatörer en nödvändig åtgärd. Att ta bort fläckar är också något som man förstår.

Att golven utöver detta behöver regelbundet underhåll i form av interimsrengöring och djuprengöring är däremot mindre känt. Därför försummas alltför ofta dessa moment. Det viktigaste med Städbranschens satsning för bättre vård av textilgolv är att sprida kunskapen att underhåll är nödvändigt.

Metoder

Städning med dammsugare med roterande borstvals är standard.

Fläckborttagning är en etablerad konst, som beskrivs väl i många skötselanvisningar. Viktigt är att fläckar avlägsnas snarast.

Interimsrengöring kan ske med torra eller våta metoder efter vad som passar aktuellt golv bäst. Viktigast är att rengöring verkligen utförs.

Djuprengöring avlägsnar djupt sittande smuts, som kan vara obehaglig för människor och slitande på golvets lugg.

För att hålla en tillförlitlig kvalitet på insatserna har vi valt att rekommendera metoder, som har stöd av Carpet and Rug Institute, (CRI) utan närmare angivelse.

Frekvenser

Frekvenser för städning och underhåll beror självfallet av belastning, färgval, kundens krav och andra lokala förutsättningar. I Städbranschens förslag till principiellt skötselråd har vi valt att rekommendera en lägsta nivå i en känd miljö, kontor utan livsmedelsservering eller direkt trafik från gatan.

Att städning och fläckborttagning utförs är troligt. Däremot kan det behövas aktiv information om att interimsrengöring och djuprengöring krävs minst en gång per år för att textilgolv ska fungera som avsett.

Rekommenderade skötselintervall för textila golv.

Anvisningen avser främst att påpeka behovet av underhåll, vilket är gemensamt för alla textilgolv oberoende av fabrikat eller teknisk konstruktion.

Långsiktig skötsel av textilgolv kräver enligt branschens expertis och känd erfarenhet följande vårdande insatser:

Städning

Fläckborttagning

Interimsrengöring

Djuprengöring

Textilgolv ska för att behålla sin funktion och sin estetiska kvalitet städas och underhållas så. Skötsel enligt detta främjar god arbetsmiljö och långsiktig, rationell fastighetsförvaltning.

Detta gäller oberoende av textilgolvets fabrikat, konstruktion och material och lämnas därför som rekommendation från alla textilgolvleverantörer anslutna till GBR.

Olika metoder, maskiner och kemikalier kan användas inom dessa principer, men med fördel används sådana som rekommenderas och certifieras av Carpet and Rug Institute, (CRI) och som levereras av företag anslutna till Städbranschen Sverige. Följ alltid de speciella skötselinstruktioner, som lämnas av golvets leverantör.

Anvisningen gäller för typisk kontorsmiljö,

som inte ligger i nära anslutning till entré i gatuplanet och utan regelmässig beredning och servering av mat. I miljö med hårdare belastning krävs ytterligare insatser.

Städning

Utförs med dammsugare, med fördel utrustad med roterande borstar i munstycket. Dammsugning avlägsnar löst sittande smuts. Bearbetning med roterande valsar gör djupare sittande smuts tillgänglig.

Dammsugning av golv i kontorsmiljö skall ske minst två gånger per vecka.

Fläckborttagning

Fläckar är lättast att ta bort när de är färska. Därför ska de helst tas bort omedelbart eller när de upptäcks vid städning.

Följ golvleverantörens detaljerade anvisningar för fläckborttagning.

Interimsrengöring

Vid interimsrengöring kan även vidhäftande smuts i övre skikt avlägsnas. Det finns flera principer och metoder för interimsrengöring både torra eller med vatten och rengöringsmedel.

Textilgolv i kontorsmiljö skall interimsrengöras minst en gång om året.

Djuprengöring

Vid djuprengöring bearbetas mattan till luggens botten, så att även djupt liggande lös och vidhäftande smuts kan avlägsnas. Djuprengöring är en förutsättning för att långsiktigt hålla golvet i gott skick.

Djuprengöring skall ske minst en gång om året.